maturitní otázky, seminárky a referáty


Chemie - Energie biochemických reakcí

Autor: Přemysl Brada

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

13) Energie biochemických reakcí

- živé soustavy získávají energii pro metabolické děje a pro životní projevy především oxidací

přijímaných živin na CO2 a H2O - probíhá v buněčných strukturách (mitochondriích)

- každý živý organizmus potřebuje neustálý přísun energie ze svého okolí, nezbytný pro

uskutečňování životně důležitých procesů. Podstatou těchto procesů je z energetického hlediska

přeměna jednoho druhu energie na jinou. Tuto energii potřebuje pro práci:

a) chemickou – syntézu sloučenin s vyšším obsahem energie

- pro obnovu, růst a množení buněk

b) mechanickou – svalovou kontrakci a další pohyby buněk

c) osmotickou (koncentrační) – k aktivnímu transportu molekul a iontů

- k zpracování signálů (informací)

d) elektrickou – šíření vzruchů v nervové buňce

- přesun látek s elektrickými náboji přes membránu

e) strukturní – na vytvoření povrchů a fázových rozhraní

- na uspořádání molekul do biologických struktur

f) regulační – na regulační mechanismy

- volná (Gibbsova) energie (G) – energie využitelná na užitečnou práci

- získává se hydrolytickým štěpením makroergických sloučenin

makroergické látky – energeticky bohaté nízkomolekulární organické sloučeniny

- přenašeče chemické energie, mají schopnost:

1) ve spojení s procesy uvolňujícími energii ji zachytit a část uložit ve

své struktuře

2) rozpadem molekuly energii zachycenou ve struktuře uvolnit a

odevzdat ji v endergonickém ději

- některé estery kys. fosforečné, thioestery (např. acetylkoenzym A)

nejvýznamnější makroergickou sloučeninou je kyselina

adenosintrifosforečná - ATP

- exergonické reakce – nevyžadují volnou energii, exotermní reakce – poskytují energii

- např. odbourávací (katabolické) děje

endergonické reakce – endotermní reakce, vyžadují volnou energii ke tvorbě energeticky

bohatých látek (zbývající část volné energie se mění na teplo)

- např. biosyntézy, aktivní transporty, buněčné pohyby

- přenašeče atomů vodíku – NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid) –součást enzymů,

substrátům odebírá atomy vodíku, aktivuje je a přenáší je

na vhodné akceptory (např. O2)

- jeho redukovaná forma – NADH + H+

- FAD (flavinadenindinukleotid) - jeho redukovaná forma – FADH2

- NADP+ (nikotinamidadenindinukleotidfosfát) – přenáší aktivované

atomy vodíku z katabolických do anabolických dějů

- jeho redukovaná forma – NADPH (na energii bohaté

redukční činidlo)

Látkový metabolismus

- 2 základní úlohy metabolismu – zajištění energie a stavebního materiálu

- výroba složek organismů

- 2 typy procesů plnící dvě základní úlohy metabolismu:

a) katabolické děje (disimilace) – děje rozkladné

- mají exergonický charakter - produkují energii

b) anabolické děje (biosyntézy, asimilace) – vedou ke vzniku nových, chemicky složitějších

látek z látek jednodušších

- mají endergonický charakter – spotřebovávají energii

Katabolismus

- energeticky bohaté živiny (sacharidy, lipidy bílkoviny, atd.) jsou odbourávány převážně

oxidačními (dehydrogenačními) pochody na jednodušší sloučeniny (kyselinu pyrohroznovou,

octovou, atd.) a nakonec až na CO2, H2O, NH3, močovinu. Toto odbourávání je doprovázeno

stupňovitým uvolňováním energie.

- funkce – produkuje chemickou energii a ukládá ji do molekul ATP

- poskytuje stavební materiál pro biosyntetické reakce

- vyrábí energií bohaté redukční činidlo NADPH

- fáze – 1. fáze – z tisíců různých látek přijímaných organizmem vzniká několik desítek různých

nízkomolekulových sloučenin

- složité molekuly živin jsou štěpeny na své stavební jednotky (nebo jejich

fosfáty)

bílkoviny ® směs 20 druhů α-aminokyselin

nukleové kys. ® cukr, báze, kys. fosforečná

oligo- a polysacharidy ® glukóza a několik málo dalších sacharidů

lipidy ® mastné kys., glycerol a několik dalších látek

- biochemické reakce – hydrolýza nebo fosforolýza

- nezískává se žádná energie

- 2. fáze - několik desítek různých nízkomolekulových sloučenin je odbouráváno (za

současné dehydrogenace) na jedno- a dvouuhlíkové látky (CO2 a acetyl-CoA) a

několik dalších molekul

- zisk malého množství energie (získávájí se však „energeticky zhodnotitelné“

atomy vodíku) asi 60 % energie zůstává uloženo v molekule acetyl-CoA

- 3. fáze – acetyl-CoA vstupuje do univerzálního cyklického děje – citrátového cyklu, zde

je oxidován na konečný oxidační produkt – CO2

- z každé molekuly acetyl-CoA se za účasti molekul vody získají 4 dvojice atomů

vodíku bohatých na energii

- u aerobních organizmů jsou tyto atomy vodíku přenášeny na kyslík (přes

dýchací řetězec), přitom se uvolní značné množství energie, která se uloží do

molekul ATP

Anabolismus

- jednoduché molekuly prekurzorů (jednoduché látky, které jsou stavebním materiálem při

biosyntézách) dávají vznik složitějším molekulám (polysacharidům, lipidům, bílkovinám,

nukleovým kyselinám, aj.)

- anabolické reakce vyžadují energii ve formě ATP

- většinou děje redukční – proto vyžadují i energeticky bohaté redukovadlo (NADH + H+ nebo

NADPH)

Vzájemný vztah katabolizmu a anabolizmu

- protichůdný charakter

 

katabolismus

anabolismus

charakter chemická povaha zahrnutých dějů energii vychází z vede k

degradační oxidační poskytuje široké škály látek několika málo konečným produktům

syntetický redukční potřebuje několika málo prekurzorů široké škále produktů

- vzájemně se doplňují – anabolizmus potřebuje produkty katabolizmu (energii, redukovadlo,

prekurzory), a naopak produkty anabolizmu jsou výchozími substráty

katabolizmu

- podobnosti – používají stejné chem. prostředky

oxidačně redukční děje katabolizmu – NAD+ a NADP+ (oxidované formy)

oxidačně redukční děje anabolizmu – NADH + H+ a NADPH (redukované

formy)

- společný přenašeč energie – ATP

- probíhají mezi stejnými výchozími a konečnými látkami, ale v opačných směrech

- probíhají odděleně v různých částech buňky a často i v různých orgánech

Citrátový cyklus

- představuje nejvýznamnější metabolickou dráhu, kterou buňky získávají oxidací látek velké

množství energeticky bohatých molekul ATP

- odbouráním D-glukózy, karboxylových kyselin a některých aminokyselin vzniká společný

produkt – aktivovaná forma kyseliny octové - acetylkoenzym A (acetyl-CoA)

- v mitochondriích se acetyl-CoA oxiduje až na CO2 několika následnými chemickými reakcemi,

které mají souhrnný název citrátový (Krebsův) cyklus

- odbouráním základních látek na acetyl-CoA se uvolní asi ¼ energie, ¾ jí zůstávají v acetyl-

CoA. Tato zbývající energie se uvolní jeho oxidací v citrátovém cyklu

- acetyl-CoA má hlavní funkci při úplné oxidaci všech hlavních druhů substrátů, současně s touto

oxidací probíhá redukce (hydrogenace) jednotlivých koenzymů zúčastněných enzymů –

oxidoreduktas (NAD+ a FAD)

- cyklus se skládá z dílčích reakcí, lze je rozdělit do tří etap:

1. Kondenzace C2- a C4-molekuly na C6-molekulu (acetylový zbytek uvolněný z acetyl-CoA se

kondenzuje s kyselinou oxaloctovou za vzniku kyseliny citronové – citrátu)

2. Přechod C6-molekuly na C5-molekulu za odštěpení CO2 (dehydrogenací a dekarboxylací –

odštěpením CO2 – citrátu vzniká kyselina 2-oxoglutarová)

3. Přechod C5-molekuly na C4-molekulu za odštěpení CO2 (dehydrogenací a dekarboxylací

kys. 2-oxoglutarové vzniká kys. oxaloctová – ta se může opět kondenzovat s další

molekulou acetyl-CoA, čímž je zajištěn neustálý průběh reakcí)

- v průběhu reakcí citrátového cyklu se jedna molekula acetylového zbytku acetyl-CoA, která má

dva uhlíkové atomy, oxiduje celkově na dvě molekuly CO2

vodíkové atomy, které se uvolňují při dehydrogenacích meziproduktů, se přenášejí

prostřednictvím zúčastněných koenzymů v mitochondriích, kde se složitým mechanismem

následných reakcí slučují s kyslíkem na vodu, uvolněná energie se využívá k tvorbě ATP

Dýchací (koncový oxidační) řetězec

- většina heterotrofů získává hlavní podíl energie (asi 90 %) procesem zvaným respirace

(dýchání) při tomto ději se předávají elektrony pocházející z atomů vodíku systémem

oxidoreduktáz na anorganické akceptory (O2, sloučeniny dusíku nebo síry), atomy vodíku byly

odebrány organickým nebo anorg. substrátům

- metabolický děj respirace se skládá z vlastního transportu elektronů – dýchacího (respiračního)

řetězce – a ze s ním spřaženého procesu – oxidační fosforylace (výroby ATP)

- dýchací řetězec je sledem redoxních dějů probíhajících na vnitřní membráně mitochondrií

- v dýchacím řetězci dochází k postupnému přenosu vodíkových atomů z redukovaných

koenzymů (dehydrogenaci) a v poslední fázi k přenosu elektronů na volný kyslík, který do

buněk transportuje hemoglobin. Vzniká kyslíkový anion, který se slučuje s kationty vodíku na

vodu. Soustava uvolňuje energii (G = - 237,4 kJ.mol-1).

H2 ® 2 H+ + 2 e-

½ O2 + 2 e-® O2-

2 H+ + O2- ® H2O

- postupným přenosem vodíkových atomů se koenzymy oxidují a mohou se pak znovu účastnit

látkové přeměny v citrátovém cyklu

- slučování vodíku s kyslíkem je silně exergonický děj, proto je přechod elektronů na kyslík

rozdělen do několika stupňů, tím se i energie uvolňuje postupně (je to řízený energetický

proces) a může být s vysokou účinností využita k syntéze ATP (kdyby se tato energie uvolnila

najednou – „explozivně“, buňka by ji nemohla využít k tvorbě ATP a energie by se

„znehodnotila“ na teplo)

Tvorba a význam ATP

- ATP je nejdůležitější makroergickou sloučeninou v živých soustavách, je hlavním přenašečem

chemické energie ve všech typech organismů

- energii uloženou do struktury ATP organismus využívá k realizaci endergonických reakcí, pro

mechanickou (svalovou) práci a pro další procesy, které vyžadují energii

- ATP vzniká při hydrolytickém štěpení některých makroergických sloučenin, avšak hlavní

množství se vytváří při oxidaci látek v koncovém oxidačním (dýchacím) řetězci – oxidační

fosforylace

- základem biologické funkce oxidační fosforylace je efektivní využívání energie, její

zabudování do struktur molekul ATP. Část energie se uvolňuje jako teplo.

- s přesunem elektronů v koncovém oxidačním řetězci dochází k jednosměrnému průchodu

vodíkových kationtů vnitřní membránou mitochondrií. Hromadění vodíkových kationtů na

jedné straně membrány vytváří protonový (koncentrační) gradient. S tím je spojen i vznik

koncentračního článku, který tvoří prostředí oddělená membránou. Tyto články jsou zdrojem

elektrické energie. Buňka tuto energii využívá k syntéze ATP z ADP (kys. adenosin-

difosforečná) a kyseliny fosforečné (neboli anorganického fosfátu, P) : ADP + P ↔ ATP

- během biosyntézy ATP se přeměňuje elektrická energie na energii chemickou, která se

„zabuduje“ do struktury makroergické sloučeniny. Vznik vazby mezi kys. fosforečnou a ADP

je katalyzován samostatným enzymovým systémem, který se také nachází ve vnitřní membráně

mitochondrií. Tento enzymový systém ke své činnosti využívá protonový gradient; k syntéze

jedné molekuly ATP se spotřebují dva protony. Tím se stále udržuje rovnováha mezi redoxními

ději koncového oxidačního řetězce a tvorbou ATP.

Aktivní transport

- kromě jednoduché difúze (samovolný přechod částic z míst s vyšší koncentrací na místa s nižší

koncentrací, tedy ve směru koncentračního spádu) se uplatňuje v živých soustavách i tzv.

usnadněný transport, který umožňuje pohyb částic pomocí přenašečů – látek schopných

usnadňovat difúzi biologickými membránami

- v buněčných membránách lze pozorovat pohyb částic i proti koncentračnímu spádu, který se

nazývá aktivní transport. Umožňuje jej složitá struktura biomembrán a účast specifických

enzymů. Aktivní transport směřuje proti směru difúze, proti přirozené tendenci

k rovnoměrnému rozdělení látek. K jeho uskutečňování je třeba dodávat energii, kterou organismus (buňka) získává při metabolických dějích.