maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Osvícenství a Velká francouzská buržoazní revoluce

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         osvícenství =  filosofické a kulturní hnutí 17. a 18. stol., které šířilo vzdělanost, vědu, věřilo v sílu lidského rozumu a schopnost člověka, kritizovalo společenské poměry

 = odvrat od víry k rozumu a přesnému logickému myšlení

o       počátky osvícenských teorií v Anglii -> šíření do ostatní Evropy, hl. Francie:

·        tzv. encyklopedisté

§         Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d‘Alembert aj.

Ø      s osvícenstvím je úzce spojen i pojem osvícenského absolutismu -> vychází z představy, podle které zrušením nevyhovujících zákonů a vyhlášením nových mohl osvícenský panovník zlepšit situaci státu a jeho občanů

 

-         Francouzská revoluce (1789 – 1799)

o       příčiny:

·        kritika absolutismu

·        všeobecná nespokojenost se současnou situací :

o        25 mil. obyvatel -> 20 mil. žije na vesnici

o       nesouhlas s celým společenským řádem

o       problémy v obchodu – prosperita jen v přístavech

·        porážka v 7-leté válce -> žádné územní zisky x ztráty

·        velké výdaje na Ludvíka XVI.: drahé sídlo i přes úpadek státu, neustálé zvyšování nároků ohledně živobytí ->  zvyšování státního dluhu

·        nerovnost fr. společnosti 2 privilegované stavy (duchovenstvo, šlechta), 1 neprivilegovaný stav (poddaní)

-         1785 – obrovská neúroda -> sešity stížností (1/5 národa žebráci), hladové bouře -> opozice proti vládě a panovníkovi ( + angl. buržoazní revoluce, parlamentarismu a válka za nezávislost v USA 4.7. 1776)  -> růst státního dluhu -> Ludvík XVI.  potřebuje peníze x nemůže zvýšit daně – lidi nemají peníze -> jediné možné řešení = zdanění privilegovaných vrstev

-         1. fáze: 1789 svolání generálních stavů po 175-ti letech – cíl panovníka zavést daně u priv. stavů -> naráží na odpor stavů (1. stav: 290 duchovních; 2.stav: 270 šlechticů; 3.stav: 580 měšťanů + venkovský a selský lid), král chce jednat pouze o fin. otázkách  x 3. stav odmítá , chce do jednání zavést více problémů -> prohlašuje zasedání za Ústavodárné národní shromáždění

è    král se chystá ve Versailles k vojenskému potlačení, snaha donutit 3. stav k poslušnosti -> nespokojenost lidu, bouře -> 14.7. 1789 dobyta Bastila (= symbol královské moci = absolutismu, proti kterému byl boj zaměřen x nešlo o počet vězňů)

è    POČÁTEK REVOLUCE -> vyvolalo údiv u krále – neučinil  vojen. tažení

o       symboly:

·        hymna Marseillaisa

·        heslo: svoboda, rovnost bratrství

·        trikolóra (červená + modrá = barva Paříže; bílá = barva král. Rodu)

·        gilotina

-         zřizování národních gard v čele s markýzem La Fayettem

-         Ústavodárné shromáždění vydává tzv. srpnové dekrety:

o       zrušen sociální systém starého režimu = absolutismus, stavovské zřízení, privilegia šlechty, roboty, církevní desátky

o       26. 8. 1789 prohlášení práv člověka občana = DEKLARACE PRÁV  ČLOVĚKA A OBČANA (vzor v USA; platí i v současné době)

-         uvnitř situace zostřena špatnou hosp. situací a postoji krále:

o       1791 pokus o útěk x zadržen a vrácen do Paříže, donucen odpřísáhnout věrnost ústavě

o       1792 :

§          duben – válka: Francie x protifr. Koalice -> spojenci pronikli až do Paříže

§         srpen: republikánů svrhují měst. správu ->  zřízena rev. komuna + útok na král. palác -> král zajat a uvězněn – zákonodárné shrom. Vydává nové volby -> orgán přejmenován na Národní konvent

o       nejvýznam. pozice:

§         girondisti

§         jakobíni (Marat, Robespierre, Danton)

§         kordiléři

-> boje o moc

§         září: 1. zasedání => 21. 9. 1792 zrušeno království

         22. 9. 1792  vyhlášena republika

 

o       21.1. 1793 – král veřejně popraven gilotinou (v říjnu královna, syn Ludvík XVII: zemřel v dět. věku)

-         2. fáze: ½ 1793 -  rozpor mezi girondisty a jakobíny - > nemožní činnost obou klubů

o       2. červen 1793 – 29 nejznám. girondistů zatčeno v konventu -> popraveni

ð     diktatura jakobínů

§         zřízena Výbor veřejného blaha – povinnost státu zajistit práci + bezplatné vzdělání

o       září 1793 – zavražděn 1 z hl. představitelů jakobínů Marat -> jakobínský teror :

§         likvidace (domnělých) nepřátel bez soudu

§         od 1793 – stát a VVB řídí Maxmilien de Robespierre

·        uznává teror jako legální formu boje proti odpůrcům

·        Výbor veřejné bezpečnosti – boj s domácími odpůrci

·        Výbor bdělosti – hledání skutečných i domnělých odpůrců      

·        teror i ve vlastních řadách = tzv. zběsilé čistky                          

·        1794 – snaha odstranit křesťanství – zaveden kult nejvyšší bytosti

    -  zrušen církevní kalendář – zaveden nový:

o       nové názvy měsíců

o       letopočet začíná                                                                                                                                                                                                    rokem 1792 (vyhlášena republika)

-         ztráta lidové podpory, sjednocení odpůrců proti Robespierrovi -> 27.7. 1794 zatčen a bez procesu popraven + 100 dalších jakobínů konec teroru , zrušena komuna = thermidoriánský převrat

-         3.fáze: 27. 7. 1794 thermidoriánský převrat -> 1795 přijata thermidoriánská ústava

o       říjen 1795 – konec vlády konventu -> u vlády Direktorium (1795 – 1799)

§         5-ti členný výkonný orgán – jmenování ministrů a stát. úředníků

o       9. listopadu 1799 – státní převrat – u moci Napoleon, místo direktoria konzulát:

§         3 konzulové:

·        Napoleon

·        Sieyes

·        Ducos

è    DEFINITIVNÍ KONEC FRANCOUZSKÉ REVOLUCE

o       výsledky a význam:

§         ekonomické a politické sjednocení země

§         svržen feudalismus a absolutismus

§         parlamentarismus

§         volební právo závislé na majetku a pol. postavení