maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Starověká a orientální literatura (2006)

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- vznikali v povodí velkých řek 4000-3000 let př. n. l. 

 

 

Literatura v Mezopotánii

 

- Sumerové 4000 př. n. l.

- nejstarší písmo- obrázkové, klínové(Assurbanibalova knihovna v Ninive), Chetické písmo (Epos o Gilgamešovi, Enuma a Eliš, Chamurabiho zákoník) rozluštil B. Hrozný 1915

 

 

Egyptská literatura

 

- piktografické (obrázkové) písmo, abeceda 24 písmen 2000př. n. l.

- hieroglify(posvátné písmo, do kamene), hierotické(kněžské), démonické(lidové)

- památky: Naučení Ptahhotepovo, Naučení synovi, Příběh o Simuhethovi

- životopisy, lyriky- ódy, náboženská lit, tzv. knihy mrtvých

- óda- Chvalozpěv na Atóna, Chvalozpěv na Nil

- ukázka- str. 17 Potěšující písně tvé milé, Když se vrací z lučiny

 

 

Perská literatura

 

- nacházela se na území Íránu a střední Asie

- dochovala se sbírka náboženských textů Avesta, přenášela se ústně, ve 4.stol. n. l.  

   byla zapsána, Tisíc vyprávění

- RÚDAKÍ- Kniha Sindibádova

- NIZÁMÍ- Sedm princezen- milostná romance

 

 

Arabská a turecká literatura

 

- vznikla na Arabském poloostrově (kočovní pastevci)

- jednoduchá ústní lidová poezie

- 6.-7. stol. n. l.

- Muhammad vytváří své učení (Mekka, Medina rozšiřoval islám)

- podstatou je víra v boha Aláha,

             5 hlavních povinností: 1.) modlitba

                                              2.) výroční pouť do Mekky

                                              3.) náboženská daň

                                              4.) půst

                                              5.) boj za víru (Korán)

- rozvoj náboženské literatury a naukové literatury (inspirace pro další rozvoj vědy)

- Tisíc a jedna noc

- po rozpadu arabské rodové společnosti arabskou kulturu převzali Turci

- Vyprávění o Naszeddinovi (lidový hrdina se brání proti bohatým předstíráním

   hlouposti)

 

 

Indická literatura

 

- Védy= vědění- moudrost tradovaná ústně (přírodní živly- oheň, voda vzduch a  

                         bohové)

- výklady: Brahmany a Upanišady- vyložené literární památky

- jazyk sánskrt- uměle vytvořený jazyk

- jazyk lidu- prákrt

- Budha (probuzené, vznešené)- mír pro všechny lidi, budhismus je sepsán v literární  

             památce TROJÍ KOŠ

           - polovina 1. tisíciletí př.n.l.

           - pocházel z bohaté aristokratické rodiny, zřekl se bohatství a žil 

             asketickým životem

 

- Velké eposy- MAHABHARATA- nejrozsáhlejší literární památka na světě

                                                  - obsahuje 220 000 veršů                                                                         

                                                  - pojednává o rodině Bháratovců

                                                  - sepsána sánskrtem 4. stol.př.n.l.-4. stol.n.l.

                                                  - ZPĚV VZNEŠENÉHO- součást tohoto eposu           

                                                                         - základní kniha pro hinduismus

 

                        RAMAJANA- hrdinské činny prince Rámi, vznik 3. stol.př.n.l.

                     

                       KÁMÁSUTRA- nejstarší erotická příručka- poučení o rozkoši

                            - autor mnich VATSJÁJANA (vzdělání, rozkoš, víra a spása)

 

- oblíbená žánr= bajky- PAŇČATANTRA- kniha o 5 oddílech, 4.-5. stol.n.l.,

                                       - přeložena do mnoha jazyků (Ivan Olbracht)       

                                       - o mudrci Bidpojovia jeho zvířátkách

                                                        

- KALIDÁSA- je autor řady milostných lyrických básní- ŠEST ROČNÍCH OBDOBÍ

                                                                                    - OBLAK POSLEM LÁSKY

 

 

Čínská literatura

 

- povodí žluté řeky, 2000př.n.l. znakové obrázkové písmo

- prvky budhismu konfucionismu a taolismu

 

- KONFUCIUS- 5.stol.př.n.l. velký důraz na ušlechtilost, mravní sílu člověka a etiku,    

                         na těchto základech se má vyvíjet harmonická společnost     

                      - uznáván v období osvícenství 

                      - HOVORY- základní myšlenka konfuciusmu

                      - KNIHA PÍSNÍ- obraz čínské lidové tvorby (sestavil Konfucius)                   

                                                - 12.-7. stol.př.n.l.   

                                                - soubor 306 veršovaných převážně lyrických písní    

                                                  (hudební doprovod- slavnosti, obřady)

 

- básníci- LI-PO- potulný pěvec (uznáván za svého života)

                        -  účastnil se protifeudální smlouvy a byl odsouzen k smrti- skončil ve     

                           vyhnanství     

                        - přírodní a milostná lyrika

 

               TU-FU- přítel Li-Poa, poezie odráží život prostých lidí

                          - ZPĚVY STARÉ ČÍNY- výběry písní

 

 

Hebrejské písemnictví

 

- vznik na území Palestiny

- Písmo svaté= BIBLE- 1000př.n.l. staré hebrejské náboženské texty, které  

                                   křesťané nazvali Starým zákonem, součást Bible

- Starý zákon- tvoří ho 39knih, většina psána hebrejsky, některé aramejsky

 -12.-2.stol.př.n.l. nejstarší části

 -původní rukopisy se nezachovaly, 9. stol. považován za nejstarší opis

- 1947- Kumránské jeskyně u Mrtvého moře, svitky obsahovaly všechny knihy kromě 

           poslední- ESTER

 

-Židé- 3 části Starého zákona: 1.) Zákon- prvních 5 knih

                                  2.) Proroci- knihy prorotské a básnické

                                                3.) Spisy- např.: JÓB, PŘÍSLOVÍ, historické knihy

 

-Křesťané- 4 části Starého zákona:

    

   1.) Zákon- prvních 5 knih Mojžíšových (TÓRA-hebrejsky, PENTATEUCH-řecky)

                      - líčí historii a zákony židů

                      -1. kniha= GENESIS- vznik světa

                     - 2.kniha= EXODUS- odchod Izraelců z Egypta do země zaslíbené,

                          zákony zjevené bohem Jahvem proroku Mojžíšovi na hoře Sinaj

      

  2.) Historie- spis JOZUE- dobití Palestiny pod vedením Jozua ve 13. stol.př.n.l.

                    - Kniha soudců + Knihy královské- izraelské a jutské dějiny

 

 3.) Moudrost- Knihy básnické- lyrické i epické skladby- Píseň písní (král Šalomoun)     

                                                                                           soubor erotických básní

 4.) Proroci- politické a morální stanoviska proroků