maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - České národní obrození

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

=    hnutí, které chtělo pozdvihnout český jazyk na úroveň ostatních jazyků

-         podmíněno především osvícenskými reformami Marie Terezie a Josefa II. :

o       zavedená povinná školní docházka

o       zrušení nevolnictví

o       toleranční patent 1781

-         úkoly a obsah činnosti:

o       nutnost obrany a obrození českého jazyka -> jeho rozvoj a udržení

o       myšlenka slovanské vzájemnosti důkladné poznání národní minulosti -> vyzdvihována doba Karla IV. a husitství

§         3 etapy:

o       1. etapa národního obrození = obranná (70. léta 18. stol. – poč. 19. stol.)

-         > generace vědců -> teoreticky formulována Dobrovským

=  období zvýšeného zájmu o český jazyk, dějiny a kulturu:

o       Josef Dobrovský = položil základy novočeskému jazyku:

§         2dílný Německo-český slovník

§         Podrobná mluvnice česká

§         Dějiny české řeči a literatury atd.

o       František Martin Pelcl: Stručné dějiny Čech od nejstarších dob do nynějších časů

-         > centrum vědecké činnosti = Česká společnost nauk

-         > centrum literární  činnosti = nakladatelství a knihkupectví Česká expedice – zásluha Václava Matěje Krameria:

o       vydávání českých knih, kalendářů a prvních českých novin -> Krameriusovy  c. – k. vlastenecké noviny => rozvoj žurnalistiky

o       šíření vlasteneckých a osvícenských názorů

-         rozvoj divadla:

o       první scény:

§         v Kotcích - německy

§         Nosticovo divadlo (později Stavovské) – česky se hraje jen výjimečně

§         Vlastenecké divadlo – tzv. Bouda – pravidelná česká představení

·        repertoár:

o       překladové hry

o       hry českých spisovatelů:

§         veselohry: Prokop Šedivý

§         vlastenecké hry: Václav Thám

§         organizátor: Karel Ignác Thám

o       2. etapa národního obrození = ofenzivní (poč. 19. stol. –  20. léta 19. stol.)

-         propagace myšlenky slovanské vzájemnosti, snaha o nejširší rozvoj a uplatnění českého jazyka -> o jeho vyrovnání s vyspělými evropskými jazyky

-         > vytvořen 1. novodobý český národně kulturní program – uveřejněn Jungmannem = obroda českého jazyka dovršena

-         základy novodobé české terminologie -> vydán 5dílný Česko – německý slovník

-         vznik literárních padělků – rukopisných podvrhů :

o       rukopis královédvorský

o       rukopis zelenohorský

-> měly dokázat, že čeština měla uměleckou hodnotu už v 10. století, pocit méněcennosti české kultury ve srovnání s evropskou kulturou

-           vznik 1. obrozeneckého programu = austroslavismus

§         František Palacký = zakladatel moderní české historie: Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě

o       3. etapa národního obrození = vrcholná fáze (30. – 50. léta 19. stol.)

-         přechod od jazykových cílů k politickým cílům = boj za politická práva českého národa:

§         politický program – 2 formy:

·        liberální proud: Palacký, Rieger, Brauner – austroslavismus, nutnost zachovat rakouskou monarchii, požadavek rovných pol. práv pro všechny občany

·        radikálně demokratický proud: Sabina, Kampelík, Frič – svržení monarchie, zrušení roboty, rozbít Rakousko

 

-         rozmach českého národního života:

o       1831 vznik Matice české – vydávání českých vědeckých a kulturních děl, překlady z cizích literatur

o       1846 Měšťanská beseda založena F. L. Riegrem

o       vlastenecké působní českého divadla -> kočovné společnosti, ochotnická představení, loutková divadla atd.

-         literatura a kultura:

o       Karel Havlíček Borovský: spisovatel a redaktor Pražských novin a pak Národních novin

o       Nástup a vyvrcholení romantismu: Karel Hynek Mácha

o       počátky realismu: Božena Němcová

o       hudební tvorba a výtvarné umění: František Škroup, Jakub Jan Ryba, Josef Mánes, Karel Purkyně atd.