maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Anarchističtí básníci a další autoři počátku 20. století

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- tendence překonat individualismus a sblížit literaturu se životem

- vliv:   anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka, odmítnutí autority státu)
               antimilitarismu (hnutí odmítající válku)
               civilismu (oslava moderní techniky a civilizace)
               vitalismu (oslava života a přírody - radost, citové a smyslové prožitky)

- odpor k společnosti, pesimismus Ţ buřičství Ţ skupina tzv. anarchistických buřičů (dočasné spojení negací soudobé společnosti)
- časopis Nový kult (1897 - 1905) Ţ založen S. K. Neumanem


Anarchističtí buřiči


Viktor Dyk
- básník, dramatik a prozaik
- největší ironik, romantik a reflexivní lyrik
- byl právník a politik

a) Poezie
- výraz negace, vzpoury, skeptických nálad (po potlačení hnutí omladiny), odmítavý individualistický postoj

- Síla života
- Marnosti
    - sbírky
    - osobitý výraz - ironie, sebeironie, výrazný rým
    - vliv symbolismu a macharovské útočné kritičnosti
- Satiry a sarkasmy
- Pohádky z naší vesnice
    - sbírky
    - satiry na politický a společenský život v Čechách
    - ironicky komentuje dobové dění, prodejnosti politiků
- Milá sedmi loupežníků
    - skladba - balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě
    - vliv tradic romantické literatury o odbojných vyděděncích
- Lehké a těžké kroky
- Anebo
- Okno
- Poslední rok
    - sbírky - tzv. "válečná tetralogie" - inspirovány 1. světovou válkou
    - základním tématem je myšlenka národa a státní samostatnosti
- Devátá vlna
    - alegorická sbírka - rozpor ideálů a skutečnosti, melancholie, předtucha smrti

b) Próza

- Krysař
    - novela, podle staré německé pověsti o krysaři, který zachránil město Hammeln od krys, ale nedostal sjednanou odměnu, proto zavedl zvukem píšťaly obyvatele do propasti
    - autorovo vyjádření odporu k malosti a vzpoura proti ní

c) Drama

- Zmoudření dona Quijota
    - vliv symbolismu - osobitě přetvářená látka Cervantova románu
    - tragický příběh o neřešitelnosti rozporu mezi snem a skutečností (ztráta iluzí = zmoudření, které však člověka zabíjí - ztrácí smysl života)
    - autorova touha po vyplnění snů a po kráse vtělena do postav osamocených, bouřících se jedinců


František Gellner
- padl v prvním roce války
- byl kreslíř, karikaturista a ilustrátor dále pak žurnalistický satirik, básník a prozaik
- vedl bohémský způsob života - anarchistická revolta

- Po nás ať přijde potopa
- Radosti života
    - sbírky

- doklad antiliterárního stylu:   využití dobových forem lidové zábavy (kuplety, šansony)
                                                            pravidelný verš, forma popěvku, písně (refrény)
                                                            blízkost hovorovému prozaickému sdělení
                                                            neobrazné vyjadřování, převážně přímé pojmenování (odlišnost od symbolistů)
                                                            zdánlivě cynický výsměch, ironie, pamfletický útok (zastírá touhu po silném citu a bolest, hořkost, zklamání a rezignaci)


Fráňa Šrámek
- básník, prozaik a dramatik
- narodil se v Sobotce a vystudoval gymnázium v Písku a Roudnici
- vojenskou službu sloužil v Českých Budějovicích - odraz v jeho tvorbě
- byl vězněn za antimilitaristické postoje
- měl hluboký vztah k rodnému kraji

a) Poezie

- Života bído, přec tě mám rád
    - sbírka - básníkův vztah k životu, provokující buřičství, výsměch (vědomí neuskutečnitelnosti životních ideálů a nutnost se přizpůsobit)
- Modrý a rudý
    - sbírka - anarchistický útok na společnost, na rakouský militarismus
    - báseň Raport - paralela: umírající voják a umírající kůň - proti válečný protest
    - v obou sbírkách: osobitý, prostý jazyk, veršovaná písňová forma

- Splav
    - milostná lyrika (poezie mládí a lásky)
    - vyjádření vztahu člověka k přírodě, radost ze života, ale i odraz válečných hrůz
    - oslava domova a rodného kraje
    - lyrika zpěvná, prostá a citová - je patrný vliv vitalismu
- Rány, růže
    - sbírka - verše z doby konce 1. republiky a okupace - vlastenectví, odpor k fašismu

b) Próza

- Prvních jedenadvacet
    - povídkový soubor - námět ze života buřičů, ztroskotanců, společensky deklasovaných, ale citlivých lidí - kritika a ironie
- Stříbrný vítr
    - impresionistický román - příběh dospívajícího studenta - střetnutí s pokryteckou měšťáckou společností a morálkou Ţ jeho vzpoura proti ní - konflikt lze překonat jen díky hlasu "stříbrného větru" symbolu věčného mládí a naděje
- rysy impresionismu:   postavy bez pevných rysů, dojznačné, tajemné
                                               uvolněná dějová stavba - řazení detailů a epizod, zachycení dojmů, smyslového vnímání
                                               postižení citové atmosféry, odstínů nálad

- Tělo
    - vitalistický román - chvála plného života - ženský protest proti válce
- Žasnoucí voják
    - povídky - o tragédiích vojáků, nesmyslnost války

c) Drama (zvl. impresionistické)

- Léto
    - lyrická oslava mládí a lásky v kontrastu s měšťáckým životem, koketérií a nudou intelektuálů
    - lyrická atmosféra horkého letního večera
- Měsíc nad řekou
    - pocit rezignace a stezku stárnoucí generace
    - dějiště - malé město (zřejmě Písek) při sjezdu abiturientů - ironický úsměv nad někdejšími životními plány, vyrovnanost a smír versus svět jejich synů a dcer

Šrámkův přínos:
- smyslová obraznost, impresionismus a vitalismus, oslava prostých životních hodnot


Karel Toman
- básník a redaktor Národních listů
- projevoval se vliv anarchismu - bohémský způsob života - nedostudoval práva
- dílo nemá moc rozsáhlé (7 sbírek), ale vzácně dokonalé a trvale kvalitní

- Pohádky krve
    - sbírka - vliv dekadence a symbolismu
    - subjektivní ladění - láska k ženě, k životu versus kritika měšťáctví
- Torzo života
    - sbírka - lyrika erotická a revoltující - počátek boje s individualismem, o životní aktivitu
    - sen o svobodném životě, soucit s trpícími, harmonizujíc tendence i ve formě výpovědi
- Melancholická pouť
- Sluneční hodiny
    - sbírky - prožitky z cest, tulácká zkušenost, sociální motivy i touha po domově - boj se smutkem
- Měsíce
    - vrchol jeho tvorby, sbírka - 12 básní s obrazy proměn přírodního dění a lidské práce
    - oslava domova, syntéza reálného a symbolistického obrazu skutečnosti
- Hlas ticha
- Stoletý kalendář
    - sbírky - z období meziválečného - osudy lidí, koloběh života
    - báseň Vlastní podobizna - odhaluje podstatu buřičství Tomanovy poezie


Stanislav Kostka Neumann
- básník, prozaik, publicista, překladatel a politik
- složitý básnický vývoj - od dekadence a symbolismu přes anarchismus, civilismus, narurismus, účast v poválečné avantgardě až ke komunismu, proletářské poezii
- byl redaktorem časopisu Nový kult (anarchisté), Červen (proletářští básníci) - byl spoluredaktorem Almanachu na rok 1914

1) vstup do literatury - sbírky

- Jsem apoštol nového žití
- Apostrofy hrdé a vášnivé
- Satanova sláva mezi námi
    - vliv symbolismu, dekadence a satanismu
- Sen o zástupu zoufajících
    - sbírka - cesta od individualismu k lidské společnosti, od symbolů ke konkrétním pojmenováním
    - obraz velkoměsta, každodenního všedního života, lidské radosti (Whitmanův vliv - civilismus)

2) odchod na Moravu - mezník v tvorbě

- Kniha lesů, vod a strání
    - přírodní a milostná lyrika (vliv vitalismu a naturismu)
    - forma básní - parafráze modliteb
    - totéž i v publicistice
- S městem za zády (fejeton)
- Láska (sbírka)

3) Vliv civilismu

- Nové zpěvy (sbírka)
    - oslava civilizace, velkoměsta - vliv civilismu
    - nová umělecká forma - whitmanův volný verš

4) Proletářská poezie

- Rudé zpěvy (sbírka)
    - proletářská poezie - agitační, revoluční a politická lyrika
    - přívrženec zásad socialistického realismu
- Srdce a mračna (sbírka - obdiv k SSSR)
- Sonáta horizontálního života (varování před fašismem, odraz španělské občanské války)

5) tvorba za okupace

- Bezedný rok (sbírka - reakce na Mnichov)
- Zamořená léta (sbírka - obraz války a okupace)
    - byly vydány po skončení války

6) populárně odborná próza historická - knižní cykly

- Dějiny lásky
- Dějiny ženy
- Francouzská revoluce
- Zlatý oblak (román - oslava lásky a života ve volné přírodě)


Petr Bezruč
- syntéza všech proudů poezie přelomu století - realistického, symbolistického, impresionistického i sociálního
- narodil se v Opavě, jako syn slezského buditele Antala Vaška

- Slezské písně (jeho jediná sbírka)
    - obraz národního a sociálního útisku na Ostravsku - výzva k odboji
    - bída havířů, beskydských horalů, ovdovělých žen a sirotků
    - útisk uhlobaronů a jejich pomahačů - německá škola a polský kostel
- Stužkonoska modrá (samostatná skladba - po odmlčení)
    - vzpomínky na mládí, kritika poměrů v 1. republice)