maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Kultura staroorientálních národů

Autor: Michaela Tůmová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-     do staroorientálních národů patří: Mezopotámie, Egypt, Indie, Persie, Čína, Arábie

-     každá národní literatura má svoji zvláštní strukturu a je ovlivněna specifickým vývoj daného státu (dějiny, zvyky, způsob života, vztahy, ...)

-     žádná literatura se nevyvíjí izolovaně, ale navzájem se ovlivňují

-     literatury těchto staroorientálních národů se dochovaly pouze ve zlomcích (národy většinou zanikly)

-     literatura byla zaznamenávána různými typy písma (klínové, hieroglyfy, ...)

 

a) MEZOPOTÁMIE

-     nejstarší památky vytvořili Sumérové, kteří obývali jižní Mezopotámii (Eufrat a Tigris, území dnešního Iráku), vytvořili klínové písmo

-     původně Sumérové vytvořili cyklus epických básní (dějové básně), volně spjatých postavou Gilgameše, později se staly základem babylonského Eposu o Gilgamešovi

o Epos o Gilgamešovi

§ pojednává o lidské touze po nesmrtelnosti (nesmrtelný se stává člověk svými činy)

§ ve své době to byla velmi oblíbená tématika, přeložen do všech svět. jazyků

EPOS – dlouhá epická báseň, pojednává o nejstarších dějinách národa

 

b) EGYPT

-     centrum nejstarší lidské civilizace (již 4000 př. n. l.)

-     literatura byla psána hieroglyfy (rozluštěny v 19.stol. Champollionem pomocí Rozetské destičky)

-     psalo se na papyrus

-     kolem roku 2000 př.n.l.

-     dva druhy písma: 1.  hieratické (kněžské) – nábožen., beletrické písmo

       2.  démotické (lidové) – zápis úrody, záplav, ...

o Pastýř a bohyně

o Chvalozpěv na Nil

§ dar života

o Vlastní životopis Sinuhetův

§ vysoký královský úředník; život ve starověkém Egyptě

o Kniha mrtvých

§ Nejstarší památky

§ Rady zemřelému na pouť do říše mrtvých                       

o Texty pyramid

§ soubor zaříkávadel a úvah, který je založený na egyptské mytologii - především kultu smrti a víře v posmrtný život duše člověka

 

 

 

 

c)  INDIE

-     literatura na území dnešní Indie a Pákistánu

-     písmo spojeno s náboženstvím – Hinduismus

-     tato literatura vychází z mytologie

-     nirvána = stav blaženosti

-     středověký básník – Kálidása (5.st.n.l.)

-     knihy psány sanskrtštinou nebo védsky

o Védy

§ posvátné básnické knihy

§ soubor nejstarších textů

§ shrnují staroindickou literaturu a hinduismus

o Rámájana

§ 4.st.př.n.l.

§ indický národní epos o  životě prince Rámy a jeho ženy Síty; princ byl přinucen odejít do vyhnanství

§ základní verze se dále rozšiřovala

§ pohádkový děj

o Mahabhárata

§ 4. st.př.n.l. – 4.st.n.l.

§ soubor mýtů, legend, lidových vyprávění a nábožensko-filozofickém pojednání

§ zobrazení bojů mezi vládnoucími rody

o Kámasútra

§ Poč.našeho letopočtu

§ Kniha o rozkoši

§ Autor – Vátsajána

§ Vážné uvedení do milostného života

HINDUISMUS: 1500 – 1200 př.n.l.; monoteismus; věří v posmrtný život; veškeré obřady se odehrávají v rodině

POLYTEISMUS: víra v několik Bohů

MONOTEISMUS: víra v jednoho Boha

 

d) PERSIE

-     neexistuje, nyní Irán a střední Asie

ZARATHUSTRA

§ Básník, kazatel, filozof

§ Dualismus dobra a zla

§ Člověk může svůj další osud ovlivňovat tím, že bude mezi těmito dvěma póly svobodně volit

§ Vliv na evropskou kulturu 19.a 20. st.

§ Ovlivnil Friedricha Nietzscheho (19.st.) --> Tak pravil Zarathrustra

o Avesta                     

§ Náboženské a právnické texty

§ Slovník

 

o Tisíce vyprávění

§ Perský soubor 200 příběhů

§ V 15.stol. základ pro Pohádky tisíce a jedné noci

o Kniha králů

§ Vznik kolem 1000 n.l.

§ Hrdinský veršovaný epos

§ Vrchol perské epiky

AVICENNA

§ perský učenec a básník

§ psal arabsky

§ 160děl

§ ovlivnil vývoj středověké Evropy

o Kánon lékařství

 

e) ČÍNA

-     období od 2. tis. př. n. l

-     oblast dneš.Číny, centry byla města v okolí pov.řek Chuang-che a Jang-C-tiang

-     Čínská kultura je charakteristická svým pečlivým zaznamenáváním historie a úctou k autoritám

-     tři hlavní náboženství: taoismu, konfucianismus (Čína) a buddhismus (Indie)

KONFUCIANISMUS – člověk se má chovat tak, aby přinášel dobro společnosti; tvůrcem --> Konfucius – učitel morálky a mravnosti, upírá se k tzv. praktickému životu

-     obrázkové písmo

o Literatura Konfucianismu

§ „5 knih“

·    pět knih, z toho 4 pocházejí od Konfucia

o Kniha písní - přes 300 lidových písní a básní; náměty milostné, oslavné, přírodní

o Kniha Listin

o Kniha obřadů

o Kniha jara a podzimu

o Kniha proměn

§ Hovory

·    400 př.n.l.

·    sbírka Konfuciových výroků

·    filozofie konfucianismu

·    morální rady pro život člověka ve společnosti

LAO-Ć a TAOISMUS

§ (6. st. př. n. l.)

§ Filosof, mudrc

§ Zakladatel taoismu

TAOISMUS = filozofie osvobození od konvencí; splynutí s přirozeností

-       hlubší zamyšlení nad životem

-       snaha o absolutní harmonii vedla k taoistickým meditacím

-       pěstování cvičení podobné józe (meditace)

-       vychází ze slova tao (cesta, kterou by se měl člověk ubírat) --> cílem

o Kniha o cestě a ctnosti

§ Názory a myšlenky legend.mistra

§ 5000 znaků

§ představa dvou protikladných sil: jing a jang  

o Literatura čínského středověku

§ největší rozkvět v 8.st.n.l.

§ poezie byla považována za nejvyšší stupeň kulturních hodnot

TU FU

LI PO

·    autoři z 8. st. př. n. l;

·    nejoblíbenější a nejpřekládanější básník čínské literatury

·    podle legendy se utopil v řece, když chtěl v opilosti uchopit obraz měsíce

·    dochovalo se asi 900 básní

·    oblíbené verše – O víně, přátelství, volnosti a přírodě

 

f)  ARÁBIE

-     spojeno s náboženstvím zvaným Islám

-     zakladatel Islámu: Mohamed (+ 632 n.l.)

o Korán

§ Svatá kniha muslimů

§ Základní náboženské dílo arabské a islámské kultury

§ Psán ve verších

§ Člení se na 114 kapitol (súry)

§ Počátek islámského letopočtu – 622 n.l.

§ Základ: řecké texty, bible, apokryfy, ...

§ Soubor norem etických, náboženských, kultovních, právních 

§ zachycuje zjevení proroka Muhammada

o Hádís

§ Výroky Proroka

o Šária

§ Základ islámského práva

ISLÁM – poddanost, vzdání se; vyznavač islámu – muslim; respektování 5 sloupů víry a 5 sloupů rituálu

o Tisíc a jedna noc

§ 15.st.n.l.

§ sbírka pohádek princezny Šeherezády, jedná se o původní lidová vyprávění, princezna je vypráví každou noc sultánovi, aby se uchránila před popravou