maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - První státní útvary na našem území

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         historicky nejstarším státním útvarem na našem území = Sámova říše (1. pol. 7. stol.)

o       vojenský kmenový svaz – centrum na jižní Moravě, v čele s franským kupcem Sámem

o       obyvatelé zemědělci – potřeba sdružovat se -> nebezpečí:

§         nájezdy Avarů -> po vítězství nad nimi r. 623 Sámo zvolen kmen. náčelníkem

§         střet s Franky -> Sámo odmítl poskytnout náhradu za oloupení kupců a podřídit se králi Dagobertovi I. => r. 631 bitva u Wogatisburgu -> Frankové poraženi

è    po Sámově smrti rozpad říše -> území přes 150 let beze zpráv

-         dalším historicky nejstarším státem je Velkomoravská říše (poč.9. stol. – poč.10.stol)

-         objevuje se v období oslabení Franské říše (smrt Karla Velikého)

-         základ – 2 knížectví:

o       moravské ->  Mojmírovci

=> celky pod nadvládou knížete

o       nitranské -> kníže Pribina

-> snaha rozšířit vliv -> Mojmír I. x Pribina833 dobytí sídla Pribiny, spojení území =>  vznik VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE 

-> 846 sesazen Mojmír I. Ludvíkem Němcem - dosazen kníže Rastislav x snaha vymanit se východofranskému vlivu -> konflikt -> VM se ubránila –> potřeba odstranit vliv FR – odmítání nabídek na pomoc šíření vzdělání, snaha sjednotit obyvatelstvo + šířit křesťanství srozumitelným jazykem pro lidi -> Rastislav žádá byzantského krále Michala III. o křesťanskou misi

o       863 příchod Cyrila a Metoděje – bratři ze Soluně:

§         šíření křesťanství srozumitelným jazykem = staroslověnština + výchova dalších kněží

§         vymysleli písmo na základě řecké abecedy = hlaholice (později zjednodušena na cyrilici -> základ pro azbuku)

§         překlad Bible do staroslověnštiny

§         překlad evangelií -> Proglas

-         východofranští kněží obvinili K & M ze špatného hlásání křesťanství Þ

                                   - 867 zamířili do Říma ®  se obrátili na Řím a nechali se vysvětit

                        ® Konstantin zůstal v klášteře ® Cyril

                        ® Metoděj ® Panonie, tam arcibiskup

 

x    za pomoci Franků Rastislav svržen, uvězněn a oslepen -> vláda Svatopluka:

o       zbavuje se vlivů Franků pomocí tributu = poplatek za mír

o       vrcholná fáze vývoje velkomoravského státu -> rozšíření a upevnění státu: připojení Čech k Moravě

o       po smrti -> konec vrcholu VM

-         Mojmír II.

o       problémy:

§         vnitřní – neshody v zemi -> ztráty území

§         vnější - > útoky Franků a Maďarů

=> r. 906 zánik říše a rozpad na menší celky