maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Osvícenství v našich zemích

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         v našich zemích se osvícenství vyznačovalo hlavně formou osvícenského absolutismu -> hl. představitelé:

o       Marie Terezie (1740 – 1780)

-         po smrti císaře Karla VI. podle pragmatické sankce z r. 1713: vláda může přecházet i na ženské potomky x po nástupu na trůn pragmatická sankce ostatními panovníky zpochybněna + její domnělá slabost-> vznik protirakouské koalice: Španělsko, Bavorsko, Francie, Sasko, Prusko aj.

§       války o rakouské dědictví (1740 – 1748) – snaha rozdělit habsburskou říši -> boj Rakousko x Prusko o Slezsko => války slezské = boj o Korunu českou

o       1. slezská válka  (1740 – 1742) -> vratislavský mír – Rakousko musí podstoupit Prusku  velkou část svého území (Slezsko, Bavorsko)

+ Karel Albrecht je za souhlasu českých stavů prohlášen  za českého krále = Karel III.

o       2. slezská válka (1744 – 1745) -> drážďanský mír – Slezsko stále pruské, pouze dva úspěchy Rakouska: znovuznání pragmatické sankce, potvrzení Františka I. (manžel MT) rakouskoněmeckým císařem

o       3. slezská válka  (snaha MT znovu získat Slezsko) = součást širšího mocenského konfliktu tzv. sedmileté války – zapojena téměř celá Evropa – konflikt hl. Anglie x Francie a Prusko x Rakousko -> mírovými smlouvami  potvrzen předchozí stav, definitivní ztráta Slezska

-         >  války poukazují na nutnost provedení reforem -> posilují panovnickou moc:

§       berní reforma

-         nové a spolehlivé vyměřování půdy = 1. tereziánský katastr -> daně podle rozlohy půdy a úrodnosti

-         2. tereziánský katastr (dominikál) – zdaněna  panská půda

-         1. úřední sčítání lidu a domů (konskripce)

§       reforma správní a soudní

-         vytvořeny společné úřady habsburských zemí, zřízena Česko – rakouská dvorská kancelář

-         Tereziánský trestní zákoník – zákaz nelidských  trestů

§       reforma hospodářská, finanční a sociální

-         podpora průmyslu, budování silnic a cest

-         zavedena jednotná soustava měr a vah a jednotná měna

§       reforma vojenská

§       reforma školská

-         snaha přiblížení nejširším vrstvám – upraven systém zákl. školství: zavedena povinná školní docházka od 6 – 12 let -> zaměření na tzv. trivium nutnost umět číst, psát a počítat + náboženství

-         snaha zavedení jednotného školského systém: na základní školu navazuje střední studium a na to vysokoškolské studium

 

-         > v reformní činnosti pokračuje syn

o       Josef  II. (1780 – 1790)
1773 zrušení jezuitského řádu