maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Prvoci - Žabernatky

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Podříše : Prvoci (Protozoa)

- jednobuněčné organismy

- někteří prvoci - chloroplasty - krásnoočka (ve tmě chlorofyl odbourán)

- 10 ^ -6 - 10^ -4 m

- plazmódia - mnohojaderné útvary - vznik dělením jádra bez rozpadu buňky - až 10^ -2 m

- pelikula - zesílená a zpevněná cytoplazmatická membrána

- obsah organel které tkáňová buňka nemá - jelikož musí zajišťovat veškeré životní f-ce

- vodní organismy - moře, sladké i slané vody, půda, cizopasníci

- živí se - bakteriemi, sinicemi, rozsivkami, řasami, částečkami org. hmoty, prvoky

- živiny přijímají povrchem těla či fagocitózou - trávicí vakuoly (potrava ve váčku s enzymy)

- pulsující vakuoly - osmoregulační a vylučovací zařízení

- cysta - odolné nepohyblivé stádium

- rozmnožování - nepohlavní - dělením či rozpadem na mnoho dceřinných jedinců

- pohlavní - a) splývání částic - možno považovat za gamety

b) splývání celých jedinců či jader

- metageneze (rodozměna) - střídání pohlavních a nepohlavních stádií (haploidní /diploidní)

- nepohlavní a pohlavní stádia se v životním cyklu prvoků tvarově liší

Kmen : Praprvoci (Sarcomastigophora)

- k pohybu použiv bičík (flagellum) či panožky (pseudopodia)

Bičíkovci (Mastigophora syn. Flagellata)

- jeden nebo více bičíků

- nepohlavní rozmnožování - podélné dělení

Bodo - 2 bičíky

- i značně znečištěné a málo prokysličené vody či vlhké půdy

- živí se org. zbytky a bakteriemi

- mohou žít i v trávicí trubici mnohobuněčných

Trubénky - jeden bičík obklopený límečkovitou obrubou

- obruba vychlípena z pelikuly

- řada druhů tvoří kolonie

Trypanozómy (Trypanosoma) - cizopasí v krvi, lymfě a mozkomíšním moku obratlovců

- živiny přijímají osmoticky povrchem těla

- undulující membrána - pelikulární vychlípenina přirostlá k bičíku

trypanozóma spavičná - tropická Afrika

- spavá nemoc - horečky, ospalost, apatie, hubnutí

- přenašeč - bodalka Tse-Tse (Glosina)

Bičenky (Trichomonas ) - undulující membrána

- 4-6 bičíků

- žijí v dutinách těl ptáků a savců i v pohlavních cestách (přenášeny pohlavním stykem)

Trichomonas Vaginalis - může ohrozit i plodnost ženy

Lamblie střevní (Giardia lamblia) - napadá buňky tenkého střeva

- horečky a průjmy

- 8 bičíků + 2 jádra

- pelikula tvoří přísavné zařízení

- jižní Evropa - Balkán apod.

Brvitky (Hypermastigida) - velký počet bičíků

- žijí ve střevě švábů a všekazů (termitů)

- umožnují rozklad celulózy na sacharidy

Kořenonožci (Sarcodina)

- panožky - vychlípeniny cytoplazmy

- pelikula velmi slabá

- pohyb, fagocytóza

- někteří vytvářejí schránky

Měňavky (Amoebina)

měňavka velká (Amoeba proteus)

měňavka bahenní (Pelomyxa palustris) - vytváří velké plasmodium

- zahnívající vody

měňavka střevní (Entamoeba coli)

měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica) - úplavice

- rozruší výstelku střeva enzymy a poté vstřebá uvolněné živiny

Krytenky (Testacea) - vytvářejí polysacharidovou schránku s jedním otvorem pro panožky

- žijí v rašeliništních vodách a vlhké půdě

- měňavky a krytenky nemají vyztužené panožky

- dírkonožci a mřížovci - panožky vyztužené mikrotubuly

Dírkonošci (Foraminifera) - žijí v moři, vytvářejí vápnité schránky s mnoha otvory

penízek (Nummulites) - největší již vyhynulý prvok

- spirálovité schránky až 10cm

- dnes tvoří vrstvy nummulitových vápenců

kulovinka (Globigerina) - schránky se usazují v globigerinové bahno

- tuhne na vápence nebo křídové vrstvy

Mřížovci (Radiolaria) - mořští kořenonožci

- schránky z oxidu křemičitého - radiolariové bahno

Kmen : Výtrusovci (Apicomplexa)

- speciakizovaní cizopasníci

- až na vyjímky pronikají do buněk hostitelů

- apikální komplex organel - soubor organel umožňující proniknutí do buňky

- metageneze - rozpadem plasmodií vzniklá nepohlavní stádia - invazní f-ce

- pro některé prvoky je k průběhu vývojového cyklu potřeba více hostitelů

Kokcidie (Coccidia) - cizopasí uvnitř buněk členovců a obratlovců

- způsobují kokcidiózy

toxoplazma (Toxoplasma) - jeden z nejstarších cizopasníků člověka

- lidský organismus si vytvořil jistou míru imunity

- napadá nejrůznější buňky těla

- 40% středoevropského obyvatelstva

- první napadení - u dětí - horečky, zduření mízních uzlin, unavitelnost

- komplikace možné při oslabení (př. AIDS)

- zdroj nákazy převážně kočky

Krvinkovky (Haemosporidia) - cizopasníci erytrocytů obratlovců

zimnička (Plasmodium) - původce malárie

- bažinaté oblasti tropů a subtropů

- nepohlavní stádia napadají buňky jater, výstelku erytrocyty

- namnožení uvnitř buněk a ty poté prasknou

- uvolnění haploidních stadií a metabolitů

- metaboilty - pyretika - teploty až 41\ C

- záchvaty malárie - periodické

- Anopheles - komár přenašeč (pohl. rozmnožení)

Kmen : Hmyzomorky (Microspora)

- cizopasníci hmyzu, členovců, ryb a dalších bezobratlích i obratlovců

- aktivní, cizopasící, stádia - měňavkovitá forma

- invazní stadium - spora - buněčný obsah obtočený pólovým vláknem (přeměněný GA)

- umožňuje vstup do hostitelské buňky

hmyzomorka včelí (Nosema apis) - napadá buňky střeva včel

hmyzomorka bourcová (Nosema bombycis) - cizopasí v housenkách bource

 

Kmen : Výtrusenky (Myxozoa)

-cizopasí v mezibuněčných prostorách tkání bezobratlých a studenokrevných živočichů (kroužkovci a ryby převážně)

- aktivní stádia měňavkovitá

- spory vznikají z více buněk a obsahují 1-6 pólových váčků s pólovými vlákny - umožnují přichycení na povrch hostitele

- mohly by býti zjednodušenými mnohobuněčnými živočichy

rybomorka pstruží (Myxosoma cerebralis) - napadá chrupavku lebky plůdků

rybomorka parmová (Myxobolus pfeifferi) - napadá svalstvo - hnisavé boule

Kmen : Nálevníci (Ciliophora)

- objevují se v nálevech ze sena či trávy - cysty se ve vodě změní na aktivní stadia

- pelikula silná, tvořena dvojitou membránou - řasinky (stavbou podobné bičíkům)

- 2 jádra - a) Velké jádro vegetativní - makronukleus

b) Malé jádro generativní - mikronukleus

- buněčná ústa + buněčná řiť - ztenčená místa v pelikule

- trichocysty - váčkovité organely v pelikule obsahující látky s charakterem buněčných jedů

- při podráždění obsah "vystřelují"

- nejnápadnější organely - jádra a pulzující vakuoly

- nepohlavní rozmnožování - příčným dělením nebo pučením

- pohlavní rozmnožování - konjugace - jedinci se spojí buněčnými ústy, mikronukleus prodělá meiózu a poté si buněčnými ústy vymění haploidní jádra - splynou s původními (při celém procesu je generativní jádro rozpadlé)

trepka (Paramecium) - živí se bakteriemi

- rybníky, tůně, rašeliniště, louže, příkopy

bobovka (Colpidium)

vejcovka (Glaucoma)

vířenka (Vorticella) - přisedlý nálevník

mrskavka (Stentor) - přisedlý nálevník - více jader tvořící řetězce

keřenka (Carchesium) - tvoří přisedlé kolonie

Rournatky (Suctoria) - rozmnožují se pučením - řasinky mají pouze dceřinná stadia, ta poté přisedají na rostliny či vodní korýše a řasinky ztrácejí

- žijí většinou dravě - rourovitými výrustky vysávají jiné prvoky

Bachořci (Entodiniomorpha) - žijí v bachoru a čepci přežvýkavců

- společně se symbiotickými bakteriemi štěpí celulózu

souhrn : - mezi prvoky řadíme producenty (krásnoočka), konzumenty I. i II. řádu, reducenty

- někteří saprofágové, komenzálové (dva prvoci na stejném místě bez vzájemné konkurence), paraziti

- použití jako bioindikátory - podle potravních nároků na prostředí

pojmy : pelikula, plazmódia, pulzující vakuoly, cysta, konjugace, undulující membrána, nummulitové vápence, radioláriové bahno, globigerinové bahno, spora, pólové vlákno, trichocysty

 

Diblastica

Kmen : Vločkovci (Placozoa)

- mořští živočichové

- velmi jednoduchá stavba - dorzální + ventrální epitel - bičíkaté a sekreční buňky

- ventrální epitel - pohybová + potravní f-ce ; buňky pravděpodobně schopné fagocytózy ; vylučují trávicí enzymy

- epitely spojené buňkami podobnými vazivovým buňkám vyšších živočichů + mezibuněčná hmota s kolagenními vlákny

- pohlavní buňky vznikají z buněk vazivových

- živí se prvoky a řasami - vytvoření "vaku" pomocí vyklenutí těla - dočasná trávicí dutina

Kmen : Houby (Porifera)

- dospělci přisedlí

- jednodušší stavební typ : vak s vrchním otvorem; po stranách těla póry - ostie

- povrch kryt plochým epitelem

- ostie - vystýlá epitel tvořený choanocyty (límečkovité buňky s bičíkem)

- epitely spojeny mezogleou - mezibuněčnou hmotou

- výskyt pohyblivých buněk rozvádějící živiny, pohlavní buňky, náhradní buňky

- buňky tvořící jehlice z CaCO3 a SiO2

- buňky produkující rohovitou hmotu spongin

- jehlice a spongin tvoří vnitřní kostru

- nepohlavní rozmnožování - pučením

- tvoření gemulí - kulovité útvary obsahující nerozlišené zárodečné buňky ; kryty odolným obalem

- pohlavní rozmnožování - vnitřní oplození

- vznik obrvené larvy (stavbou odpovídá blastule) ; postupně přisedá a mění se ve stadium odpovídající gastrule a roste v dospělého živočicha

- žijí jednotlivě i v koloniích

- na zbarvení se často podílejí symbiotické řasy

- 570 milionů let ---->

houba mycí (Spongia officinalis)

houba rybničná (Spongilla lacustris)

houba říční (Ephydatia fluviatilis)

houba domečková (Suberites domuncula) - usazuje se na ulitách raka poustevníčka

 

Kmen : Žahavci (Cnidaria)

- vakovité tělo s chapadly ; paprsčitá souměrnost

- více diferenciované buňky než u hub

- některé druhy mají i jednoduché orgány

- povrch kryt jednovrstevná pokožka ektodermálního původu

- buňky svalového epitelu + cnidocyty (žahavé buňky)

- difúzní nerovová soustava

- trávicí dutina slepá s jediným otvorem - láčka

- entodermální výstelku láčky tvoří bičíkaté buňky svalového epitelu + sekreční buňky s trávicí f-cí

- prostor mezi epitely - mezoglea

- 2 formy - a) polyp - tenká mezoglea ; příchytný nožní terč ; ústní terč + věnec chapadel

b) medúza - ústa na spodní straně ; chapadla tvoří věnec kolem úst ; silná vrstva mezogley ; láčka rozvětvená - gastrovaskulární soustava (oběhová i trávicí)

- okraj klobouku - orgány statické, chemorecerptivní i světločivné (rhopalia)

medůzovci (Scyphozoa) - výhradně mořští

- střídání stadia medúzy (pohlavní stadium) a polypa - metageneze

- pohlavní orgány medúzy leží na spodní straně klobouku (entodermální původ)

- z vajíčka se vyvýjí plovoucí larva která usedá a mění se v polypa

- polyp - láčka rozdělená 4 přepážkami - rozmnožování odškrcováním

talířovky (Semaeostomae) - talířovka ušatá (Aurelia aurita)

kořenoústky (Rhizostomeae) - živí se mikroskopickou potravou natrávenou vně svého těla

čtyřhranky (Cubozoa) - klobouk má 4 hrany

- každá hrana nese plátkovité výrustky + chapadla

- polyp nemá přepážky v láčce

- metageneze

- některé druhy v oblasti Filipin patří mezi nejjedovatější živočichy na Zemi

polypovci (Hydrozoa) - ve vývojovém cyklu převládá stadium polypa

- láčka polypů neni rozdělená

- medúzová stadia vytvářejí na okraji klobouku blanitou plachetku

nezmaři (Hydroidea) - ve vývojovém cyklu chybí medúzové stadium

- rozmnožování nepohlavní - pučením

- v epitelu pokožky vznik pohlavních buněk - spermie - blíž k chapadlům

- vajíčka - blíž k nožnímu terči

- gnonochoristé i hermafroditi

nezmar hnědý (Hydra oligactis)

nezmar zelený (Hydra viridis) - symbiotické zelené řasy

medůzka sladkovodní - polypové stadium bez chapadel

trubýši (Siphonophora) - mořští polypovci

- žijí v koloniích - dělba funkcí

- vytvářejí plovací vak (s plynovou žlázou)

korálnatci (Anthozoa) - mořští živočichové bez medúzového stadia

- polyp rozdělen 6 nebo 8 přepážkami

- nepohlavní rozmnožování - pučením, dělením

- možno i pohlavní rozmnožování

- část korálnatců produkuje vnitřní kostry a vnější pevné schránky z CaCO3 nebo rohoviny

- živí se mikroorganismy a vytvářejí velké kolonie

korál červený (Corallium rubrum)

větevníci (Madreporaria) - schránky mají bochníkovitý, lupenitý či keřovitý tvar

sasanky (Actiniaria) - netvoří schránky

- silná stěna těla

- rosolovitá mezoglea značně zatlačena buňkami

- 12 až několik set chapadel

- mohou se pohybovat díky pohybům nožního terče

- živí se dravě, některé druhy i detritem

sasanka koňská (Actinia equina)

Kmen : Žabernatky (Ctenophora)

- dva typy souměrnosti - paprsčitá + dvoustranná

- pohybový aparát - destičky po stranách těla srostlé z brv a uspořádané do osmi pruhů poledníkovitého průběhu

- gastrovaskulární soustava

- nervová soustava difusního typu

- statický orgán na opačném půlu než jsou ústa

- pohlavní rozmnožování - hermafroditi -

- některé druhy druhotně ploché tělo

- Devon (345 - 395 mil. let) --->

tykadlovky (Tentaculata) - zatažitelná tykadla a na nich koloblasty (lepivé buňky)

- chytání kořisti

beztykadlovky (Atentaculata) - kořist soukají do láčky kde ji tráví