maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Staroslověnská literatura na Velké moravě a v čechách (2007)

Autor: Eva Danihelková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Historické pozadí:

Velká Morava – raně feudální státní útvar 9. stol

·         vyjma Sámovy říše to byl první slovanský stát na našem území

·         jádrem říše na jižní Moravě byl Velehrad a na západním Slovensku Nitra

·         vládnoucí dynastie – Mojmírovci

křesťanství proniká:           Z – Francká říše
                                               V – Byzantská říše

význam křesťanství:

1.        humanizace lidské společnosti (nezabiješ, nepokradeš, …)

2.        kultura a vzdělávání – znalost písma a literatury

3.        politický faktor

·         pronikání franckých kněží na VM Þ politický vliv Francké říše

863     příchod Konstantina – Cyrila a Metoděje (z italské Soluně)
            - jednalo se o tzv. cyrilometodějskou misi, byla vyslána Michalem III. z Byzance
            mise = cesta s náboženským posláním
            cíl mise: další šíření křesťanství, kultury a vzdělanosti, vznik arcibiskupství

staroslověnština – 1. slovanský spisovný kulturní jazyk (zapisován hlaholicí)
                                  - nejstarší texty byly náboženské a bohoslužebné, srozumitelné prostému lidu
                                  - po staroslověnštině následovala mladší cyrilice Þ vznik azbuky

po 863 vznikl spor o to, jaký liturgický (bohoslužebný) jazyk se bude používat

         C + M                                            frančtí kněží
   staroslověnština                                    latina

·         papež povolil dočasné používání staroslověnštiny

·         869 smrt Cyrila v Římě

·         Metoděj zajat a až do roku 937 uvězněn v Bavorsku

·         885 Metoděj zemřel, pohřben asi ve Velehradě

·         po Metodějově smrti byly jeho žáci z VM vyhnáni , odešli do Bulharska, Chorvatska, a Čech (zde se uchýlili zejm. do Sázavského kláštera, ve kterém byla soustředěna staroslověnská vzdělanost ® později však došlo k jejich vyhnání z kláštera i Čech)

·         906 zánik VM

 

Literární díla na Velké Moravě

&               Proglas           

Þ     veršovaný úvod evangelia, nejstarší dochovaná slovanská báseň

Þ      autor Konstantin

Þ      hlavní myšlenkou tohoto díla byla obhajoba staroslověnské liturgie

&               Zákon Sudnyj Ljudem              

Þ      právní předpisy pro laickou veřejnost

&               Nomokánon

Þ      církevní předpisy (právnická literatura)

&               Paterik            

Þ      vzdělávací četba, výchovný náboženský sborník o životě mnichů a kněží

&               Život Konstantinův a Život Metodějův = tzv. Panonské legendy

Þ      kronikářské převyprávění života těchto bratrů, staví se na obranu jejich díla

Þ       potlačeny nadpřirozené prvky

Staroslověnská literatura v Čechách

·         v českých zemích se nejprve rozvíjela kultura staroslověnská, jejímž střediskem byl Sázavský klášter, založený biskupem Prokopem, i latinská vedle sebe (což je mj. vidět i ze stejných témat např. legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile)

·         ovšem roku 1097 došlo k vyhnání mnichů staroslověnské liturgie a zanedlouho i k zániku staroslověnské vzdělanosti

&               První staroslověnská legenda o sv. Václavu

Þ      datuje se do doby po zavraždění knížete Václava a vypráví o jeho smrti

rozbor díla: v tomto literární útvaru dochází ke střetu skutečnosti (zavraždění sv. Václava) s
                    nadpřirozeným prvkem (problém krve sv. Václava). Problematickým rysem se zde jeví
                   náboženský antisemitismus (=nenávist proti Židům)

&               Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu

Þ      typická středověká legenda se zázraky

&               Pražské hlaholské zlomky

Þ      bohoslužebná kniha

&               Legenda o sv. Ludmile

Þ      manželka knížete Bořivoje a babička knížete Václava, uškrcená na příkaz snachy
Drahomíry

&               Hospodine pomiluj ny

Þ      první česká píseň, náboženský charakter (10. – 12. stol. národní hymna)

Staroslověnština po zániku Velké Moravy

·         10. – 11. stol – dochází k rozvoji zejm. v Sázavském klášteře (později zánik)

·         14. stol. – pokus Karla IV. o obnovení staroslověnské liturgie (založil klášter
Na Slovanech = Emanzský klášter)

·         18. stol. – Josef Dobrovský – zakladatel slavistiky (= věda o slovanských jazycích)
              - latinsky psaný spis o staroslověnské gramatice

Staroslověnština dnes

·         pravoslavné kostely (kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze)

·         na vysokých školách (v Bulharsku i na některých gymnáziích)

·         dnešní slovanské jazyky:            čeština, polština, slovenština, lužická srbština
                                                        V ruština, běloruština, ukrajinština
                                                        J chorvatština, slovinština, srbština, bulharština