maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Doba staroslověnského a latinského písemnictví (2007)

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

od 2.pol. 9.stol- poč. 13.stol.

 

RYSY STARŠÍ LITERATURY

- dochovány pouze zlomky z nejstarších dob (často neznáme kdy vznikla, neznáme  

  autora- anonymní)

- málo písemných záznamů, ústní slovesnost dlouho převažovala nad písemnictvím - nejstarší díla často nemají názvy (vytváří se uměle)

- český jazyk nebyl podmínkou příslušnosti díla k národní literatuře- důležité

  bylo, že se píše o našem prostředí

- zpočátku byla spisovným jazykem staroslověnština, později latina

- písemnictví představovalo malou část slovesnosti

- ústní slovesnost  

       - tvoří předhistorickou dobu naší literární kultury, nemáme o ní přímé důkazy

       - u nás na vysoké úrovni

- Slované žili na našem území od 5.stol, měli na vysoké úrovni řemeslnictví a

  zemědělství

 

Drama- náboženské obřady

Lyrické žánry- pracovní, válečné a duchovní písně

Epické žánry- pohádky, báje, pověsti (největší význam pro další vývoj lit.)

                                                 KOSMAS, VÁSLAV HÁJEK Z LIBOČAN,

                                                 DALIMILOVA KRONIKA

                        STARÉ POVĚSTI ČESKÉ- ALOIS JIRÁSEK,

                        ZE STARÝCH LETOPISŮ- IVAN OLBRACHT

 

ROZVOJ KŘESŤANSTVÍ A JEHO IDEOLOGIE

 

- stává se státně uznaným náboženstvím,  chudiny

- rozděluje se na dvě části- východní (byzantská) převažují vlivy řecké kultury      

                                         - západní (římská) vliv latinské kultury

- křesťanství- představa o bohu a posmrtném životě

                    - společenský řád je dán bohem, čím se člověk narodí tím má být

                    - rozdělení na pány, duchovní a poddané

                    - celý život se připravují na život posmrtný

- ideálním hrdinou je poustevník= mučedník za víru

- do lit. pronikají světské prvky

- opomenuli antiku, začínají od začátku

BIBLE- náboženský obsah i účely

   - NOVÝ ZÁKON- křesťanský původ

         - 4 evangelia (Lukáš, Marek, Jan, Matouš) tj.:

                - příběhy o narození, životě, mučednické smrti a z mrtvých vstání

                   Ježíše Krista

                - epištoly- listy apoštolů věřícím

                - skutky apoštolské- o činech Kristových učedníků

                - polomystický spis o konci světa

                - o posledním soudu- Zjevení sv. Jana= Apokalypsa

 

- Bible ovlivnila vznik legend

- legenda- zbožná doporučená čtení, která se předčítala věřícím v kostele,

                příběhy spojené s Kristovým životem (vyprávění o Kristových   

                apoštolech, o Pilátovi, který dal souhlas k ukřižování Krista, o zrádném 

                apoštolu Jidášovi) a životem mučedníků a světců.

- jsou psány řecky, později přeloženy do latiny

- apokryfy- vznikly protože biblická předloha spoutávala fantazii skladatelů 

                = vypravování biblického rázu  „utajené spisy“, nebyly církví uznány za    

                   součást Bible

                 - Knihy Mekkbejské

                 - Nikodémovo evangelium (vyprávění o Kristově učedníku Josefovi 

                                 Arimatijském, který zachytil do misky krev ukřižovaného

                                 Krista-  vznik pověstí o sv. Grálu)

                 - Tomášovo evangelium

 

VELKÁ MORAVA A JEJÍ KULTURA

 

- centrem bylo Staré město a Mikulčice

- Mojmír I., 862 Rastislav požádal o pomoc Byzantského císaře Michala aby se Morava dostala z nadvlády Frantské říše

-863 přichází ze Soluně Konstantin a Metoděj– velmi vzdělaní

       - Konstantin vynikal lit. a jazykovým nadáním

       - Metoděj vynikal diplomacií 

           - uměle vytvořili jazyk= staroslověnština

           - základ slovanské liturgii- šířili křesťanství ve srozumitelném jazyce

  -885- umírá Metoděj a dochází ke zvratu, kníže Svatopluk odmítal slovanskou   

            liturgii a vyhnal jejich žáky z Velké Moravy, ti utíkají do Čech a jiných 

            oblastí (Sázavský klášter)

- 907- zánik Velké Moravy

 

V době existence Českého státu se uplatňuje románský sloh- 11. stol.

- malířství a architektura spjato s náboženskou myšlenkou (baziliky, rotundy),     

   styl ovlivnil  kláštery a kostely- Juditin most

- KODEX VYŠEHRADSKÝ- kniha bohatě ilustrovaná

                                        - výtah z bible

 

STAROSLOVĚNSKÉ POČÁTKY ČESKÉ LITERATURY

 

- zrod naší slovesnosti je na základě učení Cyrila, Metoděje a jejich    

   pokračovatelů

- jazyk= staroslověnština

- písmo= hlaholice

- dochovaly se pouze opisy

- KYJEVSKÉ LISTY- vznik na Velké Moravě, modlitby, dochovaly se pouze    

                                  zlomky, ale v původním rukopise (jediné z této doby)

- PRAŽSKÉ ZLOMKY- zlomek překladů hymnů a liturgických textů

 

- Díla K+M: překlad 4 evangelií- sloužily k bohoslužbám

      - ABECEDNÍ MODLITBY- připisováno Konstantinovi

      - PROGLAS- skladba, autorem je Konstantin

                        - předmluva k překladu 4 evangelií

                        - velká básnická vyspělost- svědčí o vyspělosti

                          staroslověnského písemnictví v této době

                        - nábožensky založená, obhajuje a chválí slovanský jazyk

                          jako nástroj pro šíření křesťanství ve srozumitelné formě

      - ŽIVOT KONSTANTINŮV (rozebírá i složitější teologické otázky), ŽIVOT      

         METODĚJŮV- vznikly v 2. pol. 9. stol. na území Velké Moravy

                              - autory jsou žáci K. a M.

                              - popisují jejich životy, skutky, zásluhy a úsilí

                              - po vyhnání K. a M. učedníků Svatoplukem se usadili    

                                v Sázavském klášteře (založen 1032, opat Prokop,    
                                1097 klášter zrušen knížetem Břetislavem II.)

 

STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH

 

Písemnictví- latinské

                 - staroslověnské

10.- 11. stol. rozvíjely se legendy (nové, překlady, některé se nedochovaly)

ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA- původní legenda, společné prvky se staršími 

                                                staroslověnskými legendami o K. a M.

Kniha o rodu a utrpení knížete Václava- latinská předloha, mnoho zázraků

legenda o svaté Ludmile- zápis se nedochoval, známe z jiných děl

Rozvoj písní a modlitby- duchovní píseň HOSPODINE, POMILUJ NY (hospodine, smiluj se nad námi) naše nejstarší duchovní píseň, vznikla ve staroslověnštině, ale dochovala se v počeštěné formě, prosba k bohu o úrodu a mír 2. pol. 10. stol., náboženské obřady, válečná tažení, státní hymna, zpívá se dodnes

 

LATINSKÉ PÍSEMNICTVÍ

 

- 10.- 11. stol. vyvíjelo se souběžně se staroslověnským písemnictvím

- Legendy- vypráví o českých světcích- o sv. Ludmile, o sv. Václavu

- KRISTIÁNOVA LEGENDA- o Václavovi a Ludmile ( ŽIVOT A UMUČENÍ SV. 

   VÁCLAVA A JEHO BABIČKY SV. LUDMILY), líčí dějiny křesťanství na Velké      

   Moravě a v Čechách a zdůrazňuje význam přemyslovského rodu, ovlivnila vznik 

   ostatních legend

legenda o Prokopovi- věnovaná zakladateli Sázavského kláštera

- legendy ovlivnili vznik kronik:

 

KOSMAS

- vzdělaný a scestovalý člověk

- diplomatické zkušenosti

- byl kanovníkem později děkanem pražské kapituly

- viděl návaznost Českého státu na Velkou Moravu

- zastánce latinské liturgie (bohoslužba)

- založil české dějepisectví

- při psaní se opíral o své poznatky a paměť, ale i o báje a pověsti, usiloval o  

   jednotu národa

- líčí dějiny od počátku českého národa do autorova smrti 1125

- KRONIKA ČESKÁ

   - 3 díly: 1. díl- začíná vyprávěním o Babylonské věži pak se obrací k českým      

                         zemím (vypráví pověsti o Čechovi, Krokovi a jeho dcerách,     

                         Přemyslu Oráči, založení Praha atd.) události z období Bořivoje a  

                         prvních českých křesťanských knížat

                      - popisuje i zvyky a mravy

              2. díl- popisuje události za Břetislava I.

              3. díl- popisuje události za Břetislava II.

                      - popisuje spory přetrvávající v Přemyslovském rodu,

                      - střídá události příznivé a nepříznivé

                      - líčí jednotlivé roky jak jdou za sebou (některé rozepisuje – i  

                         rozhovory, počasí, o jiných se jen zmíní)

                      - je poutavý vypravěč, text prokládá verši, anekdotami,   

                         filozofickými nebo mravními úvahami

- Představuje vítězství latinské kultury nad staroslověnskou 

 

Kosmovi pokračovatelé:

- KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ- popisuje události z 12. stol

- mnich sázavský- doplnil Kosmovu kroniku o slovanskou liturgii

- VINCENTIUS- kanovník, události za Vladislava II.

                 - nejvíce se přiblížil Kosmovi

- opat JARLOCH- zachytil události do 1198

- Zbraslavská kronika- poč. 14. stol. nejvíce se může rovnat Kosmově kronice, původně klášterní kronika, kterou PETR ŽITAVSKÝ rozšířil na kroniku celé země

 

POČÁTKY ČESKY PSANÉ LITERATURY

 

- Začala pronikat čeština- počátek česky psané literatury

- bohemika- česká slova v cizojazyčných textech

- glosy- české překlady psané mezi řádky nebo na okraj latinských textů (slova, 

             spojení i věty)

- Již zpočátku vznikaly hodnotné památky:

- SVATÝ VÁCLEVE, VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ- 12.- 13. stol. duchovní píseň    

                 - původně 3 sloky, v 15. stol. rozšířena na 9 slok

                 - prosba k sv. Václavu o slitování a ochranu

                 - zpívala se před bitvami, při korunovaci, zpívá se dodnes na mších

- náročné propracované lyrické písně- OSTROVSKÁ PÍSEŇ- 2. pol. 13. stol.

                                                       - KUNHUTINA MODLITBA- kolem roku 1300

- jednoduší podobu mají – BUOH VŠEMOHÚCÍ

                                      - JEZU KRISTE, ŠTĚDRÝ KNĚŽE

                                      - 1. pol. 14. stol. duchovní písně, více přístupnější lidem