maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Římské impérium

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Hospodářský, společenský a politický rozvoj impéria v období principátu


Octavianus Augustus - vznešený ( 31 př.n.l. - 14 n.l. )

Hospodářství :
- nejvýnosnější provincie odjal nobilitě a v ostatních zpřísnil dohled

Římský císař je v této době v podstatě vojenský diktátor.

Důležitou roli hrají pretoriáni = císařova osobní garda.

antoninovská ( 96 - 192 n.l. ) - adoptivní císaři

- ve 2. pol. jeho vlády se u něj projevovaly známky šílenství;pokládal se za vtělení některých
bohů
- organizoval výpravy proti germánům

- zemi přivedl na pokraj hospodářské katastrofy

R. 41 př.n.l. byl zavražděn.

r. 43 př.n.l. založen Londýn

Do poměrů na císařském dvoře svévolně zasahovaly císařovy ženy - 4
- Messalina, Agrippina, ...

, narušení administrativního systému

- po odhalení spiknutí PISO

- 66 vypukla vzpoura v Judeji

pojem delatores = donašeči

- antoninovská

- většinou se shoduje se senátem

- území je největší za dobu impéria

- Hadriánův val - v Británii

- zdokonalil císařskou administrativu

Vindobona

- vztah se senátem - dobrý = zlatý věk Říma - celková prosperita


Všeobecná krize impéria, jeho zánik

Marcus Aurelius ( 161 - 180 ) - filosof na trůně
- zpočátku vládne s Luciem Verem, poté se na vládě podílí i jeho syn Comodus
- napsal Hovory k sobě - stoická filosofie
- četné nepokoje v provinciích
- na římských hranicích - tlak barbarských kmenů
- nespokojená vrstva - koloni - nejsou schopni platit daně. Vznikají sociální nepokoje( hnutí lupičů ).
- hrozná finanční situace
- v letech 166 - 181 - Markomanské války - s germánskými kmeny ( Markomani, Kvádové,
Vandalové, Langobardi, ...
- dostal se až do Trenčína - nápis
- zemřel při tažení proti germánským kmenům

Marcus Aurelius Antonius - Caracala ( 211 - 217 )
- r. 212 vydal ustanovení, které rozšířilo římské občanské právo téměř na všechny svobodné příslušníky říše
- zabit při tažení proti Parthům
- mezi pretoriány zařadil provinciály

Alexandr Severus ( 222 - 235 )
- poslední Severovec
- proslavil se svým tažením proti perské říši
- podnikl i tažení proti Germánům do oblasti Rýna
- zabit svými vojáky

- dominát