maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Rozkvět feudalismu v 11. – 14. století

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         z území východofranské říše -> vznik  a) FRANCIE,

                                                                      b) SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ (pozdější Německo)

o       nejstabilnější, do r. 911 dynastie Karlovců x vnitřní problémy:

panovník x šlechta x církev

-         > neúspěšný pokus o znovusjednocení franské říše Karla III. Tlustého x nesouhlas šlechty => rozdrobenost na více států – nejvýznam.: Sasko, Bavorsko, Prusko

o       zakladatel saský vévoda Jindřich I. Ptáčník (919 – 936)

-         říše měla sjednotit všechny křesťany v čele s císařem (světská moc) a papežem (církevní moc)

§         nástup Ottonské dynastie:

o       nástupce syn Otto I. (936 – 973)

-          německý král, od r. 962 římským císařem, upevňuje královskou moc 

-         cíl: obnovit římské impérium -> expanze do Itálie a proti Polabským Slovanům

-         955 porážka Maďarů na řece Lechu v Augsburku za pomoci českého knížete Boleslava I. Ukrutného

-         rozkvět kultury => ottonská renesance 

o       Otto II. (973 – 983)

-         uzavření míru s Byzantskou říší (sňatek s princeznou) => vliv na kulturu a vzdělanost

-         pokračuje v expanzích

o       Otto III. (983 – 1002)

-         měla být dovršena obnova římského impéria x neúspěch díky odmítavému postoji šlechty

 

boj o investituru = v 11. stol. spor o prvenství mezi světskou a církevní mocí

o       vrchol moci ->   Jindřich III. (1039 – 1056)

-         podpora clunyjského hnutí -> prosazuje světskou vládu nad církví

o       Jindřich IV. (1056 – 1106)

-         spor s papežem:

-         1073 byl papežem zvolen Řehoř VII. bez souhlasu císaře: Dictatus papae – papež si činí nároky na světskou moc + r. 1075 dopis Jindřichovi IV. s požadavkem na právo dosazovat i panovníky = krále měl být zbaven práva jmenovat biskupy

x    Jindřich IV: svolává synodu = shromáždění římských kněží – Řehoře prohlásil za sesazeného -> za to dán papežem do klatby a vyloučen z církve -> říšská knížata zproštěna přísahy věrnosti => bouří se proti Jindřichu IV. -> Jindřich se ponížil => pokořující pouť k papeži r. 1077 na hrad Canosa (bos v obleku kajícníka prosil o dopuštění před bránou) x nebyla myšlena vážně -> 1084 ovládnut Řím, Jindřich nechává vysvětit nového papeže a nechává se jím korunovat na císaře (pomoc Vratislava II. -> král. titul) => 111 - 5 let po smrti sesazena klatba -> může být pohřben

o       Jindřich V.

-         1122 konkordát wormský = mír. smlouva mezi církví a státem:volba biskupů církví za přítomnosti krále -> od krále žezlo = svět. moc; od papeže prsten a berlu = círk. moc

x kompromis, ale stejně posílení církve

 

křížové výpravy = tažení Evropanů (křesťanů) vyhlášené papežem s cílem hl. Palestiny

-         hl. záminka = víra osvobození svatých míst x ve skutečnosti boj o půdu + drancování a obohacování se, hledání nové zdroje obživy a mocenského uplatnění

-         bojovníci označeni červeným křížem (oděv, prapory)= symbol Kristova utrpení => křižáci

o       1. křížová výprava

-         nejdříve houfy neozbrojených a neorganizovaných rolníků => 2. část výpravy: vedena francouzskými, italskými, nizozemskými feudály za podpory byzantského panovníka  -> 1099 dobyt Jeruzalém -> na dobytém území vznik 3  křižáckých států:

§         Edessa

§         Antiochea           -> v čele s Jeruzalémským královstvím

§         Tripolis

o       2. křížová výprava

-         v čele francouzský král Ludvík VII. -> snaha rozšířit území získané v 1. křížové výpravě -> rovnováha sil: křižáci x muslimové => zlom v bitvě u Hattínu r. 1187 -> zdrcující porážka křižáků -> ztráta velkých území

o       3. křížová výprava

-         pokus o zvrat nepříznivé situace -> v čele něm. král Fridrich Barbarossa + fr. král Filip II. August a angl. král Richard Lví Srdce -> rozsahem největší výprava x jen částečný úspěch

o       4. křížová výprava - na výzvu papeže Inocence II.

-         zaměřena na popud Benátčanů (místo proti nevěřícím) proti křesťanům -> dobyt Cařihrad = obchod. konkurent Benátek => na dobytém území Latinské císařství

 

o       další 4 ne příliš úspěšné kříž.výpravy

 

o       dětská křížová výprava – uskutečněna přes zákaz papeže  

-         otřesný doklad ideových a kořistnických cílů: děti měly dosáhnout toho, co se nepodařilo dospělým-> ztráty na životech: děti podány obchodníky do otroctví

-         důsledky:

§         překonání rozdrobenosti, rozvoj měst díky rozšíření obchodu

§         nové plodiny: rýže, špenát, broskve; kulturní obohacení Evropy

 

stoletá válka = soupeření mezi Francií a Anglií o světové prvenství

záminka: uvolnění francouzský trůn po vymření Kapetovců 1328 -> nároky anglického krále Eduarda III. X jeho nároky nebyly uznány -> na trůn dosazen Filip VI. => válka

§         1. fáze – převaha Anglie

-         v čele s Eduardem III. (později se synem) -> vypleněna fr. města (Caen, Calais) -> 1346 bitva u Kresčaku (smrt J. Lucemburského na straně F) + 1356 porážka u Poitiers -> mírová smlouva u Bretigny -> vítězství Anglie

§         2. fáze – převaha Francie

-         reorganizace armády + změna taktiky => dobyta většina území ztracených území => 1374 uzavřen nový mír

§         3. fáze

-         Francie oslabena vnitřními boji za nezletilého a duševně nemocného Karla VI. -> válka obnovena -> 1415 vítězství Angličanů v bitvě u Anzincourtu -> dobyt sever Francie a Paříž

-         lidový odpor proti Angličanům -> vlastenecké hnutí v čele s Janou z Arku = mladá selská dívka s pocitem božského poslání osvobodit Francii -> pod jejím vedení osvobozen Orleáns, Remeš -> korunovace Karla VII. francouzským králem x 1430 Jana zajata Angličany -> 1431 v Rouenu upálena jako čarodejnice; další fr. vítězství -> bitva u Castillonu r. 1453 -> Anglii zůstává pouze přístav Calais