maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Vývoj a charakteristika vyšších rostlin výtrusných

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

ÚVOD : Vyšší rostliny

 

- mnohob., převážně autotrofní

- vyvinuly se ze zelených řas, převážně na souši

- tělo = kormus --- u primitivních ještě stélka

                         --- rozlišeno na kořen, stonek, list

- tvoří kutikulu a průduchy, dokonalejší vodivá pletiva

- vývojem zygoty vzniká zárodek = embryo

- různotvárná (=heteromorfní) rodozměna

- oplození vázáno na přítomnost atmosferické vody

- oddělení : mechorosty

                   kapraďorosty

                   semenné R

 

 

 

Oddělení : Mechorosty (=Bryophyta)

- vývoj od karbonu

- asi 25 000 převážně suchozemských druhů, žijí na různých podkladech

- ekologicky patří mezi vlhkobytné

- nejprimitivnější vyšší R bez CS

- gametofyt převažuje nad sporofytem, s. je na g. závislý

            - k podkladu připevněn příchytnými vlákénky (=rhizoidy)

            ---- lupenitý = má povahu stélky

            ---- rozlišen na lodyžku (=kauloid)  a lístky (=fyloidy)

- na povrchu rostlinky je kutikula

- výrazná rodozměna :

            - z jednob. hapl. výtrusu vyklíčí vláknitý prvoklíček (=protonema), z něhož vyrůstá                        

               mechová rostlina - ta tvoří velkou část gametofytu a nese pohl. orgány (=gametangia)

            - gametangia :  = pelatky (=antheridia)

                                    - vejčitý tvar, produkují mnoho dvoubičíkatých spermatozoidů

                                     = zárodečníky (=archegonia)

                                    - lahvicovitý tvar, uzavírají vaječnou b.(=oosféra)

            - oplození : ve vodním prostř., z oplozené vaječné b. (=zygota) vyrůstá diploidní sporofyt      

               tvořený nohou, štětem a výtrusnicí (=sporangium). Je to tobolka a vznikají v ní redukč.   

              dělením spory - po jejich dozrání sporofyt odumírá

            - rozmnož. i vegetativně (rozpad mechové rostlinky, prvoklíčku) => mechové koberce

            - 2 třídy : játrovky

                             mechy

 

tř : Játrovky 

  - nejprimitivnější mechorosty

  - silně redukovaný prvoklíček

  - fyloidy ve dvou řadách, nemají střední žebro

  - zástupci : porostnice mnohotvárná

                                    - stélka - lupenitá, vidličnatě větvená

                                                 - dvoudomá (     nebo       gametangia)

                                    - vlhká stinná místa

 

tř : Mechy

  - nejdokonalejší a nejbohatší třída, 15 000 druhů

  - lupenitý nebo vláknitý prvoklíček

  - lístky uspořádány spirálně, mají stř. žebro

  - u nejdokonalejších - pruh vodivého pletiva v lodyžce

  - tobolka - otevírána víčkem, kryta čepičkou

                  - v jejím ústí hygroskopické zuby - reagují na změnu vlhkosti

                                                                        - umožňují šíření výtrusů větrem

  - zástupci : rašeliníky - nemají rhizoidy

                                    - b. lístků rozlišeny : hyalocysty - poutají vodu, bezbarvé

                                                                     chlorocysty - obsahují plastidy

                                           - R nahoře dorůstají, dole odumírají => tvorba rašeliny

                     měříky

                     ploník obecný

                     dvouhrotec chvostnatý

                     bělomech sivý - na kyselých půdách

                     pramenička obecná - ve vodách

 

Oddělení : Kapraďorosty (=Pteridophyta)

 

- cévnaté, 11 000 druhů, rozkvět v prvohorách

- sporofyt převládá nad gametofytem

            - gametofyt - redukovaný, má povahu stélky, výživou nezávislý na sp.

- sp. členěn na stonek, listy a pravé kořeny ( výjimka - psilofyty)

- pravé CS (dřevní část tvoří pouze tracheidy, vzácně tracheje)

- mikrofilní i megafilní vývojová větev

---- listy jsou dvojího typu ---- asimilační = trofofyly

                                          ---- výtrusnicové = sporofyly plní obě fce = trofosporofyly

---- stejnovýtrusné - výtrusy jsou stejně velké

        různovýtrusné - velikostně i funkčně rozlišeny :      mikrospory - menší

                                                                                         megaspory

 

 

tř : Psilofyty

  1) ryniofyty = vymřelé typy; jsou základem ostatních vyšších R

                      - žili v siluru až devonu

                      - vidličnatě větvené stonky, až 1m vysoké

                      - nejznámnější rod Rhynia

  2) žijící - v tropech a subtropech

 

 

tř : Plavuně

  - stálezelené, stejno i různovýtrusné

  - plný, nečlánkovaný vidličnatě větvený stonek

  - mikrofilní listy - na svrchní straně výtrusnice

            - listy + výtrusnice = výtrusnicové klasy (=strobily)

  - spermatozoidy převážně dvoubičíkaté

  - životní cyklus : spora => podzemní prokel (vyživuje se saprofyticky) => vytvoří se na něm                                   nebo      gametangia, z oploz. vaječ. b. vyrůstá sporofyt, gametofyt brzo                                              odumírá

  - zástupci : plavuň vidlačka - chráněná

                    vranečky - v. brvitý

 

 

tř : Přesličky

  - vývoj od devonu, rozkvět v karbonu a permu (vznik uhlí)

  - vymřelé stromovitého vzrůstu, dnešní byliny

  - plazivé oddenky, duté přeslenitě větvené stonky - podélně rýhované

  - pokožka prostoupena SiO2

  - v 1 vegetačním období - lodyhy dvojího typu :

            1) jarní - nezelené, nesoucí strobily

            2) letní - zelené, asimilující

  - výtrusy jsou kulovité, pohlavně rozlišené; jejich vnější vrstva se dělí na 4                                                                                   

     haptery - vlivem změn vlhkosti se pohybují a splétají => rozšiřování ve shlucích

  - jednopohlavné prokly jsou lupenité a nesou rozlišená gametangia

  - zástupci : přeslička lesní, přeslička rolní

 

 

tř : Kapradiny

  - převážně byliny, v tropech stromy

  - megafilní vývojová větev

  - listy : 2 až 3 krát zpeřené, trofosporofyly, v mládí spirálně svinuté

  - stonky plné nečlánkované, často jen ve formě oddenku

  - na rubu listů : výtrusnicové kupky chráněné blanitou ostěrou

  - výtrusnice mají prstenec - při vysychání pukne a spory se vysypou

  - prokel je lupenitý, oboupohlavný

  - spermatozoidy mají mnoho bičíků

  - zástupci : kapraď samec

                    papratka samičí

                    osladič obecný

                    sleziníky

                    hasivka orličí - 2 metry dlouhé listy, je největší v Evropě

                    žebrovice různolistá - na horách