maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Obecná charakteristika stavby rostlinných organismů

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- R ----stélkaté    (podle stavby těla )

             cévnaté

 

- stélka (thallus)

   - řasy, mechorosty, rhynie (i gametofyt u kapraď.)

   - jednoduchá, b. funkčně málo rozlišeny

   - nemá CS, pokožka s průduchy a kutikulou

   - nerozlišená na stonek, kořen, list

   --- jednob.

         mnohob. --- b. stejné

                              rozlišeny

 

- tělo (kormus)

   - diferenciace na pletiva, orgány

 

- pletiva = soubory b. stejného tvaru, stavby a fce

    - histologie

    - tvoří systémy pletiv

   

    A) schopnosti dělení buněk :

 

            a) dělivá = meristematická

            b) trvalá - činností pletiv dělivých                  

                           - skládají se z funkčně rozlišených b. - nemohou dále dělit

 

     B) tvaru buněk a tloustnutí buň. stěny :

 

            a) parenchym - b. tenkostěnné, většinou stejnou výšku a šířku

                                    - mezibuněčné prostory ( intraceluláry )

                                    - neztloustlé buň. stěny  => živé buňky

                                    ( aerenchym- vyplněny vzduchem, u vod. R, zlepšuje výměnu plynů )

            b) kolenchym - buň. stěny na urč. místech ztloustlé ( např. v rozích )

                                    - většinou živé buňky

                                    -deskový ( hrany stonků ),  rohový ( řapíky )

            c) sklerenchym - zpevňovací pletivo; buňky neživé, vyplněny vzduchem

                                      - buň. stěny všude silně ztloustlé

                                      -jednotlivé b. = sklereidy ( hruška )

            d) prosenchym - jednostranně protáhlé buňky se šikmými příčnými přehrádkami bez                                  intercelulár - většinou v CS

   

     C) původu :

 

            a) krycí - tvoří ochrannou vrstvu, zprostředkovávají výměnu látek

            b) vodivá - cévní svazky, vedou látky po těle

            c) základní = výplňová - různé funkce

 

     D) funkce :

            a) dělivá = meristémy         

                   -schopnost dělení - trvale, dočasně

                   -tvořena parenchymem

                   -b. tenkostěnné, velké jádro, hodně cytopl., intenzivní metabolismus

                    1) původní meristém = protomeristém ( vzrostné vrcholy ) =>

                    2) prvotní = primární mer. = prokambium

                                                - postupně ztrácí děl. schopnost  => trvalé pletivo

                    3)druhotný ( sekund. ) meristém

                                                - obnovením dělivé fce již rozlišeného trvalého pletiva

                                                - př. kambium ( jeho činností - druhotné dřevo, lýko)

                                                                felogen ( jeho činností - druhotná kůra )

            b) krycí

                    - ochraná fce

                    1) prvotní - pokožka

                                    --- epidermis ( nadzemní )

                                           rhizodermis ( kořen )

                                    - jedna vrstva b. bez chloroplastů

                                    - u nadzemní části kutikula, průduchy ( s chloroplasty )

                                    - vyrůstají z ní trichomy ( chlupy )

                                                   a) krycí - ochraná fce - papily ( maceška )

                                                   b) žláznaté - vyměšují látky ( pryskyřice )

                                                   c) žahavé - snadno se odlomí - vylití pálivé tekutiny ( kopřiva )

                                                   d) ostny - přeměnou trichomů

                                              

                    2) druhotné = korek

                                 - u druhotně tloustnoucích R se epidermis nepřizpůsobí rostoucímu                                                       objemu a praská => její fci přebírá korek

                                 - produkován felogenem ( zakládá se pod epidermem )

                                 - felogen odděluje směrem vně b. vyplněné vzduchem (= felem) a dovnitř

                                     parench. b. s velkým množstvím  chlorofylu (= zelená kůra - feloderm)                                         

                                   - felogen - neustále činný => kůra hladká ( buk )

                                    - zastavuje svou činnost => pod ním se zakládá nový felogen -                                                   produkuje další korkové b. - brání průchodu živin k                                                                původnímu felogenu - předchozí vrstvy odumírají, trhají se -                                                        rozpraskaná kůra = borka

 

 

                        c) provětrávací - zprostředkovávají výměnu látek s okolím

                                      - umožňují výměnu plynu při fotosyntéze, dýchání, výparu                                                              - nižší rostliny : difuze plynů buň. stěnou

                                          - vyšší mají :

                                            a) průduchy = ( stomata )

                                                   - ve všech částech zel. R, větš. na spodní                                                                     

                                                      straně, obsahují chloroplasty 

                                                   - vznik : rozdělení mateř. buňky na 2 dceřinné =                                                                      

                                                                 svěrací => skulina                                      

                                                   - otevírání a stahování závisí na množství vody - větší

                                                      množství =>průduch otevřen

                                                   - děj souvisí se změnou turgoru :

                                                       - velký výpar - turgor klesá - b. se oplošťují - uzavírá se štěrbina

                                                       - turgor stoupá - b. se napínají, zakřivují - štěrbina se otvírá

 

 

 

                                              b) čočinky = lenticely

                                                                   - pod pokožkou se diferencuje felogen, který                                                                         produkuje tenkostěnné nezkorkovatělé b. => 

                                                                         protrhnou pokožku => vznik lenticely

                                                                   - přes léto otevřené, na podzim a na zimu zavřené

 

                        d) nasávací - soustava kořenových vlásků ( bez kutikuly, plastidů )                                                                                               

                                  - buňky jsou tenkostěnné, aby mohly nasávat roztoky z půdy

                                 - žijí pouze několik dní

                                 - haustoria = nasávací pletiva u parazit. rostlin ( jmelí )                                                                                    - nasávání živin z CS hostitele

 

                        e) vyměšovací - úloha vyměšování a hromadění produktů metabolismu

                                    - samostat. b. = idioblasty

                                                a) vodní skuliny ( hydatody )

                                                             - podobné průduchům, ale neuzavírají se

                                                               - slouží ke gutaci

                                                b) medníky ( nektaria )- v květech, vylučují roztoky nektarů

                                                c) mléčnice - mají v centrální vakuole mléčnou šťávu = latex

                                                                   - latex má někdy využití ( kaučukovník )

                                                                   - mákovité, hvězdnicovité

 

            f) vodivá = soubor CS, které umožňují transport vody a roztoků

                            - vyvinuly se při přechodu rostlin na souš                                                                                                       

                               - CS --- xylém = dřevní část - hadrom

                                                        - vede roztoky od spoda nahoru (transpirační proud)

                                                        - tvořen cévami ( = tracheje ) a cévicemi ( = tracheidy )                                                        = odumřelé b.                                             

                                             floém = lýková část - leptom

                                                       - vede produkty fotosyntézy ( = asimiláty ) asimilač.                                                                     proudem z listů do : míst potřeby- vzrostné vrcholy

                                                                                          míst ukládání - semena, hlízy

                                                         - tvořen sítkovicemi - živé tenkosť. b.

                                                                        - s otvory, bezjaderné

                                                                        - funkční pouze ve veg. období ( ucpání kalózou )

                             - CS vzniklé přeměnou prvot. mer. - uzavřené CS - stonek netloustne

                             - u většiny R se část prvot. mer. zachovává a vytváří druhot . mer. kambium                                                                          => vznik otevřených CS (produkuje druhot. L k obvodu a druh. D dostředu)

                                    - stonek druhotně tloustne

                              - dřeviny :- aktivita kambia se během roku mění

                                        - jaro - tenkost. b., pomalu rostou, velký průměr, světlé letokruhy                                                                                 léto - tlustost. b., malý průměr, tmavší letokruhy         

                                        - čím jsou letokruhy hustší, tím je dřevo kvalitnější

                 - typy CS :                       

                         a) soustředné = koncentrické

                                         ---- lýkostředné  ( leptocentrické ) - jednoděložné R

                                                  dřevostředné  ( hadrocentrické ) - kapraďorosty

                                         - uzavřené CS, mezi X a F není dělivé pletivo

                         b) paprsčité = radikální

                                         - kořeny cévn. R, které netloustou

                         c) boční = kolaterální

                                       - X a F za sebou ve směru poloměru

                         d) dvojbočné = bikolaterální

                                       - lilkovité

 

            g) zpevňovací = mechanická

                       - pevnost, pružnost, transtort l. ( chrání CS před deformací )

                       -tvořeno: kolenchym - živé b., mladé org.

                                      sklerenchym - odumřelé b.

                                                          - jednotlivé b. ( sklereidy ), seskupení (lýková a dřevní                                                                                    vlákna - chrání CS )

            h) asimilační ( cholerenchym )

                        - k fotosyntetické asimilaci CO2

                        - tenkost., parenchymatické s chloroplasty ( houbový, palisádový parenchym )

            i) zásobní

                        - tenkost. b.

                        - ukládání zás. l. - cukry, tuky, bílk. vodu

                        -oddenky, hlízy. cibule,bulvy, semena, ...

           

 Kořen  ( radix )

            - podzemní orgán, bez průduchů, kutikuly

            - heterotrofní povaha - přísu asimilátů z nadzemní části

            - funkce : upevňovací

                           absorbční

                           syntetická - produkce aminokys., alkaloidů, ...

                           zásobní

            - založen v zárodku semene

            - první proráží kořínek ( radikula ) => primární hlavní kořen - z něj postranní

            - soubor kořenů = kořenový systém

               - u jednod. R - hl. kořen zastavuje růst - jeho fci přebírají náhradní (adventní) k.

            - stavba :

            - 3 zóny : - absorbční ( diferencovaná ) - zóna kořenového vlášení

                           - prodlužovací

                           - dělivá

            - primární :

                        - čepička

                             - vzrostný vrchol kořene

                             - vnější b. slizovatěljí ( kořenový maz ) - usnadňuje průnik do půdy

                             - ve středu - tzv. sloupek = kolumela - zde škrobová zrna - statolit. org.

                        - pokožka - vychlípením vznik kořenového vlášení             

                        - primární kůra : vnější

                                                 střední

                                                 vnitřní vrstva ( endodermis ) - jednovrstevná, korovatí

                        - pericykl ( perikambium ) - pod endodermis          

                                                                - zde se zakládají postranní kořeny

                        - střední válec - uvnitř CS - paprsčitý

                        - uvnitř dřeň

            - sekundární :

                        - činností kambia (mezi primárním X a F )

                        - CS se mění z radikální na kolaterální

                        - směrem ven se odděluje sek. lýko, směrem dovnitř sek. dřevo

     - metamorfózy kořene :

                        - kořenové hlízy - zás. fce (jiřina, vstsvač )

                        - dužnaté kořeny a bulvy - zás. fce

                        - vzdušné kořeny - přijímají vzdušnou vlhkost ( trop. a subtrop. R )

                        - dýchací kořeny = pneumatofory - výměna plynů ( bažinaté R )

                        - kořeny parazitů - odebírání živin přímo z hostitele (haustoria )

                        - příčepivé kořeny - přichycovací fce ( břečťan )

     - význam : - zelenina, píce

                     - surovina pro průmysl ( cukrovka )                  

                     - léčiva ( drogy - rulík, reveň, hořec )

 

Stonek ( kaulom )                                                                                    

            - nese listy, pupeny, reprodukční orgány

            - prýt = stonek s listy

            - fce : - mechanická

                      - vodivá

                      - asimilační

                      - zásobní ( u druhot. tlostnoucích )

            - střídají se nody ( uzliny ) - krátké úseky

                         a internodia ( články ) - mají velký prodlužovací růst ( liány )

            - stavba : - základ již v zárodku v semeni

                        - vyrůstá z pupenu = plumuly

                        - vrchol není chráněn čepičkou

                 - primární :

                        - pokožka - průduchy, kutikula, trichomy

                        - primární kůra - několikavrstevná

                                    - vnitřní vrstva -  endodermis - zrnka škrobu = škrobová pochva

                        - střední válec - vnější vrstva - pericykl - zde základ advent. kořenů

                                               - CS kolaterální

                                               - dřeň - vybíhají dřeňové paprsky

                 - sekundární :

                        - činností kambia - ven sekund lýko, do středu sekund. dřevo

            - typy stonků :

                 1. podle tvaru a konzistence

                        - byliny - dužnatý

                                    a) lodyha - stonek s listy (brambor )

                                    b) stvol - bez listů , zakončen květem nebo květenstvím (prvosenka )

                                    c)stéblo - dutý, článkovaný, velké uzliny = kolénka ( obilí )

                        - dřeviny - vnitřek zdřevnatělý

                                    a) kmen - dřevnatý nerozvětvený

                                    b) keř - stonky se větví hned u země, celé dřevnaté ( rybíz )

                                    c) polokeř - zdřevnatělá pouze dolní část , horní je bylinná ( borůvka )

                                    d) keříky - vřes

                 2. podle průřezu :

                        a) válcovitý - žito

                        b) hranatý - 4-hranný, 3-hranný

                        c) křídlatý - kostival

                        d) rýhovaný - přeslička

                 3. podle polohy v prostoru :

                        - přímý            ( mák ), vystoupavý ( jetel zvrhlý ), poléhavý ( rdesno ptačí ), plazivý,                                                                 ovíjivý ( chmel ), popínavý

            -větvení stonku :

                        -vidličnaté - nejstarší, vrchol se dělí na dva ( jmelí )

                        - hroznovité - postranní větve omezovány v růstu ( smrk )

                        - vrcholičnaté - postranní větve přerůstají hl. stonek ( víno )

            - metamorfózy stonku :

                        - oddenky -podzemní části, zás. fce ( kosatec ), veget. rozmnož. ( přeslička )

                        - oddenkové hlízy - zás. fce, veget. rozmn. ( brambor )

                        - stonkové, lodyžní hlízy - ztloustnutím nadz. části ( kedluben )

                        - brachyblasty - zkrácené postranní stonky

                        - trny, kolce - přeměnou brachyblastů, ochranná fce ( hloh, trnka )

                        - úponky - opora ( vinná réva )

            - význam : - zelenina , pícniny, koření, prům. surovina ( len, konopí, cukr )

 

List ( fylom )

            - postranní, obvykle zelený orgán

            - fce :   - asymilační

                        - fotosyntetická - asimilace CO2

                        - transpirační - odpařování vody

                        - výměna plynů

            - zakládá se v podobě hrbolku => pupen (uvnitř někdy lupenové šupiny - chrání list )

            - způsob uložení listu v pupenu - listová variace

            - roste nejprve k vrcholu, pak růst okrajový, zakládají se vod. pletiva

            - heterofilie - různolistost

            - typy listů :

                        1) dělohy - již v zárodku semene - výživa

                                       - zelené nebo nezelené

                                       - dvouděložné x jednoděložné R ( u nahosem. 1 - 18 )

                        2) asimilační - listová čepel, řapík ( někdy chybí )

                        3) palisty - u báze listů ( vikev ), přeměna v trny

                        4) listeny - v oblasti květu

            - stavba :

                 - vnější :

                        - biciální list - rozlišenou svrchní a spodní stranu

                          monofaciální - obě strany stejné

                        - čepel většinou souměrná ( x  jilm, begonie )

                        - žilnatina - soubor CS  v listové čepeli

                                    - typy : - vidličnatá - nejstarší ( jinan )

                                                - zpeřená ( buk )          

                                                - dlanitá (javor )

                                                - rovnoběžná ( lipnicovité )

                                                - obloukovitá ( lilkovité )

                        - dělení :

                                    - podle utváření čepele :

                                                - listy jednoduché - čepel  celistvá

                                                                                         členěná

                                                         složené - čepel složená z lístků => listy zpeřené           

                                                                                                                    dlanitě složené 

                                    - podle okraje čepele :

                                                - pilovitý, celokrajný, zubatý, ...

                                    - podle postavení listů :

                                                - střídavé

                                                - vstřícné - dva listy z jednoho nodu

                                                - přeslenité - více listů z jednoho nodu

                                    - podle přisedání na stonek :

                                                - řapíkatý, přisedlý, sbíhsvý, objímavý, srostlé, prorostlé

                        - vnitřní stavba :

                                    - pokožka

                                    - mezofyl = parenchym palisádový - pod svrchní pokožkou, asim. fce

                                                                        houbový - hodně intracelulár

                                    - kolaterální CS

            - metamorfózy listu :

                        - cibule - zás. orgán (tulipán, cibule )

                        - listové trny - ochrana ( kaktus, bodlák ), přeměnou celých listů

                        - trny - přeměnou palistů ( akát )

                        - listové úponky - přichycování ( hrachor )

                        - kořenové listy - plní fci kořenů ( vodní kapradina nepukalka )

            - význam :

                        - zelenina, koření, léčivky, prům. R ( tabák, sisal), pícniny