maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Kontinuita života

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Minulost Země

   - 4,5 - 5 miliard let - začala se vyvíjet z rotujících mračen

 - 3 zákl. vrstvy - zemská kůra (litosféra) - hlavně Si, Al => sial

                        - atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra (oživená část)

                        - zem. plášť - Si, Mg => sima

                         -  zem. jádro - Ni Fe => nife

       - prvotní atmosféra - CO2, CO, H2O (g), NH3, H2S, N2, H2 => org. sloučeniny

 

Podmínky života na Zemi

   - živá hmota potřebuje :   1) neustálý přísun energie (jinak nastane entropie = chaos)

                                2) vodu ve všech skupenstvích

                                3) dostatek živin a minerálních látek

                                4) určité teploty po biochemické procesy

                                5) kyslík - pouze pro aerobní organismy

 

Teorie vzniku života

    1) kreacionismus - svět stvořen nadpřir. silou  (K. Linné, Pasteur, Lamarck, křesťané)

 

    2) panspermie - zanesení života z vesmíru  (Švéd Arrhenius)

 

    3) naivní abiogeneze (teorie samooplození) - život vzniká spontánně z anorg. látek

                                                    - vyvrátil L. Pasteur, již neuznávaná

 

    4) evoluční abiogeneze - org. látky vznikají postupně z anorg. látek  (Oparin)

 

Teorie evoluční abiogeneze

   - z prvotní atmosféry se dlouhodobým procesem za vys. teplot, elektr. výbojů a UV záření 

     (nebyla ozonosféra) vyvinuly organické sloučeniny - methan, formaldehyd, aminokys.,                

      nukleotidy (dokázal Miller)

 

 => bílkoviny, NA (Fox z USA )       

 

 => shluk “koacervát” - seskupením bílk. a NA na zrníčka jílovitých materiálů

                        - schopen vyměňovat si látky s okolím

                        - potud laboratorně ověřeno (Bernal z VB )

 

 => eobiont (3,5 mld) - heterotrofní příjem org. látek

- úbytek živin - membrány eobionta schopny absorbovat světlo - přechod k autotr. zp.             

               výživy (spojeno s vznikem ozonu, pak kyslíku) => prokaryota (2,5 mld let)

 

- vznik eukar. b. (1,8 mld. let) - 2 teorie :

            1) vchlípení a zřasení cytopl. membr. => plastidy a mitochondrie

            2) budoucí eukar. b. pohltila prokaryotickou

                        - z bakterií => mitochondrie,  ze sinic => plastidy

                        - více uznávaná (mitoch. a plastidy - vlastní DNA jako bakt. a sinice)

 

=> mnohob. org. (1,2 mld. let )

Evoluce druhů

 1) kreacionismus - svět stvořen Bohem jako nadpřirozenou silou a již se nevyvíjí

                   - K. Linné, Pasteur, křesťané

 

 2) teorie katastrof (kataklyzma) - po určité katastrofě zahynuly určité organismy a nadpřir.                                      silou byly stvořeny nové (důkazem zkameněliny)

                                          - Cuvier          

 

 3) evoluční teorie - odmítají neměnnost organismu, vývoj se děje postupně v průběhu let

- J. B. Lamarck - všechny org. - vrozená schopnost a vůle po pokroku k složitějším                   dokonalejším formám, aby se přizpůsobili měnícímu se prostředí

                         - popírá samovolné vymírání druhů - vše způsobil člověk

 - Ch. R. Darwin - jeho teorie přijímána ve vědeckých kruzích

                            - “O vzniku druhů přírodním výběrem” (1859)

                        - obec. princip vývoje přír. výběrem (potvrzen mod. vědou)                                   Vznik života a pohlavní výběr” - vyvolal rozruch mezi kreacionisty

 

Základy Darwinovy evoluční teorie

   1) rozšíření R a Ž není náhodné, ale zákonité

   2) evoluce je historickou skutečností a všechny druhy se vyvíjely ze společných předků

   3) hl. činitel evoluce je boj o život a přír. výběr

       => vše živé se chce max. produkovat (= biotický potenciál) => nadprodukce potomstva

 

přír. výběr : - přežívají pouze nejsilnější, kteří jsou schopni se přizpůsobit a rozmnožovat

        - umožněn variabilitou mezi druhy (musí mít genet. podklad) - jsou zvýhodňeny               

                       odchylky, které mají možnost přežívat - okrajové rozdíly mohou přecházet v druh.

        - odchylky způsobeny : 1) novou kombinací genotypů při pohl. rozmn.

                                              2) mutací ( = náhlá změna genotypů )

                                              3) rozšířením genomu buněk => nové vlastnosti

 

nadprodukce potomstva

- omez. - klim. vlivy, nedost. potravy, přítom. parazitů, predátorů, přednostní právo prvoroz. 

 

přežití organismu

 - vliv - lepší zbarvení (mimikry), odchylky ve stavbě těla a způsobu života, chování

 

pohlavní výběr - uplatňuje se stejně jako přírodní

  - rozhod. faktory - R - barva a vůně květu

                   Ž - lák. zbarv., nápad. ozdoby (hřeben, ocas), zbraně samců (parohy, kly)

 

Zákonité vývoje

- projev vývoje : 1) divergencí (= rozbíhavost) - větvení vývojových linií

                                                                - adaptivní radiace - adaptace na živ. podm.

                                                                - př. lichokop. - kůň, tapýr, nosorožec

                            2) konvergencí (= sbíhav.) - sblížení odliš. druhů žijících ve stej. prostř.                                                              - př. ryby, paryby, velryby

                            3) stálým zdokonalováním - vývoj probíhá neustále, nepřetržitě

 

Darwinovu teorii podpořili neodarwinisté na základě Mendelovy genetiky. Jeho odpůrcům se nelíbilo, že Darwin vztáhl svou teorii i na člověka.

 

- potvrz. vývoje : Biogenetický zákon (Ernest Haeckel) : Ontogeneze je zkrácenou fylogenezí

     = ve vývoji jedince můžeme zaznamenat vývoj celého kmene, zárod. vývoj je odrazem 

     vývoje kmene (v prenat. stadiu jsme podobni rybě)