maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Obecné vlastnosti organismů

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- rozdíl mezi živou a neživou přírodou je ve stupni organizovanosti

- živá příroda je složitá a funkčně uspořádaná, probíhají zde složité procesy i jejich regulace

- vše je přesně řízeno a vše spěje k uchování a reprodukci soustavy

- ŽS charakterizuje soubor určitých vlastností, které ji odlišují od neživé přírody

 

nukleové kyseliny a bílkoviny

            - hlavní molekulární složky (polysach. nejsou nezbytné - dokázáno u virů)

            - mezi nimi interakce => zajišťují zákl. životní fce :

                                                            - přeměna látek a energií (metabolismus)

                                                            - samostatné uvolňování látek a energie (autoreprodukce)

            - NA - nese gen. informaci - přenos při syntéze bílkovin, reprodukci organismu

    => živé soustavy jsou nukleoproteinové

 

buňka = celula

            - základní stavební a funkční jednotka

            - schopna samostatného života

 

metabolismus

            - souhrn enzymatických reakcí

            --- látkový

                  energetický

            - přeměna chem. sloučenin a prvků na výstavbu těla, růst a vývin

            - podmiňuje ostatní vlastnosti

 

ŽS - otevřené

            - výměna látek, energie, informace s okolím => udržování ustáleného stavu

 

autoregulace

            - živá hmota má schopnost řídit sama sebe na základě přijatých informací z vnějšího i            vnitřního prostředí

            - uplatňuje se systém zpětné vazby

 

rozmnožování (autoreprodukce) a dědičnost

dráždivost - schopnost přijímat podněty z okolí a reagovat na ně

růst a vývin

pohyb

    - odpovědí org. na podráždění

    - umožňuje : vyhledávat vhodné živ. prostředí, potravu, partnera, únik před nebezpečím, ...

 

 

jedinec a druh

 

   - jedinec :

            - základní kategorie živých soustav (= individum = organismus)

            - prostorově ohraničená soustava, délka života omezena

            - vykazuje zákl. fce života, schopnost samostat. života

            - vyvýjí se - individuální vývoj = ontogeneze

  

   - druh : - soubor geneticky příbuzných jedinců

                - charakterizují ho určité druhové znaky

                - schopnost křížit se a mít plodné potomstvo (u pohlavně se rozmnožujících)

                        - př. kůň + osel => mula, mezek - jsou neplodní

                - překračuje délku života jedince, kontinuita udžována rozmnožováním

                - pozvolna se mění => evoluce druhu

 

závislost organismů na prostředí

- působí řada faktorů - fyzikální, chem., klimatické podmínky, potravní zdroje, jiné org., ...

   - abiotické faktory :

            - neživá příroda

            - teplota : - většina org. - 0 - 50oC

                             - pod 0oC - zastavení biochem. procesů

                             - nad 50oC - mění se struktura bílkovin - porušen metabolismus

                             - výjimky - bakterie v pramenech až 90oC

            - slun. záření : - důležité pro fotos.

                                    - ovlivňuje - složení vzduchu, vlnová délka, intenzita, úhel dopadu                                         - ve dne - slun. zář. o prům. hustotě 1,38 KJ  m-2s-1= solární konstanta             - atmosferický tlak : - tak, aby voda byla v kap. skup.

            - kyslík - nezbytný pro aerobní org.

            - určité chem. složení (biogen prvky, voda, vhodné složení vzduchu, ...)

  

- biotické faktory :

            - živá příroda

            - působení organismů navzájem

                        - nepřímo (zastínění rostliny jinou, ...)

                        - přímo : - parazité

                                       - saprofyté

                                       - symbioté (řasa + houba = lišejník, sasanka + rak)             

 

chemické složení organismů

- organické látky - 30% hmoty, 90% sušiny

                        - bílkoviny - 12%, makromolekulární látky složené  z aminokyselin

                                           - fce : - stavební (keratin, aktin, myozin, kolagen, elasti, ...)

                                                       - zásobní (v semenech sušin)

                                                      - jsou funkčními látkami (enzymy, protilátky, hormony,...)

                        - sacharidy - 9%, polyhydroxyaldehydy, polyhydroxyketony

                                           - fce : - rychlý zdroj en. (glukóza, škrob, glykogen, inulin)

                                                      - stavební (celulóza, chitin)                                                                       - lipidy - 8%, estery vyšších MK a glycerolu

                                     - fce : - bohatý zdroj en., stavební (fosfolipidy)

                                                - rozpouštědla (pro vitamíny a barviva)

                        - NA - 3% - nositelé gen. informace, umožňují syntézu bílkovin

       - ostatní org. l. :

            - alkaloidy - dusíkaté l., produkty. R

                               - pro R ochranou, pro ostatní toxické (kofein, morfin, kokain, nikotin,...)              - glykozidy - sacharidové povahy, produkty R

                               - ochranou pro R (digitoxin, konvalatoxin)

           

            - barviva - význam - ekologický - ochrana, vábení hmyzu (melanin, antokyany, flavony)

                                           - funkční - fotosyntetická barviva, krevní barviva, karotenoidy

            - vitamíny - důležité pro metabolismus - koenzymy enzymů

                             - vytvářejí je především R

            - silice a pryskyřice - izoprenoidní povahy, těkavé, vonné (mátová, heřmánková)

            - třísloviny - fenolické povahy, nahořklá chuť

            - látky steroidní povahy - hormony (kortikoidy, pohlav. hor.)

                                                   - žlučové kyseliny

                                                   - cholesterol

- anorganické látky

            - voda - 65%

                        - rozpouštědlo, reaktant, vytváří prostředí pro fyz. a chem. děje

                        - produkt metab., důležitá při termoregulaci, zdroj O a H

            - soli - rozpustné (disociované na ionty)

                                    - vliv na osmózu, elektrické a transportní procesy na mem., udržují pH

                                    - součást makromolekulárních látek (barviva, enzymy, přenašeče)

                      - nerozpustné - uhličitany, křemičitany, fosforečnany

                                            - ochranné a oporné struktury (schránky, kostry)

- biogenní prvky

           - makrobiogenní - 0,1 - 50% sušiny

                                      - C, H, O, N, P, S, Ca, Fe, K, Na, Mg, Cl

                                      - základní stavební částice látek

           - mikrobiogenní - 0,001 - 0,01% sušiny

                                      - Zn, Mn, Cu, Mo, I, Co

- stopové prvky = ultramikrobiogenní - méně než 0,001%

                                                      - F, B, Br, Se, As, Si, Al, Li, Ti, V, Ni, Au

 

hierarchie organismů

 

- nejnižší strukturální složka - biomakromolekuly (NA, bílk.) =>

 => nadmolekulární komplexy (ribozomy) => organely - navzájem funkčně závislé => buňka => => tkáň => orgán => org. soustava => organismus

- rozdělení organismů podle složitosti stavby těla :

            a) nebuněčné organismy - viry

                        - nitrobuněční parazité

                        - NA a bílkoviny

            b) jednobuněčné organismy

                        - jedna buňka je soběstačná, vykonává všechny živ. fce

                        - bakterie, prvoci, některé řasy, houby

            c) kolonie

                        - soubor sdružených buněk (různého stáří), zachovávají si svou samostatnost

                        - náznak diferenciace a specializace buněk

            d) mnohobuněčné organismy

                        - vnitřní organisace buněk - tvoří pletiva nebo tkáně, orgány, org. soustavy

            e) individua vyššího řádu (= obligátní společenstva)

                        - jedinci téhož druhu na sobě život. závislý, samost. existence nemožná

                        - jedinci různě diferenciovaní (královna, trubci, dělnice, ..)

                        - jednají na základě instinktivního chování

                        - mravenci, včely

 

základní rozdělení organismů

nebuněčné organismy

   oddělení : Eobionta = Protobionta - první org. na Zemi

                    Viry  Vira

buněčné organismy

   nadříše : Prokaryota  Procaryotae

                     říše : Archebakterie  Archebacteria

                               Eubakterie  Eubacteria

                                   podříše : Bakterie  Bacteria

                                                  Sinice  Cyanobacteria

                  Eukaryota  Eucaryotae

                      říše : Rostliny  Plantae

                                    podříše : Nižší rostliny  Thallobionta

                                                   Vyšší rostliny   Cormobionta

                                Živočichové  Animalia

                                    podříše : Prvoci  Protozoa

                                                   Mnohobuněční  Metazoa

                                Houby  Fungi 

 

systematické dělení :

říše

     kmen = oddělení

                              třída

                                     řád

                                         čeleď

                                                 rod

                                                      druh

                                                            (rasa, odrůda)