maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Česká literatura konce 19. století (2008)

Autor: Lucie Rechtoriková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- konec 19. st. - tříští se vztahy ve spol. -> majetek a názory => rozdělení společnosti

- nejradikálnější - mladá generace:

- anarchistické tendence

- sílí odpor proti Vídni

- objevují se dekadentní nálady

- umění:

- impresionismus - Antonín Slavíček - Obraz U nás v Kameničkách

- symbolismus - Jan Preisler

- secese - arch. Jan Kotěra - arch. muzea HK, Alfons Mucha

 

ČESKÁ MODERNA ANEB POČÁTKY MODERNÍ LIT. V ČES. ZEMÍCH

- O. Březina

- J. S. Machar - A. Sova

- V. Mrštík

- F. X. Šalda

=> Manifest České moderny – 1895:

- důraz na um. individualitu, vnitřní pravdu jedince

- řeší otázky pol. i soc.

- napadl diletantství (amatérský) a imitátorství lumírovské generace

 

ČESKÁ DEKADENCE

- čeští dekadentní autoři, kt. se seskupovali kolem časopisu Moderní revue (1894 - 1925) -> nepodepsali Manifest České moderny

- Modemí revue - založil a redigoval -> -> ARNOŠT PROCHÁZKA

 

JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC

*1871 - 1951

- hl. motivy jeho tvorby:

- odpor k životu, kult smrti, chorobné vášně, sexuální znechucení

 

KAREL HLAVÁČEK

*1874-1898

- zemřel na tuberkulózu, dekadentní autor, výt. umělec

 

Dílo:

- poezie - náladové, melancholicky teskné a zádumčivé verše, kt. se vyznačují dokonalou zvukovou kvalitou

- sbírka Pozdě k ránu

- nebývalá hudebnost veršů, sv. plná chorobných nálad a smutků, nezřetelné a zamlžené přírodní scenérie, z ní báseň - Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji - nejvýstižněji charakterizuje náladu jeho poezie

Mstivá kantiléna – sbírka obsahující 12 básní

Pozdě k ránu – sbírka ovlivněná dekadencí, dojem monotónnosti je vytvářen působením hudebních veršů

 

 

ČESKÁ MODERNA

 

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA

 *1867-1937

- měl vlastní lit. kritický časopis Tvorba a Šaldův zápisník

- největší osobnost české literární kritiky

- kombinoval nejrůznější metody kritického výkladu

- stal se mistrem kritického eseje

 

Dílo:

- povídka Analýza (obhajoval ji)

 

- esejistické dílo - Boje o zítřek - zde vysvětlil své názory, zamýšlí se nad ot. psychologie a etiky v umění

 

- jako kritik hájil zásadu kdo chce posuzovat, musí se umět vcítit do duše autora, aby pochopil jeho pohnutky -> zásadu povýšil za hl. princip v souboru lit. studií Duše a dílo

 

- soubor přednášek      - O tzv. nesmrtelnosti díla básnického

- Mácha snivec a buřič

 

- stať – O nejmladší poezii české

- román - Loutky a dělníci boží

- dramata         - Zástupové

- Dítě

 

- vytvořil moderní český esej

- vycházel z osob. subjektivního prožitku z díla, kt. se snažil zobecnit

- byl proti diletantismu

- kritik, básník, prozaik, dramatik

- prof. románských literatur na pražské univerzitě

- sklonek 90. let - míšní choroba -> těžce se pohyboval -> samotářský život

 

ANTONÍN SOVA

*1864 - 1928

*Pacov v jižních Čechách v učitelské rodině

- silný vztah k přírodě, hudbě

- vystudoval práva - nevěnoval se jim

- pracoval jako úředník v městské knihovně v Praze

- poezie - pocity smutku

- nemoc páteře - prohloubila v něm vrozenou plachost a samotářství

- nejvýznamnější  český básník impresionista

- převládá milostná a přírodní lyrika

- poezie senzitivní (procítěná) a upřímná

 

Dílo:

- k zobrazení krajiny využívá působení na všechny smysly - zrak, sluch, hmat - umožňuje zachytit odstíny barev, zvuků, vůní

- „básník podzimů“ - z veršů cítíme melancholii a smutek

- sb. Květy intimních nálad - báseň U řek - zachycení atmosféry, nálady okamžiku

- sb. Z mého kraje - přírodní lyrika

- sb. Soucit a vzdor - objevují se zde i spol. témata, nespokojenost se sit. ve spol.

- sb. Ještě jednou se vrátíme - přírodní a intimní lyrika, převládají pesimistické básně, často návrat do dětství a mládí

Zlomená duše – kniha sedmi monologů, útok proti společenství

Vybouřené smutky

Ivův román, Pankrác Budecius, kantor – prózy s prvky lyriky

 

 

OTOKAR BŘEZINA

*1868 - 1929

- vlastní jméno Václav Jebavý

- významný představitel českého symbolismu

*Počátky na Českomoravské vrchovině

- učitel v Jaroměřicích

- trpké mládí v 1 týdnu mu zemřeli oba rodiče

- učitel na venkově - nespokojen - cítil se od centra kult. dění

- patří k naším nejznámější český básníkům

 

Dílo:

- sb. Tajemné dálky - symbolistická, intimní a cit. lyrika - cítí, že pozemský život mu přináší jen bolest, vzpomínky na mrtvou matku, přítele který se odcizil -> pocit zklamání - touha po smrti jako cestě k nadpozemskému světu - báseň Moje matka - vzpomínka na matku, srovnání jejího osudu s jeho těžkým životem,  „Šla žitím matka jak kajícnice smutná ...“

 

- sb. Svítání na západě – smrt = západ -> chápe jako vysvobození z pozemských strastí, bolest vede čl. k poznání záhad vesmíru a života

 

- sb. Větry od pólů - nejabstraktnější sb., řeší otázku Jaká vůle ovládá svět

 

- sb. Stavitelé chrámu, Ruce - mezi miliony obyčejných lidí žijí „stavitelé chrámu to jsou básníci, vůdcové, umělci, kteří budují dokonalejší budoucí svět“

 

JOSEF SVATOPLUK MACHAR

*1864 v Kolíně -1942

- představitel realismu

- 301et žil ve Vídni jako úředník - stále v kontaktu s domovem

- po vzniku ČSR - zpočátku nadšen ale postupně rozčarován

- názorově se rozešel i s T. G. Masarykem

- stává se individualistou, ostře kritizuje vývoj v republice

 

Dílo:

- psal především poezii, fejetony, satiry

- jeho modernost je spíše myšlenková než umělecká -> vnáší do poezie nová témata (spol., pol.)

- hovorový jazyk i v poezii

- užívá volný verš

- nejvýznamnější práce jsou z 90. let 19. st.

- sb. Confiteor - lyrický deník moderního čl., osobní zpověď, kde vyjadřuje, že nevěří ve spol. ideály

- sb. Čtyři knihy sonetů – sonet = útvar pro milostnou poezii, Machar volí i jiná témata, výpověď čl., kt. vyjadřuje zklamání moderní civilizací, pocity zbytečného čl.

- sb. Tristum vindobona - vyjadřuje smutek a stesk po vlasti

- sb. Zde by měly kvést růže - pozornost věnuje osudu žen, jejich spol. postavení, ženy - pasivní bytosti obdařené bohatým citem, kt. se nemůže rozvinout, protože naráží na drsnou životní realitu

- veršovaný román Magdaléna - hl. postavou je Lucy – prostitutka, kt. chce začít nový život, ale naráží na pokryteckou měšťanskou morálku i když je morálně výše než oni

- cyklus sb. Svědomím věků-  hl. tématem jsou silné osobnosti v dějinách, ideálem pro něj je antika, kdy lidé podle něj byli šťastní a vyrovnaní což potlačilo nově vzniklé nábož.

- sb. Golgata - antika

- sb. V záři helénského slunce - antika

- sb. Jed z Judey – antika

Svědomí věků – básnický cyklus

Tristium Vindobona – Žalozpěvy z Vídně

 

VILÉM MRŠTÍK

Dílo:

- drama - Maryša

- román - Pohádka máje - idylický a impresionismem prodchnutý román

- román - Santa Lucia

- román – Zumří (ned.)

- románová kronika Rok na vsi

 

- prozaik, dramatik

 

Anarchističtí buřiči

- navazují na českou modernu

- z um. hlediska - navazují na Macharův kritický a satirický realismus, Sovův impresionismus, Hlaváčkova dekadence, Březinova metaforika

- jazyk: přirozenější, hovornější, jasnější

- sjednocující faktor - setkání v Neumannově vile na Olšanech -> Nový kult - časopis, kolem něho soustředění členové anar. skup., odpor vůči spol., ale překonávají pocit dekadence a nihilismu „básníci života a vzdoru“

- představitelé:

Viktor Dyk

S. K. Neumann

Karel Toman

Fráňa Šrámek

Fr. Gellner

Petr Bezruč

 

FRÁŇA ŠRÁMEK

*l877-l952

*v Sobotce

- střídavě zde žil

- stud. v Písku na gymnáziu

- v r. 1905 – 2 x vězněn za antimilitaristické projevy

- l. sv. v. válku prožil na různých frontách (v Haliči, It., Rum.) po válce se straní spol. a pol. života

- l. verše byly vzdorné a útočily proti všemu, co čl. bere možnost prožít svobodně svůj život -tlumočil postoje a nálady mladé generace

 

Dílo:

- psal poezii, prózu, dramata

- důsledný impresionista - děj je vedlejší, hl. chtěl zachytit prchavost okamžiku

- antimilitarismus

- vitalismus - okouzlení přírodou a životem vůbec

- zobrazuje hl. mladou generaci, její zrání konflikty s rodiči

- významná přírodní a milostná lyrika, schopnost evokovat (vyvolávat) pocity lásky, senzitivní okamžiky milostných požitků

- sbírka - Život a bído, přec tě mám rád - sb. lyrických básní, témata - citová krize lyrického hrdiny, bída života, vzdor, nenávist k měšťáctví, falešným konvencím, pocit životního znechucení (dekadence), zklamání ze světa i lásky, gesta proti spol. buřiče

 

- sbírka - Modrý a rudý (podtitul „Verše o vojáčcích“) -> proti spol. vzpoura, sb. antimilitaristické poezie, satirické revoltující verše Havlíčkovského typu

 

- sbírka – Splav - impresionis. lyrika, námětově různorodá sb. milostná lyrika, oslava mládí, lásky, vyjádření radosti ze života (vitalismus), vztah člověka k přírodě

- román - Stříbrný vítr - lyricky laděný studentský (generační) román, ústřední motiv - mládí, léta vlastních píseckých studií, obraz psych. stavů dospívajícího studenta Jana Ratkina

 

- román  Tělo

- román  Past

- dramata  Měsíc nad řekou - lyrické drama o 3 dějstvích, námět - autorovy vzpomínky na písecká studia, konflikt mládí a stáří

- Léto lyrické drama o 3 dějstvích (komedie), prvky impresionismu

 

KAREL TOMAN

*l877 - l946

- absolvoval gymnázium

- studium práv - nedokončil

- hodně cestoval - Vídeň, Berlín, Holandsko, Anglie, Paříž

- redaktorem Národních listů

 

Dílo:

- básnická sbírka Pohádky krve - jednoduché dekadentní verše, protest proti morálce měšťanského světa

- sb. Torzo života - obsahuje lyriku erotickou a revoltující, nejvyšší hodnota - láska, spoluúčast se všemi trpícími, navazuje na symbolistickou metaforu, těsně spojuje slova významově vzdálená, přesvědčení o nutnosti revolty , ale zároveň touha po vyrovnanosti a tradičních hodnotách

- sb. Sluneční hodiny - sílí vyznání lásky k životu, ženě, domovu, stupňuje se i porozumění pro sociální zápas, vývoj od individualismu k ztotožnění s vyděděnci a tuláky, s nimiž sdílí touhu po spravedlnosti a sociální vzdor

- sb. Měsíce - cyklus 12-ti básní sledující proměny přírody a lidskou práci v průběhu roku, přírodní a reflexní lyrika, básníkovo přimknutí k rodné zemi, národním tradicím

- sb. Stoletý kalendář - oslava domova a národ.nezávislosti, vrací se tulácký motiv a představa věčného koloběhu světa

 

STANlSLAV KOSTKA NEUMANN

*1875 - 1947

- otec mu zemřel když mu bylo 5

- nedůsledná výchova matky a tety

- jako mladík se více zajímal o pol. život než o školu -> založil časopis Nový kult- nejvýzn. teoretická, pol. a kult. revue čes. anarchismu

- zdědil Olšanskou vilu - schůzky anarchistů

- r. 1905 - přestěhoval se do Brna odsud jako nebezpečný buřič vykázán - poté žil v Bílovicích nad Svitavou až do l. sv. v. (krásná příroda - vliv na básnickou tvorbu - sbírka Kniha lesů, vod a strání

 

 Dílo:

 Kniha lesů, vod a strání

- jedna z nejkrásnějších sb. čes. přírodní lyriky, vliv naturismu a vitalismu - pocit život. pohody, vášnivá láska k životu a ženě, impresionismus, básně jsou řazeny dle ročních období počínaje podzimem

 

- sbírky z přelomu 19. - 20. st.:

Jsem apoštol nového žití - symbolistická a dekadentní poezie, vypjatý individualismus -Apostrofy hrdé a vášnivé

Satanova sláva mezi námi - vliv symbolismu, dekadence, proti křesťanského satanismu, póza buřiče a zklamaného spol. a vyjadřujícího pohrdání

Sen o zástupu zoufajících

 

- sbírka Nové zpěvy - oslava moderní civilizace, vliv civilismu

 

- sbírka Rudé zpěvy - pol. lyrika, optimismus, nekritická oslava rus. revoluce, proletář. poezie

 

PETR BEZRUČ

*1867 - 1958

- vlastní jméno - Vladimír Vašek

- práv. fakulta – nedokončil

- poštovní úředník

- především realista

- jeho poezie je svázána se Slezskem

- básník hluboce lidský, spravedlivý, se sociálním cítěním, silně vnímal veškeré křivdy na lidech (Slezsko - region velice zaostalý, prostý čl. zbídačován, okrádán, utlačován majiteli)

- zvláštní chápání poezie, nepíše jako konkrétní autor ale jako mluvčí svého lidu, jako „bard“ -schopnost odhadnout budoucnost

 

Dílo:

Slezské písně - soubor balad - balady intimní, sociální, národnostní

národnostní - př.: Kantor Halfar

sociální - př. Maryčka Magdonova

intimní - př. Labutinka

-1909

 

 

 

VIKTOR DYK

*1877 - 1931

- Pšovce u Mělníka

- studia práv - už za studií se účastní pol. života

- redaktor a senátor

- za 1. sv. v. vězněn za pol. a lit. činnost

- do lit. vstoupil na konci 19. st. a jeho 1. sbírky jsou poznamenány těmito rozpory: sen x skutečnost rozum x cit

vůle x neschopnost činu jedinec x spol., ve kt.žije

 

Dílo:

- sbírka  A porta infeni = Od bran pekelných - žalm, kt. se zpíval na pohřbech

- sbírka Síla života

- sbírka Marnosti

- veršovaná skladba - Milá sedmi loupežníků - baladický příběh o lásce, žárlivosti, zradě, pomstě a smrti -> v obecné rovině se zde řeší vztah čl. ke světu

 

- sbírka Satiry a sarkasmy - sbírka pol. poezie

 - sb. Hloupý Honza - chudý čl. nemá proti vrchnosti odvolání, vždy je „bit“

 

- sbírka - Pohádky z naší vesnice - ironický název sbírky pol. lyriky

- báseň Smutná báseň vesnického šprýmaře - zkratkou zde vyjadřuje národ. charakter, nerozhodnost, přizpůsobivost, vypočítavost, bezcharakternost

 

cyklus sbírek - Válečná tetralogie ->

1. Lehké a těžké kroky

2. Anebo

3. Okno – z ní báseň Země mluví - vyjadřuje vztah čl. k rodné zemi

„Opustíš-li mě, nezahynu.

Opustíš-li mne, zahyneš!“

=>personifikace

 

 

ANTONÍN  PAVLOVIČ ČECHOV

*1860 - 1904

- dramatik, prozaik

- vystudoval lékař fakultu -> byl lékař (krátká praxe) -> v jeho dílech se objevují lékaři jako lit. postavy

- od r. 1886 - spisovatelem z povolání

- zemřel na tuberkulózu

 

Dílo:

- řeší existenciální (čl. vidí existenci jako starost)

- okolo 600povídek

- tvorba má dram. spád - na malém prostoru se odehrává velké drama (nedějové, ale psycholog.)

- v povídkách se objevuje smysl pro humor, satira -> směřuje ke směšnění všedních banalit i nešvar lids. (rus.) spol. (=> cenzura)

- vytříbený styl

- detaily charakterizuje postavu

- v popředí jeho děl je atmosféra, vnější konflikt nahrazen vnitřním konfliktem lid. psychiky

- Tři sestry - hl. postavy - Olga, Máša, Irina, které touží po změně svého života

- Racek

- Pokoj číslo 6

- Strýček Vávra