maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Hledání nových forem českého divadla v meziválečné době

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- v této době je patrný vliv světového dramatu


1) oficiální divadlo
- Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech - režisérský typ

a) inie s prvky impresionistickými a vitalistickými
- poetická náladovost
- pojetí divadelní inscenace jako uměleckého celku - nejen text, ale i světlo, hudba, scéna a talent herců
- je zaznamenán vzrůst režisérské úlohy a režie


Jaroslav Kvapil
- byl režisérem Národního divadla v Praze

- hra Princezna Pampeliška
- hra Rusalka
    - posloužila jako libreto k Dvořákově opeře - poetičnost, impresionistický a symbolistický smysl


Fráňa Šrámek

- Léto, Měsíc nad řekou
    - tyto hry jsou tzv. lyrická dramata


b) prohloubení psychologie postav (vliv Henrika Ibsena) a omezení přemíry zápletek v ději


Jaroslav Hilbert

- Vinna
    - tato hra je již moderní tragédií a řeší se v ní mravní problém svedené dívky - snaha se zbavit společenských předsudků
    - ve hře vystupuje pouze 5 postav, v jednom měšťanském pokoji a v časovém rozmezí pouhého odpoledne


c) historické drama


- realistické - toto drama na podkladu Aloise Jiráska
- s prvky symbolismu a filozofické reflexe


- Jaroslav Hilbert - Falkenštejn
- Jiří Mahen - Jánošík


d) vážné drama


František Lauger

- Periferie
    - hra o lidech na okraji společnosti a hledání spravedlnosti
- Jízdní hlídka, Dvaasedmdesátka
    - projev úsilí o harmonii všech složek dramatu


e) jevištní expresionismus
- prudká a křečovitá gesta


Karel Hugo Hilar
- byl režisérem ve Vinohradském divadle a později v Národním divadle

- vytvořil inscenaci hry bratří Čapků Ze života hmyzu


2) neoficiální lidové divadlo
- zábavní scény, šantány a kabarety

- kabaret Červená sedma - působili v něm Jíří Červený a Eduard Bass
- kabaret Revoluční scéna - Emil Artur Longen
- představitelé lidové komiky - Ferenc Futurista, Saša Rašilov a Vlasta Burian
- Děstabor - dělnické divadlo - působil v něm Jindřich Honzl


3) avantgardní scény
- začínají vznikat od poloviny 20. let a jsou protějškem tzv. "kamenných divadel"

- je u nich patrný vliv poetismu a jsou inspirovány lidovou zábavou (např. kabaret, film či cirkus)
- je to typ divadla tvůrčího, spjatého se životem - dialog s diváky

a) Osvobozené divadlo
- bylo založeno ve 20. letech
- nejvýznačnějšími režiséry zde byly Jindřich Honzl a Jiří Frejka
- autorskou a hereckou dvojicí byli Jiří Voskovec a Jan Werich - bylo to divadlo autorské

- první představení - Vest Pocket revue (malá kapesní revue)
    - je napsána pod vlivem poetismu - uvolněná stavba, sled dramatických, hudebních a tanečních čísel v scénickém celku = parodie na tradiční postupy

- ve 30. letech je u nich zaznamenán přechod od dadaistického humoru a parodie k politické satiře (kritika hospodářské krize a varování před fašismem)
- v této době začíná spolupráce s džezovým skladatelem Jiřím Ježkem (od r. 1929)
- hry jsou předznamenány vysoce intelektuálními dialogy na předscéně (tzv. forbína) - tyto forbíny jsou zčásti improvizované a jsou reakcí na aktuální politické a kulturní události

- hra Caesar
    - je zaměřena proti fašismu a je o nedostatcích demokracie
- hra Osel a stín
    - ve hře je spor o stín - politické pozadí procesu
- hra Kat a blázen
    - hra o původu diktátora
- hra Balada z hadrů
    - F. Villon jako tribun lidu
- hra Rub a líc
    - je o krizi a fašismu
- hra Těžká Barbora
- jejich poslední hra Pěst na oko
    - tato hra byla reakcí na události kolem r. 1938

- roku 1938 bylo divadlo úředně zavřeno - V+W odjíždějí do USA a po válce Jan Werich působil v divadle ABC - Jiří Voskovec zůstává nadále v USA

b) D 34-41
- toto divadlo bylo avantgardní experimentální scénou založenou v letech 1933/34 (další číselné indexy označují vždy konec sezóny)
- režisérem i dramaturgem tohoto divadla byl Emil František Burian (1904 - 1959) - byl spisovatelem, skladatelem, výtvarníkem a hercem
- v tomto divadle se hrál moderní divadelní lyrický styl - propojení všech složek (tzn. textové, mimické, hudební, výtvarné, taneční a světelné)
- tento styl vyznává kritický pohled a reakce na společenské dění
- využívá rytmizovaného sborové recitace - tzv. voicebandu

- toto divadlo mělo různorodý repertoár
- adaptace děl klasiků - Klicpera, Shakespeare, Moliere
- dramatizace zvláště prózy - Haškův Švejk, Dykův Krysař, ale i poezie - Máchův Máj
- montáže z lidové poezie - Vojna
- inspirace z lidových dramat - Lidová suita
- hry současníků - Brecht, Žebrácká opera, Nezval, Milenci z kiosku a v roce 1940 veršovaná Nezvalova Manon Lescaut

- r. 1941 divadlo gestapem zavřeno a E. F. Burian byl v koncentračním táboře
- divadlo znovu otevřeno po válce jako D46 a po Burianově smrti bylo přejmenováno na Divadlo E. F. Buriana


4) protifašistická divadelní fronta
- vzniká koncem 30. let a za okupace
- je to v podstatě sblížení oficiálního a avantgardního proudu
- aktuálními dramaty jsou dramata Karla Čapka - Bílá nemoc, Matka a Vladislava Vančury - Jezero Ukereve aj.