maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Druhá průmyslová revoluce, rozvoj vědy a techniky

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Druhá   průmyslová revoluce, rozvoj vědy a techniky, nástup monopolního kapitalismu, jeho znaky, v jednotlivých zemích

 

-          1. průmyslová revoluce v 18. století = hromadné zavádění strojů do výroby +  manufaktury nahrazovány továrnami -> počátek v Anglii

-          2. průmyslová revoluce na konci 19. století a počátku 20. století = technicko-vědecká revoluce:

§          nové výrobní postupy

§         využití nových materiálů

§         nové zdroje energie (elektřina, výbušné motory)

-         > 19. stol. -> jednotlivé vědní obory si vymezily vlastní předmět zkoumání a vlastní metody, ústup filosofie z vědy

-         >  rozvoj přírodních a humanitních věd, vznik vědeckých institucí, sdružení a nadací => 1901 se začíná udělovat Nobelova cena

o       chemie:

-         > postavena na vědeckých základech, vznik organické a fyzikální chemie -> výsledky využity např. v textilním průmyslu (barviva), zemědělství (průmyslová hnojiva), léky, výbušniny

§         Mendělejev -> periodická tabulka prvků + základy anorganiky

o       biologie:

§         Darwinova teorie o vývoji organismu přirozeným výběrem: všechny organismy se vyvinuly postupně z prvotní živé hmoty -> dále se vyvíjeli a vyvíjejí zkoumání buněčné stavby těla (Mendel, Morgan)

§         J. E. Purkyně  objev buňky, základy k daktyloskopii objevy pro zdravotnictví (infekční choroby, bakteriologie – Pasteur -> teorie imunity => snížení úmrtnosti)

o       další objevy + objevitelé a vynálezci:

§         1867 - Nobel dynamit

§         1876 - Bell  telefon

§         1879 - Edison žárovka

§         Einstein - teorie relativity

§         Morse - morseovka

§         Freudova  psychoanalýza

·        objevy nových druhů záření:

o       Roentgen  tzv. paprsky X (-> roentgenovo záření)

o       Curie + Curie - Sklodowská -> 1898 objev radioaktivního záření

o       doprava - suchozemská i námořní, elektrické i parní lokomotivy  

§          Zeppelin  zkonstruoval řadu řiditelných vzducholodí

§         1897 -1. automobil u nás (President)  

§         1911 - 1. let u nás: ing. Kašpar: let Pardubice -> Praha

=   pracovní stroj nahrazen mechanizací -> opuatna ekonomika liberalismu (= volného podnikání) -> centralizace a monopolizace výroby monopolizace výroby = sdružování podniků s rozvinutou výrobou = monopoly - snaha výhradně kontrolovat trh

o       druhy monopolů:

§          kartely = nejnižší druh monopolů, samostatné podniky se dohodnou na společných cenách, rozvržení výroby, ovládnutí surovinových zdrojů

§         syndikáty -> vyšší stupeň, podniky ztrácejí obchodní samostatnost, prodej a nákup materiálů řídí společná kancelář

§         trusty - podniky  nemají obchodní ani výrobní samostatnost, sdruženy do velkopodniku, sdružování podniků příbuzných odvětví (např. statky + mlýny + pekárny + obchody)

§         koncerny = nejvyšší forma monopolu - sdružení podniků různých odvětví

 

 

-         vznik finančního kapitálu z průmyslového a bankovního kapitálu díky velké koncentraci bank a výroby -> banky spolumajitelky podniků a podnikatelé spolumajitely bank -> v čele podniků a bank tzv. finanční oligarchie = privilegovaná vrstva

-         >  rychlejší   obchodní cyklus -> růst nabídky x pokles poptávky -> vznik kapitálu – nutný  k vývozu: státy a podniky vyváží kapitál do svých kolonií a podnikají zde -> tlak na kolonie a zaostalejší zem - půjčují vládám - hlavně USA, VB, Francie => vznik finanční závislých států

-         > snaha o nové rozdělení trhu mezi monopolními svazy + snaha rozdělit svět mezi  velmocemi (hlavně Německo, protože nemá žádné kolonie, kam by mohlo svůj kapitál vyvážet) => střety, 1. světová válka