maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Nástup Habsburků na český trůn, doba rudolfinská

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         1526 bitva u Moháče -> zahynul zde poslední jagellonský panovník Ludvík Jagellonský -> nástup Habsburků na trůn -  čeští stavové se rozhodují o volbě panovníka:

o       Ferdinand I. Habsburský (1526 – 1564)

-         nebyla uznána dědičná práva jeho manželky Anny Jagellonské, ale jeho nástup byl považován za výsledek volby; bratr Karla V. -> panovník Svaté říše římské – podílí se s ním na vládě

=    1. Habsburk na českém trůně – jeho nástupem se stali Habsburkové nejmocnější dynastií v Evropě

-         katolík x slíbil dodržovat kompaktáta a svobody českých stavů,a že bude sídlit v Praze x volební sliby nedodržel:

o       úsilí o centralizaci – ve Vídni zřízeny vedle říšských ústřední dvorské úřady -> omezování svobod stavů a práv měst

o       podpora katolicismu

o       nedodržel slib o sídlení v Praze

-         1541 – požár na Pražském hradu, shořely významné dokumenty týkající se č. státu -> do nových listin nechává zapsat dědičné právo Habsburků na český trůn + výstavba Belvederu

-         1547 odboj českých stavů x tvrdě potlačen (neschopnost jednotného postupu) – popravy a konfiskace majetku

-         1556 příchod jezuitů -> šíření kultury a vzdělanosti x pálení knih a pronásledování odpůrců

-         1558 německým císařem -> 1564 umírá

o       Maxmilián II. (1564 – 1576) tzv. „černá ovce“

-         liší se od habsb. panovníků jiným založením -> podpora lutherské reformace, stýká se lutheránskými kazateli, pohrdá katol. zvyky -> znepokojení Habsburků – chtěl být císařem, musel přísahat věrnost katolicismu

x    č. stavy vědí, že bude tolerantní v oblasti náboženství -> snaha donutit ho rozšířit náboženských svobod -> 1575ČESKÁ KONFESE – poddaný nemusel mít stejné náboženské vyznání jako jeho pán

-         > tlak dynastie – reakce: přislíbeno pouze ústně, písemně nepodepsal (ochrana vl. zájmů -> v případě podpory – nebezpečí života)

o       Rudolf II. (1576 – 1611)

-         psychicky nemocný -> nevyrovnaná osobnost, genetické problémy -> z pohledu Habsburků nejslabší panovník

o       rozporuplná vláda - spíše než politice se věnoval kultuře -> 1583  Praha centrum kultury a sídelním městem krále

-         snaha bratra Matyáše vydobýt pomocí moravských stavů trůn a stát se panovníkem celé říše ->  uznává právo Matyáše na rak. a  uh. země a ponechává si Čechy -> 1608 Libeňský mír

-         za podporu č. nekatolíků musí potvrdit českou konfesi -> 1609 vydán Rudolfův majestát = uzákoňuje českou konfesi

-         1611 snaha změnit poměry s pomocí psovského biskupa x neúspěch - rezignace na českou korunu, ponechání titulu císaře sv. říše římské -> 1612 umírá, nástup Matyáše -> konec éry Prahy jako sídelního města, vláda místodržících

 

 

 

o        KULTURA:

-          rudolfinská Praha – tzv. „zlatá Praha“ – výstavné a pohostinné město = politické, společenské a kulturní centrum Evropy -> od r. 1583 sídelní město, nejlidnatější město habsburské říše

-          manýrismus (= sloh mezi renesancí a barokem) – odklon od ren.zákonů a přesnosti, příklon k subjektivnímu vnímání x nebyl moc přijat lidmi -> těžko zařaditelný

o        nejcennější předměty shromážděny na Hradě -> nejbohatší sbírky díky Rudolfově zálibě v cenných předmětech x rozkradeno Švédy za 30 – ti leté války

o        osobnosti:

§         

§        vědci: Jan Kepler, Tycho de Brahe, Giordano Bruno

různí podvodníci, alchymisti -> snaha najít kámen mudrců, vytvořit zlato z jiných kovů, elixír života, vytvořit umělého člověka: Golem