maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Český stavovský odboj 1618 – 1620, 30ti letá válka + důsl.

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Matyáš (1557 – 1619)

-         žil ve Vídni – vyhrocení napětí u nás – místo panovníka vládnou místodržící – nedodržují Rudolfův majestát (uzákoňoval Českou konfesi = poddaný nemusel mít stejné náboženství jako jeho pán = zajištění náboženské svobody i českým nekatolíkům) -> nespokojenost + nepokoje mezi katolíky a nekatolíky

-         > sjezd českých nekatolických stavů v Praze -> stížnost císaři za porušování zemských svobod a MajestátuMatyášem odmítnuta + zákaz pokračovat ve sjezdu -> pobouření stavů -> schůzka nekatolické šlechty v pražském Karolinu + tajná schůzka radikálů -> vypracován postup proti místodržícím:

o       23. 5. 1618 delegace stavů na Pražský hrad -> improvizovaný soud -> 3. pražská defenestrace = svržení král. místodržících Viléma Slavaty , Jaroslava Bořity a písaře Fabricia z oken => definitivní rozchod s Habsburky, POČÁTEK STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ 

o       25. 5. zvolena vláda 30 direktorů = prozatímní převzetí správy země -> složena ze tří stavů: panstva, rytířstva a měšťanstva (= stavovský odboj), ze země vyhnáni jezuité, hledání podpory a spojenců mezi nepřáteli Habsburků

-         > direktorium nerespektuje nástup katolického panovníka  Ferdinanda II. Štýrského a samo dosazuje na trůn Fridricha Falckého (1619 – 1620) – tzv. „zimní král“

-         Češi spoléhali, že jim Falc poskytne pomoc -> poskytla ale jen velmi málo + Ferdinand II. se spojil s vůdcem Katolické ligy (= sdružení katolických knížat v j Německu) bavorským vévodou Maxmiliánem -> tažení na Prahu => 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře – drtivá porážka stavovských vojsk => obrovské důsledky pro české země (Fridrich Falcký uprchl a až do své smrti užíval královský titul):

·      musí přijmout habsburský diktát

·      21. 6. 1621poprava 27 českých pánů: např. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius

·      1627 Obnovené zřízení zemské = vyhlášena dědičnost českého trůnu v habsb. rodě, povoleno pouze katolické náboženství, němčina zrovnoprávněna s češtinou -> odchody ze země: Jan Amos Komenský, Karel Škréta, Václav Hollár

= 1) ČESKÁ FÁZE (1618 – 1620)

o        2) FALCKÁ FÁZE (1621 – 1623)

-         odplata Habsburků Falcku za pomoc v českém stavovském odboji -> obsazena celá Falc – další území Habsburků

o        3) KOALIČNÍ FÁZE = DÁNSKÁ VÁLKA (1625 – 1629)

-          obava Nizozemců před Habsburky – hledá spojence: Dánsko, Anglie -> v čele dánský král Kristián IV. x Ferdinand II. využívá pomoci Albrechta Valdštejnského – nabízí mu silné vojsko => zvrat ve vývoji války:

§       1626 bitva u Dessavy – porážka generála Mansfelda

§       1626 bitva u Lutteru porazil Tilly dánského krále -> 1629 mírová smlouva s Dány u Lübecku + vyhlášen restituční edikt = požadavek navrácení veškerého majetku katolické církve

o        4) ŠVÉDSKÁ VÁLKA (1630 – 1635)

-         1630 – vylodění švédské armády Gustava II. Adolfa v sev. Německa -> 1631 – 1. úspěch v habsburském odboji: bitva u Breitenfeldu -> císař poražen Švédy -> Sasové vtrhají do Čech – osvobozeni Albrechtem z Valdštejna

-         1632 bitva u Lützenu -> Gustav Adolf padl -> 1634 Švédové poraženi v bitvě u Nördlingenu -> 1635 pražský mír

o        5) ŠVÉDSKO – FRANCOUZSKÁ VÁLKA (1635 – 1648)

-         francouzský a švédský boj proti Habsburkům x nedosahují rozhodujícího úspěchu, ale vyčerpání a dlouhodobé boje urychlují mírová jednání v Osnabrücku  -> 1648 vestfálský mír

o       výsledky:

-         Francie a Švédsko posílily mezinárodní postavení v Evropě x porážka Čech na Bílé hoře -> následuje doba temna

-          Habsburkové se neprosadili do čela Evropy: upevnili si postavení v českých zemích

o       důsledky:

-         zpustošená řada oblastí -> útlum hospodářství v určitých oblastech + rozvrácen vnější a vnitřní obchod

-         zadlužování měst

-         úbytek obyvatelstva

konfiskace majetku