maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Česká literatura v době vrcholného středověku (2007)

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- náboženský charakter

- pro další rozvoj lit. vytvořil ekonomické i politické podmínky Přemysl Otakar I.

- od pol. 13. stol. a celé 14. stol. je stavitelství ovlivněno gotickou architekturou

- koncem 13. stol. začíná převládat české písemnictví nad latinou

 

I. FÁZE

- vývoj od pol. 13. stol.- 40. léta 14. stol.

- projevují se krize vládnoucí třídy, kolonizace a vzestup hospodářství měst,

   velký rozvoj kultury a lit.

- reforma Václava II. – těžba stříbra, upevnil měnu (Pražský groš), ve městech společenské třídění, rostou politické nároky patriciátů (nejbohatších)

 - rozpory mezi šlechtou a královským dvorem

 - rozpory mezi šlechtou a městy

 - spory uvnitř měst

-1306- vymírají Přemyslovci a šlechta získává výsadní postavení, panovníkem je

           Jan Lucemburský

- ohniskem lit. a kultury jsou kláštery např. Zbraslavský klášter u Praha a klášter 

   sv. Jiří na Hradčanech

- česká lit. soupeří s němčinou (oblíbená u vyšší šlechty) a latinou (slouží 

   duchovním)

- duchovní mají velký vliv, který se postupně snižuje, do lit. tvorby se začínají     

   promítat zájmy český šlechty

 

Duchovní lyrika

= náboženské písně (např. OSTROVSKÁ PÍSEŇ, KUNHUTINA MODLITBA, SPOR DUŠE S TĚLEM- kdo je vinen za hříchy- duše nebo tělo= oblíbené téma)

 

Duchovní epika

- především legendy

- snaha uvedení cizích látek do naší lit.

- usilovali o zábavnost, ustupovali zájmu náboženskému

LEGENDA O JIDÁŠOVI- nejhodnotnější, narážky na vymření Přemyslovců

      - jako mimčo plul po moři k ostrovu Škariot, ujala se ho královna, zabil nevlastního bratra a uprchl do Jeruzaléma, stal se správcem domu Piláta, zabil otce a vzal si matku, stal se apoštolem, zradil Ježíše a oběsil se na olši

 

Světská epika

ALEXANREIDA- poč. 14. stol. veršovaný epos, určen pro šlechtickou vrstvu

- historie starověkého makedonského krále Alexandra Velikého, který je na svou     

   dobu nebývale ideálním panovníkem

- obsahuje rady jak vládnout+ příklady

- začíná autorovou předmluvou (omluva za nedokonalé líčení)… výklad o

   Alexandrovu původu… hrdinské činny až do jeho smrti

- nedochoval se celý, asi 2/5 původně 9 000 veršů

- celé skladba vyznívá jako marná cesta za slávou

- autor neznámý- povýšený postoj k sedlákům, záliba v lovu- příslušník vyšší  

                           šlechty

- hodnotná po stránce jazykové, některé postavy mají česká jména

- Alexandr je jako zobrazení českého krále, připomíná posledního přemyslovce

- u nás plní funkci hrdinské epiky

 

DALIMILOVA KRONIKA (1310- 1314)

- pravý autor je neznámý- je jím nižší šlechtic

- dochovala se celá, první česká kronika

- začíná stavbou Babylonské věže a líčí dějiny do roku 1314

- není příliš hodnověrná, čerpá z Kosmovi kroniky, psána nižším stylem 

- vlastenecká kronika, je z ní cítit silný vztah k národu, vystupuje proti Němcům  

   autor chce, aby si lidé více všímali svých předků

- chtěl sepsat celou historii, dosud známé kroniky kritizuje

- tiskem vyšla 1620  před tím opisována

- vznikla z obav co se stane s Českým státem a společností po nástupu cizího 

   panovníka (Lucemburků)

 

Světská lyrika

- lidová poezie- milostné písně: KUDY SEM JÁ CHODILA

                                                BYLA TI SEM V SÁDKU

                                              - byly zapsány v divadelní hře o Marii Magdaléně

 

II. FÁZE

 

-vývoj od pol. 14. stol.- poč. 15. stol.

- 1. pol. 14. stol. sloužilo písemnictví duchovním a šlechtě

- 2. pol. 14. stol. na lit. dílech se podílejí vzdělanci z měšťanstva, mají blíž k lidu,   

                          do lit. pronikají lidové prvky a zájmy měšťanstva

                       - dochází k laicizaci= zesvětštění lit.

                       - recitátoři z povolání= žertéři

- důsledek rychlého hospodářského a politického vývoje

- Karel IV. (1346-1378)- Čechy se staly jádrem evropského dění, Praha měla

                                      styky s celou Evropou

  -1344- Pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství

  - Nové město, Karlštejn, Karlův most- snažil se vytvořit velké obchodní centrum

 

- převažuje české písemnictví, větší význam než latinské (drama v ČJ)

- vznikalo více žánrů, složitější vztahy ke skutečnosti

- dvě větve- 1. skutečnost, řeší aktuální problémy, zachycuje skutečný svět,  

                    zůstává a dál se rozvíjí

                - 2. samoúčelnost, výlučnost, usiluje o vybroušenou formu, zpracovává   

                       exotické látky, užívá jemného jazyka, později zaniká

 

Latinská tvorba

- podpořilo založení univerzity 1348 v Praze Karlem IV.- vzrůstá počet publika    

   latinského jazyka o laiky,

- mění se charakter nově vznikajících skladeb a knih, náboženská témata, ale i

  vznik zábavných knih světských- prostředí univerzitních studentů= žákovská 

  lyrika (poezie)- vytvářeli především milostnou a satirickou poezii

 

KAREL IV.

- VITA CAROLI (ŽIVOT KARLŮV) vlastní životopis, později přeložen do ČJ 

- LEGENDA O SV. VÁCLAVU

- zasáhl do rozvoje právnické lit- samostatně zformuloval KORUNOVAČNÍ ŘÁD  a podmínil vznik souboru státního, trestního a soudního práva= MAJESTAS CAROLINA (KARLŮV MAJESTÁT)

- dal podmět a podílel se na KRONICE ČESKÝCH KRÁLŮ- autor je PŘIBÍK PULKAVA Z RADENÍNA- zpracoval dějiny Čech do Karlovy současnosti

 

Tvorba v českém jazyce

- dostala se do popředí, překládala se základní latinská díla nebo se zpracovávaly náměty známé z latinské tvorby, byla přeložena Pulkavova kronika, po Dalimilově kronice je to další významné dílo v češtině

 

Drama

- blízko k lidovému publiku a prostředí, poprvé se projevil zájem o každodenní 

   život a o jeho pravdivé zobrazení

- MASTIČKÁŘ- 40. léta 14. stol. scéna z velikonoční dvojjazyčné hry

         - hl. postava je mastičkář, který vychvaluje přednosti svého zboří,

           převážně na středověkém trhu, (vzkřísil Abrahamova   

           syna Izáka, aby získal kupce)

 

        - hra je z části zpívaná a z části recitovaná, zesměšňuje prodavače hojivých  

           mastí a jiných léků, poprvé zachycuje měšťanské prostředí, objevuje    

           se hovorový  jazyk měšťanských a lidových vrstev

 

Legendy

- patří k části samoúčelnosti, usiluje o vytříbenou formu

- LEGENDA O SV. PROKOPU- opírá se o latinskou legendu vzniklou u nás

              - byla aktuální- zájem o sázavského světce podpořil Karlův úmysl zavést    

                 slovanské bohoslužby do nově vzniklého kláštera v Praze

              - líčí světcův život od narození do smrti, dějí se tam i zázraky

- ŽIVOT SVATÉ KATEŘINY- oblíbená v 2. pol. 14. stol. světice u vyšší vrstvy a 

                      Karla IV.

                   - autor usiluje o vybraný jazyk, těžko srozumitelná prostému člověku

                   - vypráví o královské dceři Kateřině, která přijala Křesťanství a jak 

                     za svou oddanost k víře byla umučena

 

Zábavná próza

- přispěla k dalšímu rozvoji epických žánrů, dostala se do legend a rytířské epiky

   (před prózou byly veršované)

- nejprve překládána díla z latiny, později vznikaly původní díla

- TKATLEČEK- nejnáročnější prosaická skladba staročeské lit.

        - tvoří prosaický protějšek Života sv. Kateřiny

        - námětem je spor mezi Tkadlečkem a Neštěstím, které mu vzalo jeho          

          milou- Adličku= pouhá záminka, aby mohl rozvíjet filozofické úvahy o

          svobodě lidských jednání, spor vyhrálo zosobněné Neštěstí

 

Odborná próza

- čeština pronikla nejdříve do právnictví a kronikářství, postupně i do lit.     

   nábožensky vzdělávací

 

SVĚTSKÁ LYRIKA

- držela krok s Evropskou lyrikou, mizí lyrika mluvená, projev zpravidla písňový,     

   básník je současně i hudebním skladatelem

- milostné písně- nejoblíbenější, vznikaly částečně v šlechtickém prostředí, ale  

                          většinou je tvořili studenti

     - milostný vztah chápán jako milostná služba básníka stejně jako v Evropě

     - vneseny měšťanské a lidové prvky

     - většina anonymní mimo skladby ZÁVIŠOVA PÍSEŇ- autor je ZÁVIŠ ZE ZAP

- PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY- líčí bídu studentů, používá černý humor

- sociální satira- satira= lit. dílo, které něco kritizuje, využívá humor, aby        

           zaútočilo proti lidským nedostatkům, poměrům, nešvarům a vysmívá se jim,

           byla tvořena měšťanskou inteligencí

- HRADECKÝ RUKOPIS- soubor tří skladeb:

     - Desatero kázání božie-veršované kázání, autor v něm útočí na hříšníky         

                       porušující všechna přikázání, autor se staví na stranu chudých,        

                       bohatým hrozí sociální vzpourou

     - Satiry o řemeslnících a konšelích- laděny stejně jako desatero, napadají

                       ševce, lazebníky, městské konšely, řemeslníky, kováře, pekaře-

                       vyčítá jim nepoctivost a hrozí jim peklem

      - Bajka o lišce a dřbánu- veršovaná (i chatrák může na svou chytrost doplatit)

 

SMIL FLAŠKA Z PARDUBIC

 - NOVÁ RADA- hájí zájmy vysoké šlechty a otřesené pozice církve

       - rozsáhlá veršovaná skladba má podobu zvířecí alegorie

       - mladý král lev si pozve při svém nastoupení na trůn různá zvířata, která mu    

         mají radit, jak vládnout, a zvířata tak činí podle své přirozené povahy nebo

        podle vlastností, které se jim připisují

     - nastínil tím představu ideálního panovníka

 

RADA OTCE SYNOVI- didaktická skladba, starý rytíř radí mladému šlechtici   

                                    jaké má mít rytíř morální zásady

PODKONÍ A ŽÁK- satira, veršovaná hádka štolby a studenta odehrávající se 

                             v krčmě, hádají se dva chudáci, který z jejich stavů je lepší,   

                             těší se na budoucnost, končí rvačkou, nerozhodný spor