maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Hospodářské, politické a národnostní poměry v ČSR...

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Hospodářské, politické a národnostní poměry v ČSR po vzniku republiky do nástupu světové hospodářské krize

 

-         28.10.1918 na Václavském náměstí vyhlášena Československá republika –>  prezidentem TGM + předseda vlády K. Kramář

-         30.10.1918 Martinská deklarace Þ prohlášení o připojení Slováků k Čechám

-         1920 přijata nová ústava – Československo = stát jednotného československého národa = Češi a Slováci; součástí nového státu Podkarpatská Rus

-         prezident volený na 7 let; zákonodárná moc = Národní shromáždění (2 komory: poslanecká sněmovna, senát), výkonná moc = vláda; všeobecné, rovné a přímé hlasovací právo (i pro ženy)

 

Politická situace

-         3 politické proudy:

o       republikánský: agrární, křesťanské a socialistické strany

o       nacionální: krajní pravice, národnostní strany bez vzájemné spolupráce a tolerance -> konflikty: česko-německé bouře v listopadu 1920

o       komunistický: krajní levice, úsilí o světovou bolševickou revoluci

§         do roku 1921 součást Soc. dem => rozkol v Soc. dem (pravice x levice) Þ z levice ustanovena komunistická strana

 

-         nejvýznamnější strany v Čechách:

o       Československá strana sociálně demokratická – většina dělnictva

o       Československá strana socialistická (Klofáč, Beneš) – živnostníci, inteligence

o       Agrární strana (Švehla, Beran, Hodža atd.) – venkovské obyvatelstvo

o       Československá národní demokracie (Kramář, Rašín) - bývalí mladočeši - podnikatelé

o       Československá strana lidová (kněz Jan Šrámek) – nábožensky smýšlející občané

-         30. léta – důsledky krize = radikalizace levice a pravice v souvislosti se soc. důsledky krize => v pohraničí posílení německého nacionalistického hnutí představované od pol. 30. let Sudetoněmeckou stranou (K. Henlein) = odnož Hitlerovy nacistické strany (NSDAP) v Německu

 

Ekonomická situace

-         hospodářsky nejsilnější nástupnický stát (v Čechách 70% veškeré prům. výroby bývalé monarchie)

x nový stát musí vyřešit řadu problémů => 1919 významná ekonomická opatření:

§         provedena měnová odluka -> zavedena československá měna (koruna československá)

§         pozemková reforma Þ oslabení pozic šlechty, posílení pozic velkých sedláků

-         hospodářské rozdíly: průmyslové české země ´ zemědělské Slovensko

·        banky

o       Živnobanka, Agrární banka

·        podniky

o       ČKD, Tatra, Baťa atd.

-         počátkem 30. let ČSR zasaženo hospodářskou krizí -> vyvrcholení v r. 1932 poklesem průmyslové výroby o 40% => provázena velkou nezaměstnaností (1 milion)

 

 

Zahraniční politika

-         orientace na západ, hlavní zahraniční spojenec Francie -> do roku 1935 ministr zahraničí Dr. Edvard Beneš – hlavní autor ženevského protokolu z r. 1924 = návrh všeobecného garančního paktu = obrana proti útočníkům)

-         1920 smlouva s Německem = základ hosp. a pol. vztahů

-         1925 čsl. – francouzská spojenecká smlouva (pomoc v případě napadení) = základ čsl. obranného systému

-         1920 – 1928 Malá Dohoda = úzká spolupráce s Rumunskem a Jugoslávií = uskupení malých států střední a jihovýchodní Evropy – původně z obavy před restaurací Habsburků, z opětovného růstu Německa, potom k zajištění stability mezi Německem a Ruskem

-         postupný rozklad versaillského systému po nástupu Hitlera k moci poč. 30. let => nutnost ČSR postarat se o ochranu své bezpečnosti:

o       1935 spojenecká smlouva s Sovětským svazem => vojenská pomoc vázána na Francii

x britská a francouzská politika appeasementu nedodržela veškeré spojenecké smlouvy => po anschlusu Rakouska v r. 1938 vydáno ČSR jako jedna z prvních obětí – snaha usmířit Hitlera x 1938 konference v Mnichově -> připojení českého pohraničí k Německu – česká vláda nucena přijmout mnichovský diktát + podstoupení dalšího území Polsku a Maďarsku