maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - mluvnice - Slohový postup

Autor: Seminarky.cz

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Slohový postup = způsob podání, zpracování tématu (pojetí tématu, řazení, rozvádění tematických složek, výběr a uspořádání tomu odpovídajících jazykových prostředků) pro zpracování téhož tématu lze zvolit různé postupy

druhy slohových postupů:

Informační - nejjednodušší; podává fakta (co se kdy a kde stalo, stane), sdělení ve věcných (místních, časových) nebo formálních souvislostech (např. abecedně)
Vyprávěcí - podává děje, události, příběhy jako jedinečné; úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost; práce s dějovými prvky (zachování sledu událostí nebo retrospektiva, použití rámce ap.
Popisný - vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje (pracovního postupu; zřetel k částem a celku, souvislostem; volba pořadí popisu částí (od nejdůležitějšího, nejznámějšího, nebo zleva, zprava, shora, z určitého pevného místa apod.)
Charakterizační - vystižení vnitřních znaků objektu (osoby), a to přímo (konstatováním), nepřímo (doklad jednání, prvky vypravování)
Výkladový - vysvětlení podstaty jevu (nejen vnější znaky, ale i vnitřní vztahy, souvislosti, příčinné jevy)
Úvahový - vyjádření názorů autora, zamyšlení, hodnocení, srovnávání, vyvozování logických závěrů; city a postoje; využití výkladových postupů (v odborných tématech) nebo vyprávěcích (a uměleckých dílech)
V konkrétních projevech se často spojuje nebo střídá, prolíná více slohových postupů, např. v odborných textech popisný, výkladový i vyprávěcí postup (plynulý přechod)

slohový útvar = určitý konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu, je uspořádán podle určitých pravidel a má své charakteristické rysy. Liší se ü podle postupů, na kterých jsou založeny:
- podle funkčního stylu, v kterém jsou zpracovány
- podle formy zpracování (písemná, ústní)
- podle počtu mluvčích (monolog, dialog)

, , ,