maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Humanismus, renesance, baroko a doba temna v Čechách*

Autor: Jana Pešková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

č 4. RENESANCE A HUMANISMUS V ČESKÉ LIT., BAROKO A DOBA   TEMNA V ČECHÁCH

 

Poč. 14st. (v Itálii) - poč. 17. st.

z fr : renaissance (= znovuzrození), z lat. humanus(=lidský¨)

Vliv zámořských objevů - vzestup měšťanstva a měst, rozvoj věd  společenských i přírodních (astronomické objevy - Koperník, Galileo, důkaz  kulatosti Země), vynález knihtisku (Gutenberg) - rychlejší předávání vědomostí a vědění;

Znaky:

-znovuzrození (obrození) antiky, návrat k antické kultuře jako vzoru

-nový ideál vzdělání: touha po pravdivém poznání člověka a pozemského života (proti středověkému poznávání boha a zájmu o posmrtný život); všestrannost poznání

-rozvoj literatur v národních jazycích (místo latiny)

-mnohostrannost umělců: např. Michelangelo Buonarroti - sochař, stavitel, malíř, básník; Leonardo da Vinci - malíř (Mona Lisa, Poslední večeře), vědec, vynálezce, konstruktér, teoretik umění

-v popředí literatura nauková (životopisná, cestopisná, pedagogická), lyrika   (city člověka), alegorie

 

Humanismus a  Renesance v Českých zemích  (70.léta 15.stol-20.léta 17.stol)

Renesance se v pravém slova smyslu neprosadila (vliv náboženské ideologie), pouze v knížkách lidového čtení, zábavné próze, např Historie o bratru Janu Palečkovi.

        Za vlády Jiřího z Poděbrad se začíná objevovat human. program s vazbou na evrop. renesnční lit. O jeho vládě mluvíme jako o počátcích renesančního humanismu v českých zemích. Ukončeno 1620 = převrat spol.situace, zápas měst a šlechty o privilegia, lit.odráží názory různých náboženských seskupení. Dochází k růstu vzdělanosti s rozvojem knihtisku.

3 období .

              I.      RANÝ HUMANISMUS

ü       Human.a renes. Myšlenky k nám teprve pronikají. Pražská univerzita novým směrům nepřeje (inteligence do Itálie)

ü       Vytvoření programu národního humanismu (měšťané kališnického vyznání) a latinského human. (šlechtici, katolíci)

ü       Latina + čeština = 2 lit.jazyky

ü       Existence inkunábulí = prvotisků, knih vytištěných do roku 1500 = Trójanská kronika (1473 v Plzni)

 

Představitelé latinského human.:

 

JAN MLADŠÍ Z RABŠTEJNA – vysoký katolický hodnostář, diplomat na dvoře krále Jiřího z Poděbrad.

Dílo: Dialogus = vyjádřena zásadní humanistická myšlenka - právo lidí na různé názory na církev a vlády.

 

BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC - ze starého šlecht. rodu, hodnostář církve a dvořan Vl.Jagelonského. Již ve své době dosáhl evropské proslulosti. Dopisoval si s různými evropskými humanisty. Psal v latině, protože češtinu pokládal za barbarskou.

Dílo: Satira k svatému Václavu = kárá šlechtu za rozmařilost a všechny za nedostatek péče o vlast.

 

 

Představitelé národního human.

 

Viktorín KORNEL ZE VŠEHRD – úředníkem zemského soudu, povýšen do šlechtického stavu.

Dílo: Knihy devatery = staví se na stranu měšťanů a moderního právního systému.

 

JAN ZLATOÚSTÝ – latinský autor, přeložil ho V.K. ze Všehrd.

Dílo: Knihy o napravení padlého = v předmluvě je program českého humanismu.

 

HYNEK Z PODĚBRAD – syn krále J.z Poděbrad. Překládal díla z italštiny.

Dílo: 11 novel z Boccacciova Decameronu

 

 

           II.      ZOBECNĚNÝ HUMANISMUS

V této době již přestává být humanismus vlastní pouze skupince vzdělanců, protože proniká do obecného společenského podvědomí. V politice dochází ke změnám díky nástupů Habsburků na český trůn (1520), částečně ser tao situace odráží i v literatuře. Stále vedle sebe existují 2 lit.jazyky – latina a čeština. V latině se rozvíjí básnictví a v češtině tzv.vzdělavatelná tvorba a duchovní písně.

 

JAN BLAHOSLAV – biskup Jednoty bratrské, staral se o bratrskou tiskárnu a archív. Nesmírně vzdělaný člověk, zabýval se i hudbou, řečnictvím, historií a filologií.

Dílo: Musica = česky psaný text o hudební teorii a praxi.

         Filipika proti misomusům = dokazuje, že vzdělání pomáhá lidem v životě x nevzdělanost je překážkou.

         Gramatika česká = všímal si hl.slovníku a skladby jazyka.

         překlad Nového zákona = dílo je dokladem jeho humanistické učenosti. Tento překlad se stal součástí Bible kralické , která měla rozhodující vliv na ustálení spisovného českého jazyka.

 

Pozn.Bible kralická = vycházela v letech 1579 – 1594 v Kralicích na Moravě. Je 6-dílná. Nový zákon přeložil Jan Blahoslav, na přeložení Starého zákona se podílelo 9 bratrských učenců, překládali přímo z hebrejštiny.(Starší překlady nepovažovali členi Jednoty bratrské za odpovídající posvátnému tématu.

 

       III.      POPULARIZOVANÝ HUMANISMUS

Česky psaná lit.dosahuje velké úrovně. Dochází k dalšímu rozvoji vzdělávacích funkcí lit. Hl.centrem vzdělanosti byl císařský dvůr, kam byli pozváni významní umělci a vzdělanci tehdejší doby. V 19.stol.se o tomto období mluvilo jako o Zlatém věku české literatury. (Dále se ještě vžily pojmy Doba Rudolfova či Veleslavínova.)

 

DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA – převzal tiskařskou dílnu po sňatku s dcerou Jiřího Melantricha. Byl povýšen do šlechtického stavu.

Dílo: Kroniky dvě o založení země české

Vydal i několik slovníků, nejvýznamnější je Čtyřjazyčný slovník (latinský, řecký, německý a český)

 

MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA – věnoval se historické tématice

 

JAN CAMPUS VODNANSKÝ – představitel latinského human., rektor univerzity. Psal dramata.

 

ALŽBĚTA JANA WESTONIA – pravděpodobně vůbec 1.básnířka v našem prostředí.(původně Angličanka, emigrovala do Čech.)

 

KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC – 1621 popraven na Staroměstském nám. Napsal cestopis PUTOVÁNÍ aneb Cesta z království Českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta.

 

 

Baroko = doba temna

Období válek (třicetiletá válka 1618 - 1648) a nejistot, nerovnoměrnost a protikladnost vývoje v Evropě, proto pocity marnosti, pomíjivosti pozemského světa apod., růst autority katolické církve a absolutistické moci panovníka.

znaky:

-nedůvěra v rozum, absolutizace víry

-odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru

-naturalistická konkrétnost (pocit bezmocnosti, utrpení, bolesti)

-monumentalita - snaha ohromit člověka, důraz na citovost až exaltovanost, vnitrní napětí, patos, nadsázka

-zásada kontrastu =>  dramatičnost (např. krutý ďábel x milostivý Bůh, zlo x dobro, chudoba člověka x nádhera chrámů, hrůzy válek  x nadpozemský ráj)

 

ČESKÁ POBĚLOHORSKÁ LITERATURA

-Po porážce na bílé hoře 1620: potrestáni účastníci odboje, konfiskace majetku, nucený exil.

-hospodářský rozvrat->utužení nevolnictví

 

q       EMIGRANTSKÁ LIT.

v Polsku (Lešno) – Komenský, v Německu - Pavel Skála ze Zhoře, Pavel Stránský (latinský spis O státě Českém - obhajoba předbělohorských Čech), na Slovensku - Jiří Třanovský, luterán, (v Levoči vydal kancionál Cithara sanctorum)

 

JAN AMOS KOMENSKY  (1592- 1670) - osobnost světového významu; představuje spojení reformační tradice s renesančními ideály (pochopení světa a poznání), umění a vědy, víry a poznání. Pravděpodobně se narodil v Nivnici u Uherského Brodu, oba rodiče brzy zemřeli. Pro velké nadání pokračoval ve studiu na VŠ v Něnecku – učitel a kněz. Po bitvě na Bílé hoře musel opustit rodinu (nekatolický kněz) a skrývat se. Při moru mu zemřela žena i obě děti. O rok později ve Fulneku zničena knihovna jako kacířská. Odešel do exilu do polského Lesna. (tam mu zemřela i jeho 2.manželka.) Byl zvolen biskupem. Při vojenském drancování Lesna mu shořel dům i knihovna s cennými rukopisy i dlouhodobě připravovanými děly. Poté žil s rodinou (3.manželkou) v Amsterodamu. Pohřben je v Naardenu.

Dílo:

a) Před odchodem z vlasti:

       Labyrint světa a ráj srdce = (2 části), satirická alegorie světa (jako města) s postavou poutníka - vzdělance (= autor)

Průvodci: Všudybud (usiluje poznat svět) a Mámení (přizpůsobuje se nedostatkům)

- prohlížejí všechny stavy a zaměstnání = realistický obraz doby, smýšlení a lidí - ostrá kritika tehdejší společnosti (touha po penězích, podvod, klam, války ap.)

- 2. část - návrat do vlastního srdce a k Bohu (= záchrana)

         Listovné do nebe =  5 fiktivních dopisů chudých Kristovy

 

b) Pedagogické práce  (,,učitel národů")

        Didactica magna = Zásady moderního vyučování a výchovy (např. Vyučování pro všechny. zdarma a v mateřském jazyce; Důraz na praxi- učit vědomostem i dovednostem; důraz na tělesnou výchovu; názornost vyučování - postup od známého k neznámému, poznávání přírody; důležitost kázně) spis obsahuje i názor na koncepci vzdělání: rozdělení výchov, do 4 stupňů po 6 letech na výchovu předškolní tj.v rodině, pak ve škole obecné, dále latinské (gymnázium) a na univerzitě (doplněno cestováním)

                             

Spisy praktické - učebnice

         Svět v obrazech (Orbis pictus) = 1. obrázková učebnic na světě, spojení jazykového a věcného vyučování

         Brána jazyků otevřená = (Janua linguarum reserata) –učebnice latiny

         Škola hrou = (Schola ludus) - rozvíjí smyslové schopnosti

 

c) Encyklopedické práce

-úsilí shrnout výsledky vědění (7dílný celek) -nedokončeno

-práce na slovníku mateřštiny

-pojednání o poezii české (propaguje časomíru)

-úsilí o poznání světa a o výchovu člověka spojil s úsilím o dorozumění mezi národy, o věčný mír (panharmonie) doufal, že vzdělání povede k sbratření lidstva

 

q       DOMÁCÍ LITERATURA

BOHULAV BALBÍN – jeho život ovlivněn těžkou nemocí v mládí a úzkostlivou péčí matky. Musel opustit gymnázium. (pedofílie)

Dílo: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého (obsahuje právo národa na vlastní jazyk)

 

BEDŘICH BRIDEL = autor umělecky nejvýznamnějšího díla duchovní lyriky vyššího stylu.

Poema:Co Bůh? Člověk? - mystická, patetická úvaha o dokonalosti boží a nicotě lidské existence. Tento protiklad(antiteze) poukazuje ne to že člověk je dílem stvořitele a tudíž jeho hodnota nemůže být tak malá.

 

ADAM MICHNA Z OTRADOVIC - jeho dílo určeno hlavně ke zpěvu a představuje jeden z vrcholů barokní kancionálové tvorby. Ve všech jeho textech jsou zastoupeny motivy barokní mystiky,dále je pro jeho poetiku typické časté důvěrné pojetí duchovních postav (čau Mařenčičko-na panu Marii). Má spíše lidový pohled na svět. Působil jako varhaník a skladatel v Jindřichově Hradci.

- autor ukolébavek (Hajej, můj andílku), milostných písní (Pod našima okny), vánočních koled (Chtíc, aby spal)