maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Politická a ekonomická expanze francouzské buržoazie

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         v období vlády direktoria (1795 – 1799) ve Francii politická a ekonomická moc v rukou buržoazie => oživení obchodu a průmyslu

x vnitřní nepřátelé -> spiknutí proti soukromému vlastnictví a nerovností mezi lidmi x potlačeno + strach z jakobínů  => buržoazie nastoluje režim pevné ruky -> vhodný kandidát = Napoleon Bonaparte -> 1799 pro neúspěšnou politiku direktoria se vrací z výpravy z Egypta (s cílem přerušit spojení Anglie s Indií) proveden státní převrat = konec vlády direktoria

-> v čele země místo direktoria kolegium 3 konzulů:

§         3 konzulové:

·        Sieyes, Ducos

·        Napoleon -> skutečná rozhodující moc ve Francii – 1. konsul    (-> později prohlášen doživotním konzulem ->  1804 korunován císařem = Napoleon I. Bonaparte = konec republiky)

=    definitivní konec VFR

o       význam a přínos:

§         politické a ekonomické sjednocení země

§         rozvoj tržní ekonomiky

§         vítězství nad stavovským uspořádáním společnosti a absolutismem

o       Napoleonův režim - naprostá osobní diktatura (= konec republiky):

§         položen základ francouzským státním, finančním a soudním institucím

§         zásahy do ekonomiky:

·        zřízena francouzská banka -> zaveden zlatem krytý frank

·        soukromé podnikání

·        zásobování chudých levnými potravinami -> Napoleonova popularita

§         zavedena moderní školská soustava

§         zaveden občanský zákoník Code civil -> zaručuje základní občanská práva

§         tajná policie -> cenzura tisku a mluveného slova

§         vybudována velká armáda

-         > Napoleon se proslavil v období direktoria:

o       1795 velitel fr. armády -> pozdeji povýšen na generála

o       1796 v čele armády – zastaven vpád Rakouska do Francie + dobytí severní Itálie

o       hl. zájem o porážku Británie (tradiční rival) -> k setkání došlo r. 1798 v Egyptě a na území Asie -> 1799 se vrací do Francie -> státní převrat

-         > výsledek: vytvořena protifr. koalice + připojení Ruska

o       1799 svrhnul direktorium -> rozehnal parlament, zrušil ústavu a v prosinci 1799  vyhlašuje novou: všechna moc ve státě v rukou 1. konzula, jmenuje s ministry i zákonodárný senát

o       napoleonské války (1799-1815):

o       po uchopení moci musel Napoleon rychle vyřešit situaci Rakouska-> po rychlé porážce 1801 mír v Luneville -> nechává si potvrdit připojení s. Itálie

o       1804 se nechává korunovat a prohlašuje se fr. císařem

o       1805 zahájení napoleonských válek na podrobení Evropy – cíl: zisk spojenců a nového území a nadvlády, svrhnout Anglii ze světového velmocenského postavení

-         >  příprava na vylodění x fr. loďstvo zničeno admirálem Nelsonem u mysu Trafalgar   -> přehodnocuje válečný plán

o       prosinec 1805 proniká do Rakouska -> 2. prosince 1805 bitva 3 císařů u Slavkova na Moravě -> poražena spojenecká armáda Rakouska a Ruska -> odtud do Německa

o       1806 ruší SŘŘ národa německého -> vytváří svazek něm. států Rýnský spolek

o       říjen 1806 – útok na Prusko -> poraženo v bitvě u Jeny

o       listopad 1806 obsazení Berlína => vyhlášena kontinentální blokáda – zaměřená proti VB = zákaz dovozu brit. zboží na evrop. kontinent => snaha o hosp. zničení VB x neúspěšná – Francie není sama schopna o dodání zboží evrop. státům -> státy ji nedodržují = záminka pro napadení Ruska

o       březen 1808 – napadeno Španělsko -> obsazen Madrid, na trůn dosazen bratr Josef Bonaparte

o       červen 1812 překračuje hranice Ruska (s ½ mil. armádou!!) -> srpen 1812 dobyt Svolenc a Dněpr -> rozhodující střetnutí 7. září v bitvě u Borodina (Napoleon x maršál Kutuzov)  -> oslabení fr. armády => Kutuzov vstupuje do Moskvy a po cestě vše drancuje -> 13. září vstup na vyčerpaných napoleon.vojsk do Moskvy -> Kutuzov ji nechává zapálit -> Francouzi ji musí opustit – ústup na západ x hnáni předem vypleněnou cestou + velké mrazy -> po přechodu přes řeku Berezin – fr. vojskou zcela zničeno ruským => Napoleon své vojsko opouští a vrací se do Paříže

-         > obětoval početnou armádu tažení, které Francii nic nepřineslo + odčerpalo fin. prostředky x 1813 narychlo sestavil novou neprofesionální armádu ->

o       říjen 1813 proti koalici nepřátel = Rakousko, Prusko, Rusko, Švédsko => bitva národů u Lipska x poražen zbaven trůnu -> intervenován na Elbu

x nekončí jeho působení: vzchopil se a v únoru 1815 z Elby uprchl -> cesta zpět do Paříže – oblíben, podpora, cestou shromažďuje vojsko

o       23. března 1815 vstup do Paříže => druhé Napoleonovo císařství = tzv. STODENNÍ CÍSAŘSTVÍ

x opět narychlo sestavená armáda podlehla vojskům VB, Pruska a Rakouska 15. června 1815 bitva u Waterloo -> snaha Napoleona utéct x neúspěch, vzdal se VB  –> vypovězen na ostrov sv. Heleny -> 5. května 1821 umírá

 

o       Vídeňský kongres (1814 – 1815)

= mírový kongres ve Vídni po Napoleonově sesazení

-         účast všech evropských států kromě Turecka

-         cíl:

o       ukončení válek s Francií + obnovení politických poměrů v Evropě

o       projednání poválečného uspořádání Evropy a zajištění míru -> dohoda o společném zásahu proti revolučním hnutím

územní vyrovnání + potvrzen vznik Německého spolku