maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Vývoj a charakteristika nižších rostlin

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Oddělení                                třída

 

červené řasy, ruduchy

hnědé řasy                                           rozsivky

                                                            chaluhy

krásnoočka

zelené řasy                                           zelenivky

                                                            spájivky

                                                            parožnatky

 

 

- mezi nižší rostliny patří většinou ŘASY (=Algae)

     - algologie = nauka o řasách a sinicích

     - většina autotrofní, ostatní saprofyté a parazité

     - obsahují chlorofyl a a některý z b, c, d -> většinou zelené

     - většina žije ve vodě nebo vlhkém prostředí

     - nemají CS

     - tělo : stélka (=thallus) :

                        1. monádoidní - jednobuň., jednojaderná kapkovitého tvaru

                                                     - mívá bičíky i světločivnou skvrnu (=stigma)

                                                     - zelenivky, krásnoočka

                        2. kokální - jednobuň., jednojaderná, nepohyblivá

                                            - pevná buň. stěna

                                            - rozsivky, zelenivky

                        3. trichální - mnohobuň., vláknitá, jednojaderné buňky s buň.                                                   stěnou, větvená jednoduše i nevětvená

                                    - heterotrichální = vlákna morfologicky i funkčně rozlišená                                                                        na poléhavá a vzpřímená

                                                                   - zelená řasa Trentepohlia

                        4. sifonokladální - mnohobuň., vláknitá nebo vakovitá,                                                                                    mnohojader. buňky, u žabího vlasu

                        5. pletivná - mnohobuň., vývojově nejvyšší

                                             - ruduchy, chaluhy

 

rozmnožování řas

1. vegetativní ---- dělení jednobuň. řas

                           ---- rozpad kolonií

                           ---- fragmentace mnohobuň. stélky

 

2. nepohlavní - za příznivých růstových podmínek pomocí :

                                    a) nepohyblivých spor

                                    b) pohyblivých s bičíky = zoospory - vznik v zoosporangiích

 

3. pohlavní - za zhoršených životních podmínek (vysychání, nízké teploty)

                        - dvě haploidní buňky (gamety) vznikající redukčním dělením v                                   gametangiích se spojí v diploidní zygotu

                        - podle gamet ---- izogamie - stejné vzhledem i velikostí, ne fyziologicky

                                                                     - obě mají bičíky

                                                         anizogamie - gameta je menší, obě s bičíky

                                                         oogamie - gameta (= vaječná b., oosféra) je větší a    

                                                                          nepohyblivá, má hodně zásobních látek

                                                                         - spermatozoid- malý pohyblivý -bičíky

 

- u ruduch, chaluh a zel. řas dochází k rodozměně - střídá se pohlavní               

   (gametofyt, n) a nepohlavní generace (sporofyt, 2n)

 

oddělení : červené řasy

=Rhodophyta, asi 4000 druhů

- autotrofní, většinou mnohobuň. pletivná nebo trichální

- plastidy : chlorofyl a, d, karotenoidy, fykoerytrin (červ.), fykokyan (modrý) ->   

   -> barva červená, olivově zelená, modrozelená

- produktem fotosyntézy je florideový škrob nebo olej

- rozmnož. - dělení buněk u jednobuň.

                    - rozpadem stélky

                    - pomocí nepohyblivých výtrusů

                    - oogamií na vysoké úrovní

- výskyt : na skalách, v tepl. mořích, ojediněle sladké vody, potoky, vlhká půda

- využití : pokrmy (Asie), zdroj léčivých látek

                 vytváření agaru v mikrobiologii - vylouhováním stélky Gelídia

                 přísada při výrobě

- zástupci : potěrka - horské potoky

 

oddělení : hnědé řasy

=Chromophyta

- chlorofyly a, c,     - karoten, xantofyly (hnědý fukoxantin)

- zásobní látky : polysacharidy (chryzolaminarin, laminarin), někdy olej

- buňky s 1 nebo 2 bičíky - jeden výrazně delší

 

tř : Rozsivky

=Bacillariophyceae, přes 6000 druhů

- jednobuň. kokální stélka mikroskop. rozměrů; žijí jednotlivě nebo v koloniích

- dvoudílná křemitá schránka - 2 miskovité překrývající se části

            - jejich nahromaděním vznikají váp. útvary -> hornina křemelina

- rozmnož. : pohl. i nepohl.

- výskyt : všechny typy vod, půda

- význam : indikátory znečišť. vod, křemelina (výr. skla, filtrů, izolace)

 

tř : Chaluhy

=Phaeophyceae, nejpokročilejší

- stélka mnohobuň., trichální až pletivná, makroskop. rozměrů (až 60m)

- pletivné stélky - přichyceny k podkladu pomocí rhizoidů

                             - kauloid a fyloidy - připomínají veget. orgány vyšších rostlin

- rozmnož.: vegetat. (fragmentace), zoosporami, izogamií, anizogamií, oogamií

            - rodozměna stejnotvárná i různotvárná ( gametofyt menší než sporofyt )

- ve stélkách hromadí jód

- využití : jód, hnojivo, palivo, soda, potaš; potravin. a farmaceutický průmysl

- zástupci : chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus) - pobřež. zóna chlad. moří

                    bobulák - pobřežní zóna chladných moří       

                    hroznovice - hladina oblasti Sargasového moře

 

oddělení : Krásnoočka

=Euglenophyta, 800 druhů

- jednobuň. zelení bičíkovci mikroskop. rozměrů, monadoidní stélka

- 1 nebo 2 bičíky na přední straně

- chlorofyly a, b,    - karoten, xantofyly -> vždy zelené

- světločivná skvrna při bázi bičíku, pulsující vakuoly

- na povrchu buňky periplast = pevný plazmatický obal

- výživa : autotrof., heterotrof. i mixotof.; zásob. látkou je paramylon

- rozmnož. : podélným dělením

- výskyt : sladké vody (ve znečištěných vodách samočistící proces)

- zástupci : krásnoočko - nejasný původ

 

oddělení : Zelené řasy

=Chlorophyta, předchůdci vyšších rostlin

- všechny druhy stélek

- chlorofyly a, b; zásobní látka škrob

 

tř : Zelenivky (=Chlorophyceae)

            - rozmnož. : dělením buněk, nepohl. výtrusy, pohlavně, fragmentací

            - zástupci : zelenivka

                                váleč - složité kolonie

                                zrněnka

                                řetízovka - ploché kolonie

                                žabí vlas

                                kadeřnatka

 

tř : Spájivky (=Conjugatophyceae)

            - jednobuň. i mnohobuň., nemají bičíky

            - rozmnož. : 1) konjugace = spájení - vznik spájivého výtrusu -zygospory                                                                             ze 2 buněk

                                    2) nepohlavní

            - zástupci : šroubatka

 

tř : Parožnatky (=Charophyceae)

            - nejvyvinutější, připomínají přesličky

            - mají rhizoidy, kauloid, fyloid

            - zástupci : parožnatka