maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Meziválečná česká próza: obraz války, sociální a imaginativn

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

obraz 1.sv. války - podnětem jsou otřesné zážitky z fronty


Jaromír John (1882 - 1952)
- byl prozaikem, výtvarným kritikem a estetikem
- vlastním jménem se jmenoval Bohumil Markalous

- povídkový soubor Večery na slamníku
    - obsahuje monology stylizované jako projevy prostých lidí zavlečených do války - autentické výpovědi a zpovědi - stesk po domově
- próza Zbloudilý syn
    - vypráví o sadistovy za války, který se po válce stal počestným živnostníkem a nakonec se stává nacistou


Jaroslav Hašek (1883 - 1923)
- narodil se v Praze a pobýval v Lipnici u Havlíčkova Brodu
- žil bohémským způsobem života - měl odpor ke společnosti, měšťáctví
- byl předválečným anarchistou a protiměšťáckým humoristou
- za války se stal vojákem rakousko-uherské armády, ale přešel do ruského zajetí a později vstoupil do československých legií a po VŘSR r. 1917 do Rudé armády (novinář a osvětový pracovník), v r. 1920 se vrátil do Čech

- satirický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
    - je to 4 dílné dílo, které je bohužel nedokončené
    - tento román je geniální satirou na rakouský militarismus a je světovým humoristickým románem o válce
    - hlavní postavou je Švejk - je člověkem válečné doby, hájící své právo na život - je dvojjaký - prostomyslný dobrák nebo moudrý blázen (předstírá idiotství a válce se brání svým chytráctvím)
    - je rafinovaně loajální - uvádí v absurditu všechny rozkazy, zákony, zájmy státu, ale i destruktivní živel - vytváří zmatek a rozklad uvnitř armády
    - je přestavitelem lidového odporu proti násilí, válce a militarismu
    - proti němu jsou Švejkovi nadřízení - jsou oddanými služebníky rakouské armády (nadporučík Lukáš, poručík Dub, kadet Biegler, hejtman Sagner, polní kurát Katz aj.) - jsou představiteli vládní moci zobrazení s groteskní nadsázkou (ztělesnění hlouposti a omezenosti, povýšenosti nebo chorobné ctižádostivosti)

- postava Švejka vznikla již před válkou - v seriálu grotesek antimilitaristického zaměření
- Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky
    - původně byl "pitomec u kumpanie", dobrák a horlivý loajální český voják v rakouské uniformě
- během války Dobrý voják Švejk v zajetí
    - je zaznamenána proměna - Švejk je buřičem a zaujímá protirakouský postoj


Legionářská literatura
- zobrazení války jako historické události - tématika zahraničního odboje a působení našich vojáků jako zajatců v Rusku na straně odpůrců říjnové revoluce


Rudolf Medek (1890 - 1940)
- byl účastníkem bitvy u Zborova

- 5 dílný románový cyklus Anabáze
    - je v podstatě kronikářským líčením válečných událostí v Rusku, zvl. pak bojů československých válečných legií na straně protibolševických sil
    - obsahuje obraz bitvy u Zborova v červenci 1917 a zmatku a chaosu v Rusku - vyčerpávající cestu legií přes Sibiř a Vladivostok domů do vlasti


Josef Kopta (1894 - 1962)
- byl redaktorem, spisovatelem a účastníkem 1. světové války

- románová trilogie Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma
    - popisuje postup malé vojenské jednotky od Zborova přes Sibiř do Vladivostoku ze zorného úhlu prostého pěšáka
    - jsou zde lidové typy - obětavost, kamarádství, stesk po domově a hrdinství


František Langer (1888 - 1965)
- byl vojenským lékařem československých legií v Rusku a dále pak prozaikem a dramatikem

- próza Železný vlk
    - jsou to listy z kroniky legií
- pro děti Pes druhé roty


Jaroslav Kratochvíl (1885 - 1945)
- byl důstojníkem československých legií a odmítl boj proti Rudé armádě
- za 2. světové války zahynul v koncentračním táboře Terezín
- byl kritikem legionářské legendy

- Cesta revoluce
    - obsahuje vzpomínky a dokumenty z legionářského odboje
- 2 dílný román Prameny
    - je to složitý obraz poměrů v carském Rusku a osud českého intelektuála ve válce - autor sympatizuje s ruskou revolucí


imaginativní próza
- vliv postupů avantgardy, zvláště pak moderní poezie (metoda asociace, lyričnost, obraznost)


Vladislav Vančura (1891 - 1942)
- byl prozaikem, dramatikem, scénáristou a režisérem
- byl prvním předsedou Devětsilu
- povoláním byl lékař
- za okupace se podílel na ilegálním odboji - v době heydrichiády byl zatčen a popraven

- 20. léta
- na jeho díle byl patrný vliv proletářské literatury - próza esteticky působivá, formálně neobvyklá a originální

- román Pekař Jan Marhoul
    - je to tragický osud zchudlého benešovského pekaře (baladické ladění)
    - pekař je typem poctivého a pracovitého člověka, který rozdával všem kteří to potřebovali, ale je zničen v nelidském bezcitném světě sobectví
- román Pole orná a válečná
    - je v podstatě odsouzením válečného vraždění
    - tento román má nesouvislý děj - má volné řazení scén z fronty i zázemí (je inspirován poetismem a lyrickým polytematickým pásmem)
- novela Rozmarné léto
    - je napsána pod vlivem poetismu
    - je to příběh tří přátel z koupaliště v Krokových Varech - jsou to majitel Antonín Důra, abbé Roch a důstojník Hugo - obraz klidného a radostného života
    - tento klid je narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou, což znamená konec stereotypnosti
    - je to parodie na přízemnost maloměšťáků - jazyk postav (spisovné, knižní výrazy) mají komický účinek

- 30. léta
- baladický román Markéta Lazarová
    - děj se odehrává v době loupeživého středověku - v minulosti autor hledá to co nenalézá v přítomnosti
    - je o lásce krásné a zbožné Markéty ke zbojníku Mikulášovi - láska překonává překážky a je smyslem života
    - je to básnická lyrická próza
- povídky Luk královny Dorotky
- romány Útěk do Budína, Konec starých časů, Tři řeky
    - v těchto románech se autor navrací k dějovosti a posílení epického prvku

- za okupace
- Obrazy z dějin národa Českého
    - je to historické pásmo, obsahující oddělené povídky nebo cykly (např. novela Kosmas)
    - význam tohoto díla je v národní minulosti - poučení a posílení národního sebevědomí
    - je psáno dokonalým jazykem


Společenská próza
- vliv kritickorealistických tendencí, zájem o osudy a proměny jednotlivce


Ivan Olbracht (1882 - 1952)
- byl prozaikem orientovaným na sociální tematiku, dále pak levicově orientovaným politikem, publicistou
- byl synem Antala Staška
- narodil se v Semilech a po studiích se věnoval novinářské a politické činnosti

- předválečná tvorba a tvorba ve 20. letech
- povídky O zlých samotářích
    - jsou o vyděděncích společnosti - osamělí jedince v odboji proti nespravedlnosti
    - živí se způsobem společensky neuznávaným - jsou individualisty proti své vůli a mají touhu po svobodě
- psychologický román Žalář nejtemnější
    - vypráví o chorobné žárlivosti a sobectví slepce - komisař Mach - ztrácí kontakt se světem a má silnou nedůvěru k nejbližším
    - je kritikou měšťáckého individualismu
- román Podivné přátelství herce Jesenina
    - je o konfrontaci dvou herců - Jan Veselý versus Jiří Jesenius
    - je to kontrast romantické a realistické koncepce
- román Anna Proletářka
    - je v něm vykreslen obraz politické situace ve 20. letech a revolučního dělnického hnutí

- 30. léta
- v tomto období autor projevuje zvýšený zájem o Podkarpatskou Rus - je to civilizací nedotčená krásná země

- reportáže Země beze jména - rozšířeny jsou pod názvem Hory a staletí
- baladický román Nikola Šuhaj loupežník
    - děj tohoto románu se odehrává na konci světové války a poválečných let ve vesnici Koločava
- soubor tří povídek Golet v údolí
    - je o světě ortodoxních židů - golet je židovská osada

- pro mládež
- Biblické příběhy
    - jedná se o převyprávění Starého zákona
- Ze starých letopisů
    - vyprávění z české minulosti
- O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
    - jedná se o soubor staroindických bajek


Marie Majerová (1882 - 1967)
- je představitelkou meziválečné sociální prózy a socialistického realismu
- narodila se v Úvalech u Prahy, ale dětství strávila na Kladně
- byla redaktorkou Rudého práva a vyvíjela politickou činnost

- první její povídky byly o individuálních osudech žen např. povídka Panenství
- román Náměstí republiky
    - je tady patrný vliv anarchismu a děj se odehrává v pařížském prostředí
- román Nejkrásnější svět
    - tento román se zařazuje do tzv. proletářské literatury - vykresluje obraz politických událostí 20. let
- utopický román Přehrada
    - je v něm vidina změny společnosti a využívá v něm avantgardních postupů
- román Siréna
    - je to v podstatě kronika několika generací dělnické rodiny Hudců
    - projevuje v něm dokonalou znalost hornického a hutnického prostředí
    - je v něm obraz přeměny zemědělského Kladenska v průmyslovou oblast
- vrcholem její tvorby je Havířská balada
    - je v ní vylíčen příběh Rudly Hudce, který pracuje jako horník v cizině
    - je zde vylíčen obraz hornické bídy - baladická stylizace dějově sevřené novely


Karel Nový (1890 - 1980)
- byl prozaikem a novinářem
- narodil se v Benešově u Prahy

- románová trilogie Železný kruh
    - děj se odehrává ve venkovském proletářském prostředí - dělníci v kamenolomu, chalupníci a žebráci
    - je naplněn hledáním svobody - snaha roztrhnout kruh bídy, ponižování a válečných útrap
- novela Chceme žít
    - děj se odehrává na Benešovsku v období hospodářské krize - nezaměstnanost, bída a stávky
    - příběh lásky švadleny Magdaleny a dělníka Josefa - tuláci na dně společnosti
    - příběh má tragický závěr - průvod nezaměstnaných je zahnán střelbou
- románová kronika Benešova Plamen a vítr
    - v této románové kronice se objevují autobiografické prvky
- román Sarajevský atentát
    - vypráví o historii vzniku 1. světové války


Marie Pujmanová (1893 - 1958)
- psala mezi válečnou sociální a imaginativní prózu
- narodila se v Praze ve vzdělaném měšťanském prostředí

- vzpomínková próza o harmonickém životě Pod křídly
- povídka Pacientka doktora Hegla
    - je zaměřena proti maloměšťácké morálce a hájí práva svobodné matky
- románová trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti
    - je v ní odraz dvojího prostředí - dělnického v Úlech a pokrokové inteligence v Praze
    - děj se odehrává od 20. let dvacátého století do začátku 2. světové války

- povídky Předtucha
    - byla napsána za okupace - je v ní vykreslen obraz psychologie dospívajících a odraz atmosféry nacistické okupace
- novela Sestra Alena
    - děj se odehrává v lékařském prostředí rehabilitačního ústavu