maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Prvoústí živočichové*

Autor: Jana Pešková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

17. Schizocoelní, pseudocoelní a nečlánkovaní coelomoví prvoústí živočichové

Patří do oddělení TRIBLASTICA - živočichové se třemi zárodečnými listy a zpravidla bilaterální souměrností těla.

Pro všechna Triblastika je typická dvoustranná souměrnost, která vznikla jako důsledek převládajícího pohybu těchto živočichů jedním směrem. Vlivem jednosměrného pohybu se vytvořila příď jejich těla ( hlavová část se zmnoženou nervovou tkání a smyslovými orgány na různém stupni dokonalosti ). Na opačném konci těla se vytvořila zád´. Tyto živočichy sytematicky členíme na dvě řady.

PRVOÚSTÍ ( Protostomia ): otvor ústní se vyvinul z blastoporu, jímž trávicí ústrojí začíná, např.: ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši, členovci.

DRUHOÚSTÍ ( Deuterostomia ): během ontogeneze vzniká z blastoporu otvor řitní a otvor ústní se prolamuje druhotně na protilehlém konci těla, např.: ostnokožci, strunatci.

PRVOÚSTÍ ( PROTOSTOMIA )

Podle dokonalosti a vzniku tělní dutiny rozlišujeme tři typy tělních dutin:

schizocoel: nepravá tělní dutina vyplněná parenchymem, jehož skulinami prostupuje tělní míza ( ploštěnci, pásnice)

pseudocoel: rovněž nepravá tělni dutina, která se vyvinula ze schizocelu potlačením tělního parenchymu. V osové části těla tak vzniká dutina vyplněná mízou a u endoparazitů navíc I zplodinami anaerobního dýchání. Podélně touto dutinou probíhá trávicí trubice ( hlísti, hlavatci)

coelom: pravá tělní dutina, jsou zde uloženy důležité orgány, buńky parenchymu jsou jednovrstevné a jsou uloženy vedle sebe.

PRVOÚSTÍ SE SCHIZOCOELNÍ DUTINOU:

KMEN: MORULOVCI ( MESOZOA)

Morulovci jsou endoparaziti mořských bezobratlých živočichů. Mají velikost nejvýše několik milimetrů a tělní stavbou připomínají morulu. Na povrchu těla mají obrvené somatické buňky, střed je tvořen buňkami pohlavními.

2: KMEN: PLOŠTĚNCI ( PLATHELMINTHES )

Typickým znakem tohoto kmene je zploštění těla z hřbetní a břišní strany (dorzoventrálně). Je tvořeno pouze dvěma zárodečnými lupeny. Povrch těla je tvořen jednovrstevným epitelem , parazité mají místo epitelu kutikulu. Vnitřní prostor jejich těla vyplňuje řídké parenchymatické pletivo, omývané tělními tekutinami.V něm jsou uloženy vnitřní orgány. Pro ploštěnce jsou typické vylučovací orgány protonefridie. Jejich základem jsou plaménkové buňky. Ploštěnci jsou téměř vždy hermafrodoti s vývojem nepřímým..

TŘÍDA: PLOŠTĚNKY ( TURBELLARIA )

život vázán na vodu nebo vlhkou půdu

zploštělé protáhlé tělo o velikosti od několika desetin mm do několika cm

na hřbetě přední části těla jsou uloženy hmatové buňky a nápadné párové oči

Jednovrstevná pokožka je zpravidla pigmentovaná a obsahuje rhabdity- tělíska vylučující látku sliznatého charakteru an bázi mukopolysacharidů.

pohyb je umožněn pomocí řasinkového epitelu pokožky a svaly podkožního svalového vaku

trávici soustava: dutina ústní hltan střevo - větví se a je slepé! Ploštěnky se živí většinou dravě. Vakovitá trávicí dutina má slepá ramena, která jsou hlavním určovacím znakem ploštěnek. Přijímací otvor slouží současně I k vyvrhování nestravitelných zbytků.

dýchání: celým povrchem těla

vylučovací soustava: protonefridie tvořené plaménkovymi buńkami a vylučovacími kanálky

nervová soustava.: v přední části těla jsou prstencovitě propojené nervové zauzliny, z nichž vedou nervy k čichovým lalokům a k miskovitým očím, a dále dva hřbetní a dva břišní postranní pruhy nervů, vedoucí do těla.

pohlavní soustava: zpravidla hermafroditismus. V jiném období dozrávají vajíčka a spermie. Nakladená vajíčka vždy po několika kusech uzavírají do kokonů, které se přilepují na kameny ve vodě. Sladkovodní druhy ploštěnek mají vyvoj přímý, mořské druhy se vyvíjí nepřímo, přes Mullerovu larvu

zástupci: ploštěnka mléčná - bílá, v potocích

ploštěnka potoční - šedá, v potocích

ploštěnka černá - černě pigmentovaná, v stinném prostředí

TŘÍDA: MOTOLICE

Cizopasní plostěnci nečlánkovaného těla parazitující na obratlovcích, jejich vývojová stádia na bezobratlých. Mají složité vývojové cykly, ochranné ústrojí (např.: kutikula, přísavky) a vysoce výkonné pohlavní ústrojí.

Zástupci:

Motolice jaterní ( Fasciola hepatica )

Cizopasí zejména u ovcí. Její tělo je protáhle lupenovité, ke koncům sbíhavé. V přední části má na břišní straně dvě přísavky. Uprostřed přední je ústní otvor. Jednovrstevná pokožka vylučuje kutikulu, chránící před účinkem trávicích šťáv hostitele. Za ústní přísavkou je svalnatý hltan, jímž motolice nasává živiny z těla hostitele. Pokračuje jícném, který se větví a nakonec člení na hustou gastrovaskulární síť.

Vylučovací fce plní protonefridie. Motolice dýchá anaerobně a má zjednodušenou nervovou soustavu.

Témeř celé tělo motolice vyplnují pohlavní ústroje. Varlata jsou párová, vaječník bývá nepárový. Motolice jsou zpravidla proterandričtí hermafroditi - spermie jim doyrávají dříve a z toho vyplývá, že vajíčka nemohou být oplozena vlastními spermiemi.

 

Vývojový cyklus motolice jaterní:

Oplozená vajíčka jsou vyplavována žlučovody a s výkaly opouštějí tělo. Pokud se dostanou do vody, mění se v obrvenou pohyblivou larvu miracidium, která musí během 24 hodin proniknout do plášťové dutiny plže bahnatky malé. V jejím hepatopankreatu se mění ve vakovitou sporocystu. Rýhováním uvnitř sporocysty vzniká protáhle vakovitá larva redie, která se po čase mění v pohyblivou cerkárii. Ta opouští tělo mezihostitele, volně se pohybuje a encystuje se na zatopené trávě. Po opadnutí vody jsou cerkárie spásány s travou hostiteli, např. ovcemi. V žaludku hostitele cysta praská a larva proniká do jater , kde dospívá v motolici. Celý cyklus se pak může opakovat.

Motolice jaterní způsobuje těžké trávicí poruchy nebo úhyn napadených zvířat.

Krevnička močová

Vyskytuje se v oblastech, kde se pěstuje rýže. Způsobuje nemoc billharziózu, projevující se těžkými záněty močového měchýře. Hrotitá vajíčka, kladená samičkami, protrhávají stěnu kapilár močového měchýře, způsobují krvácení močových cest a sekundární infekci.

Krevnička je narozdíl od motolic gonochorista - má oddělené pohlaví a sameček permanentně přidržuje samičku ve své břišní rýze a průběžně ji oplozuje.

TŘÍDA: TASEMNICE

Tasemnice jsou živočichvé zcela přizpůsobení způsobu života uvnitř těla hostitele. V dospělosti žijí ve střevech obratlovců. Jejich larva onkosféra se dostávají do krevního oběhu a s ním i do svalů, kde se přeměnuje v klidové stadium ( larvocystu), zvané boubel. Plnohodnotný jedinec je podstatě tvořen již pouhou hlavičkou

( scolex) velikosti špendlíkové hlavičky. Její horní zúžený konec má věnec příchytných háčků ( rostelum ), kter ý je určovacím znakem jednotlivých druhů tasemnic. Za krčkem následují ploché články ( proglotidy ), které se postupně rozšiřují a prodlužují. Tělo tasemnice může dosáhnout délky až několika metrů.

Jednovrstevná pokožka vylučuje kutikulu,chránící před trávícími šťávami hostitele.pod pokožkou je redukovaný podkožní svalový vak, jehož činností se tasemnice pohybuje.Zralé články se na konci těla odtrhují a s výkaly opouštějí tělo hostitele. Tasemnice dýchá anaerobně. Trávicí dutina zde zcela chybí,živiny přijímá vstřebáváním celým povrchem těla.Vylučuje pomocí protonefridií.Po stranách těla prostupují nervové pruhy.

Tasemnice jsou proterandričtí hermafroditi. Poslední články těla jsou vyplněny výhradně oplozenými vajíčky.

Zástupci:

tasemnice dlouhočlenná - žije tenkém střevě člověka. Po pozření proglotidu prasetem se vylíhne larva onkosféra, která je zanesena do svalu, kde se tvoří bělavé váčky - boubele. Při nedokonalé tepelné úpravě vepřového masa se boubele dostanou do žaludku člověka a po uchycení v tenkém střevě se začnou vytvářet jednotlivé články s vajíčky.

tasemnice bezbranná - mívá až 2000 článků a dosahuje délky i 10m. Její boubel nemá rostelum. do člověka se dostává při konzumaci syrového hovězího masa

měchožil zhoubný - tělo dosahuje sotva 6 mm a je tvořeno pouze 4 články. V dospělosti žije ve střevě šelem. Jeho mezihostitelem je srnčí zvěř, ovce,kozy, atd.Jeho onkosféra se usazuje v játrech nebo plících,kde se vytváří boubel (echinokok) až o velikosti kedlubnu.

škulovec široký - jeho tělo má až 4000 článků a přesahuje délku 10 m. Má přísavné rýhy ( botridie). Larvální vývoj škulovce má 3 vývojová stádia - v buchance, v rybě a v konečném hostiteli. Konečným hostitelem je konzument ryb- tuleň, pes, vlk, člověk...

řemenatka ptačí - parazituje ve střevech racků a volavek. Mezihostiteli jsou buchanky a ryby.

 

Z fylogenetického hlediska jsou ploštěnci významnou skupinou živočichů. Vznikli pravděpodobně z plazivých bentických žebernatek. Výrazně zasahují do hospodářské činnosti člověka a mají význam ve veterinární a humánní medicíně.

 

PRVOÚSTÍ S PSEUDOCOELNÍ TĚLNÍ DUTINOU:

KMEN: HLÍSTI ( NEMATHELMINTHES )

dvouvrstevní živočichové s protáhlým, nečlánkovaným, válcovitým, k oběma koncům se zužujícím tělem

jednovrstevná pokožka vylučuje kutikulu,chránící před tráv. šťávami hostitelů

pseudocoelem prostupuje trávicí trubice s vyvinutým ústním i řitním otvorem.

chybí dýchací a cévní soustava

jsou gonochoristé s nápadným pohlavním dimorfismem - sameček je drobnější

žijí ve vlhkém půdě, vodě nebo paraziticky

TŘÍDA: VÍŘNÍCI ( ROTATORIA)

Jsou součástí zooplanktonu jezer a rybníků. Na hlavové části těla mají smyslová tykadla, pohárovité oči a dva věnce brv.Vakovitě rozšířená tělová část je kryta kutikulárním krunýřem. Mají také hustě příčně pruhovanou nohu s lepivými žlázkami.Většinou se množí partenogeneticky- vývojem z neoplozeného vajíčka. Mají schopnost anabiózy-docílení stavu strnulosti a tím přečkávají různá období.

Zástupci: krunýřenka obecná

pijavenka obecná

TŘÍDA: HLÍSTICE ( NEMATODA)

Převážně jsou to parazité, kteří způsobují někdy velmi vážná onemocnění epidemického charakteru. Ústa hlístic jsou zpravidla vybavena kutikulárními zuby. Za ústním otvorem je hltan, umožňující nasávání živin. Škodlivé rozpustné látky vylučují jednobuňěčnými vylučovacími trubicemi,uloženými v bočních vyztuženinách těla. Jednovrstevná pokožka vytváří soubuní ( syncytium ),vylučující na povrch těla kutikulu. Na povrchu samčího pohlavního ústrojí mají dvě štětinky ( spikuly) sloužící při páření k rozevírání pohl. otvoru samičky. Samičí pohl. orgány jsou párové. Je zde značná nadprodukce vajíček, která ulpívají na okolních předmětech a jsou velmi odolná..

Zástupci:

škrkavka dětská - cizopasí v tenkém střevě člověka, jehož poškozuje fyziologicky ochuzováním o živiny, tak i mechanicky, ucpáváním střev až proděravěním. Klinickým příznakem nakažení škrkavkami, nemoci zvané ascaridóza, je nechutenství, zvracení a bolest hlavy. Oplozená vajíčka opouští tělo s výkaly. Dospělec žije v tenkém střevě a i zde klade vajíčka. Ta se pak pomocí krve dostávají do jater a do plic, kde dráždí ke kašli. Pak se po polknutí hlenu dostávají opět do tenkého střeva.

háďátka - mikroskopičtí parazité hospodářských rostlin, např.: háďátko řepné, pšeničné…

roup dětský - žije v tenkém střevě hlavně dětí, zejména pokud je složkou jejich potravy mléko.Onemocnění oxyurióza se projevuje značnou podrážděností až vyčerpáním, úporným svěděním a kopřivkami. Oplozené samičky kladou vajíčka do záhybů kůže v okolí řitního otvoru. U dětí je velmi častá autoinfekce. Rozhodující význam má důsledné dodržování hygieny.

měchovec lidský - podobný vývoj jako škrkavka. Způsobuje střevní průjmová onemocnění.

vlasovec mízní - vyskytuje se v oblastech mezi obratníky, je přenášen bodavým hmyzem. Ucpává mízní cévy hostitele. Městnající lymfa způsobuje zbytnění postiženého místa, provázené horečkami a následnými zimnicemi. Nemoc elefantióza = sloní nemoc.

svalovec stočený - vyskytuje se v příčně pruhovaném svalstvu obratlovců.Cestou nákazy člověka trichinelóza ja požití nakaženého masa.Probíhá ve dvou fázích:

střevní - vysoké horečky, bolesti břicha, zvracení, velká žízeň. otoky, tato fáze je ještě léčitelná a svalová - řezavé bolesti svalstva, není léčitelná, larvy se z tenkého střeva dostávají krev. řečištěm do svalů.

Pozn.: lékařský znak: svalovec

 

 

PRVOÚSTÍ COELOMOVÍ NEČLÁNKOVANÍ:

KMEN: MĚKKÝŠI ( MOLLUSCA )

Vývoj už v období prvohor

Mají jednovrstevnou pokožku s řasinkovým epitelem, obsahující spoustu žláz, které vylučují spoustu hlenu, který zabraňuje abnormálnímu vypařování.

Měkké nečlánkované tělo bez končetin, orgánem pohybu je svalnatá noha na břišní straně těla

Vnitřní orgány jsou nohou zatlačeny do útrobního vaku.

Hřbetní strana vybíhá v postranní kožní záhyby = plášť, které vylučují skořápku. Schránka dvojího typu: ulita - je vždycky jen jedna a lastura - jsou dvě. Ti, co nemají ulitu ani lasturu mají sépiovou kost.

Schránka má 3 vrstvy: periostrakum - je na povrchu a obsahuje pigmenty, ostrakum - z CaCo a hypostrakum - je uvnitř, je to perleťová aragonitová vrstva, která může u některých druhů chybět.

Svalová soustava: silně vyvinutá, tvoří nohu a chapadla, u lastur tvoří zámek ( cardo ), který je velmi pevný.

Trávicí soustava: v ústech je jazýčk ( radula ) - je chytinózní a strouhá potravu, slinné žlázy - obsahují soustu enzymů a někdy H SO a kyselinu asparagovou - u měkkýšů, kteří potřebují rozpustit skořápku.

Ústa hltan jícen žaludek ( ústí sem hepatopankreas = slinivkojaterní žláza ) střevo - je zde thyphlozolis = kožní žláza zvětšující obsah trávení plášťová dutina ven z těla

Dýchací soustava: většinou dýchají osmoticky, někdy žábra - vodní měkkýši nebo plicní vaky - na vzduchu

Cévní soustava: otevřená, je vyvinuto srdce, které je uloženo v osrdečníku = perikard., tělní tekutina hemolymfa = krvomíza, krevní barvivo - hemoglobin a hemokyanin ( Cu ).

Vylučovací soustava: metanefridie - základem je obrvená nálevka úzce spjata se srdcem.

Nervová soustava: základem je ganglion - mají jich více, ale mozkový je největší. Tyto uzliny jsou propojeny provazci ( břišní, hřbetní a postranní )

Smyslová soustava: téměř dokonalé oko, u hlavonožců komorové. Silný zrakový nerv, baroreceptory

Pohlavní soustava: hermafroditi i gonochoristé. Mají aragonitový šíp lásky - vystřelují ho a podráždí pohl. orgány druhého a začnou se vylučovat vajíčka. Vývoj: přímý nebo nepřímý - přes larvu veliger, u škeble rybničné larva crochidium.

Někteří jsou využíváni jako potravina, jiní slouží k výrobě perleťových knoflíků a intarsií.

Někteří jsou škodliví, např. slimáci. Mnoho druhů bývá mezihostiteli cizopasných ploštěnců, někteří sami parazitují, např. šášeň lodní nebo škeble rybničná.

A: TŘÍDA: PLŽI ( GASTROPODA )

Patří do podkmenu skořápkatců. Tělo je chráněno ulitou.

Podtřída: Předožábří

žábra před útrobním vakem, mořští mají larvu veliger

zástupci: ušeň mořská, jehlanka, homolice - nejprudší jed na světě, zavinutec, bahenka, bahnatka

2: Podtřída: Zadožábří

zakrnělá skořápka

zástupci: zej obecný - zvaný mořský zajíc

3.Podtřída: Plicnatí

mají ulitu, jsou to hermafrodité s vývojem přímým. Mají plicní vaky, ale žijí I ve vodě

zástupci: ve vodě - plovatka bahenní, bahnatka malá, okružák

na souši - hlemýžď zahradní, páskovka, suchomilka, slimáci a plzáci

nemají ulitu

TŘÍDA: MLŽI ( BIVALVIA)

Mají lastury, mají redukovanou hlavu, dýchají žábrami, nemají radulu

Zástupci: škeble rybničná, velevrub malířský, perlorodka říční, ústřice jedlá, šášeň lodní, srdcovka jedlá, zéva hřebenatka,..

C: TŘÍDA: HLAVONOŽCI ( CEPHALOPODA )

Mají uzavřenou cévní soustavu, vytváří sépiovou kost, která chrání ganglion. Při únikovém pohybu vystřikují indigo = tmavě modrá barva.

Srdce je tvořeno jednou komorou a dvěma nebo čtyřmi předsíněmi

Téměř všichni jsou gonochoristé, mají přímý vývoj

Zástupci: loděnka hlubinná, sépie obecná, chobotnice pobřežní - má 8 ramen, argonaut pellagický, krakatice obrovská - největší hlavonožec, má 10 ramen, má až 30 m.