maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Člověk a prostředí - antropolekologie

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Problémy stavu životního prostředí

 

 - globální problémy - populační exploze, surovinová a energet. krize, problematika války a míru,

                                    konflikt člověka se životním prostředím

 

 - řešení konfliktu ze životním prostředím

     1) respektovat limitované možnosti planety => netradiční zdroje výživy, regulace porodnosti

 

      2) omezení spotřeby neobnovitelných surovin - recyklace

 

      3) využívat zdrojů energie méně zatěžujících ŽP

 

      4) respektovat ekol. zákonitosti ve všech oblastech lids. činnosti - ekologie jako         

          dlouhodobá ekonomika

 

 - ekologické katastrofy : havárie ropných tankerů,  havárie Černobylu,  kácení trop. dešt. pralesů

 

Hlavní znečišťující faktory

 1) Ovzduší

     - emise = látky, které se dostávají do ovzduší

                    - pevné (saze, prach), kapalné i plynné

     - imise = látky vzniklé reakcemi emisí mezi sebou a se složkami vzduchu

     - smog = směs emisí a imisí

            a) kyselý - londýnský typ

                            - zdrojem je hlavně spalování fosilních paliv

                            - obsahuje SO2, popílek s kovy (Be, As, Mo)

 

            b) fotochemický - los-angelesský typ

                                       - zdrojem hlavně výfukové plyny

                                       - obsahuje oxidy N, uhlovodíky, ozón

 

            c) kombinovaný - v Praze

 

     - inverze = situace, za níž se zvyšuje koncentrace emisí

                      - obrácené rozvrstvení teplých a studených vrstev vzduchu (v údolních oblastech)

                      - nedochází k promíchávání vzduchu, smog zůstává při zemi

                       

   Plynné emise

           SO2 - vzniká spalováním fosil. paliv s vysokým obsahem síry (hnědé uhlí)        

                     - reaguje s kyslíkem a vodou =>  kyselé deště (dnes pH 4 - 4,5, může dosáhnout i 2.)

                     - toxický - člověk - poškození sliznice dých. ústrojí, snížení imunity

                                    - rostliny - rozklad chlorofylu, odumírání lesů

                                    - půda - pH se mění do kysela, změna chem. vlastností (vyluhování Al)

                                    - podporuje korozi kovů, naleptávání staveb z vápence

                     - nejvyšší přípustná koncentrace 150 mg / m3 / za 24 hod (za 1/2 h 500 mg / m3)

 

            NOx - vznikají při spalování fosilních paliv, toxické

                      - podílí se na vzniku kysel. dešťů a fotochem. smogu, na ubývání ozonosféry

                      - nejvyšší přípustná koncentrace 100 mg / m3 / za 24 hod (za 1/2 h 200 mg / m3)

 

            CO2 - uvolňuje se při všech spalovacích procesech

                     - není nebezpečný pro organismy

                     - zvyšující se množství (brání unikání tepla do atm.) => oteplování = skleníkový efekt 

 

            - výfukové plyny - spálením benzínu vzniká CO, uhlovodíky, NOX, SO2

 

            - CO - vznik nedokonalým spalováním, blokuje část krevního barviva při přenosu O2

 

            - uhlovodíky - spalováním fosil. paliv, podílí se na skleníkovém efektu, karcinogenní

 

            - olovo - enzymatický jed, poškození nerv. a rozmn. soustavy, nebezpečí genet. poškození

                         - tetraetylolovo je v benzínu nahrazováno jinými, ale také škodlivými látkami

 

            - freony - z hnacích plynů ve sprejích, z prům. zdrojů (chladírenství, výr. plastů)

                          - narušují ozonosféru filtrující ultrafialové záření (=> zvýš. rak. kůže)       

 

            - jiné plynné látky - fluor, chlor, amoniak (z chladírenských zařízení, toxický), sulfan, metan

 

   Pevné emise

            - vznikají při spalovacích procesech, těžbě a některých výrobách (cementárny, vápenky)

            => mech. znečištění - vrstva popílku, ucpání průduchů rostlin

                 chem. působení - obsah toxických kovů a sloučenin

 

                        - Cd - dříve ve fosforečnatých hnojivech, dnes spalov. uhlí

                                 - ukládá se v játrech a ledvinách, má karcinogenní účinky (do těla i kouřením)

 

                        - Hg - dříve ve rtuťnatých mořidlech na obilí, dnes spal. uhlí

                                - jedovaté hlavně pro nervstvo, krev, může poškodit embryo

                                - nejškodlivější ve formě par a org. sloučenin (metylrtuť)

 

                        - olovo, polycyklické aromatické uhlovodíky (benzpyreny)

 

Radioaktivní znečišťování atmosféry

- zdroje:     a) přirozené - kosmické záření

                                       - z radioizotopů v půdě a horninách

                                       - např. radon - uvolňuje se do ovzduší rozpadem radia => rakovina plic

 

                   b) z lidské činnosti

                          - zkoušky jaderných zbraní => nebezpečné izotopy (Cs, I, Co)

                          - některé organismy ho hromadí ve zvýšené míře (houby, mikroby)

                          - jad. energetika - i při normál. provozu jad. elektráren se uvolňuje malé množství

                          - případné havárie reaktorů (největší - Černobyl - duben 86)

                          - lékařské vyšetření (pomocí radioizotopů s krátkým poločasem rozpadu)

                          - tepelné elektrárny - radioizotopy v popílku

 

- řešení - snížení spotřeby energie, omezení spalování fosilních paliv, hledání nových energ. zdrojů,      používání čistících zařízení, omezení dopravy

 

 2) Půda

   - složitý systém živých a než. faktorů se za normálních podmínek udržuje v rovnovážném vztahu

      - neživá složka - zvětrávaná hornina, půdní voda, vzduch, org. l. v rozkladu ( humus)

 

      - živá složka - tvořena půdními organismy (= edafon)

 

     - pesticidy, přehnojování, okyselování a zhutňování půd působí negativně na edafon a tím se  

        snižuje úrodnost půdy

     - následkem likvidace edafonu zaostává tvorba humusu, který je hlavní součástí sorpčního

        komplexu půdy

 

 Znečišťování půdy

  - minerální hnojiva

        - přiměřené množství hnojiv je využito ke zvýšení výnosu

        - nadměrné hnojení =>  - zvýšení obsahu látek v R (např. nerovnom. růst)

                                              - zasolování půd nadbytečnými hnojivy a jejich vyplavování do vody                                        (zejména u půd s nízkým obsahem humusu)

 

- dusičnany - hromad. v R - nadměrný růstu - nestačí se vyvinout zpevň. pletiva (poléhání obilí)

                           - nespotřebované v R a vyplavené z půdy do vody => poškození hemoglobinu

                           - reakce s aminy i AMK z potravy => karcinogenní nitrosaminy (ochranou vit. C)

 

        - fosforečnany - přehnojování a vyplavování do povrchových vod => eutrofizaci vod

                                - => nadměrný rozvoj fytoplanktonu - při jeho následném odumírání dochází k                              hnilobným procesům a poklesu obsahu kyslíku => úhyn zooplanktonu, ryb, ...

 

       - pesticidy

            - dříve - měly negativní vliv (DDT, organofosfáty, rtuťnatá mořidla) :

                        - kumulace v organismech => poškození živočichů na vrcholu potravní pyramidy

                        - v půdě zůstávají dlouhodobě jejich zbytky (= rezidua)

                        - nespecifické - kromě škůdce hubily i ostatní organismy, zejména edafon

                        - dlouhodobé používání často vedlo ke vzniku odolnosti hmyzu

            - dnes - pesticidy působící selektivněji a rozkládající se rychleji (Roundup)

 

      - jiné kontaminanty

            - ze vzduchu :            1) spadem (imise) - hlavně těžké kovy

                                     2) srážkami (kyselé deště) -  SO2, NOX

                                           - v kys. půdách dochází k vyplavování živin i těžkých kovů ze sorp.

                                             komplexu a znehodnocování půd

 

 Eroze

     = rozrušování a odnos půdy působením vody a větru

     - 1 cm půdy se tvoří 100 - 500 let - erozí se ztratí několik m3 půdy z hektaru ročně

     - v ČR postiženo 45 % zeměděl. půdy - největší na polích s bramborami, kukuřicí a řepou

     - usnadňuje - orná půda na svažitých terénech, velké lány polí, orba po spádnici, odstranění                                   protierozních bariér (meze, větrolamy, křoviny), rozorání lučních porostů podél                              vodních toků, nízké množství humusu v půdě, odlesnění na svažitých terénech

 

 Zhutnění půd

     - způsobeno pojezdy těžkých strojů po polích a poškozením edafonu, který půdu kypří

     - spodní vrstvy zůstanou stlačené i po orbě (neodstraní ani hluboká orba)

     - => - přerušená kapilarita - zabránění vzlínání živných roztoků

             - zhoršené provzdušňování půdy

             - malé vsakování vody po dešti => povrchové kaluže, na sklonech rychlý odtok

                                                                => deficit vody ve spodních vrstvách

             - narušený chemismus

 

- řešení - vhodné užívání hnojiv, pesticidů, obnova zeleně, dodržování agrotechnických postupů

 

 3) Voda

   - problémy - ze zvyšujících se nároků na množství pitné a užitkové vody

                      - ze změn vodního režimu krajiny (přehrady, odvodňování, regulace vodních toků)

                      - ze znečištění vody - přímo vypouštěnými odpady

                                                       - splachy a vyluhováním látek z půdy

                                                       - dešťovými srážkami ze znečištěného vzduchu

                       

 Znečišťování vody

   ---- lokální - vypouštění odpadních vod z lidských sídel, podniků

          plošné - splachy hnojiv a pesticidů

   - má samočisticí schopnost

            - působení faktorů ---- chemických - kyslík, minerální částice

                                                 fyzikálních - záření, teplota

                                                 biologických - bakterie, řasy, vodní živočichové, kořeny rostlin

            - zvyšuje jí - aktivita vodních organismů

                               - kořeny břehových porostů

                               - provzdušňování vody (peřeje, rychlost proudění, ...)

 

   a) Biologické znečištění

         - množství znečišťujících org. l. se udává jako BSK5 (= biolog. spotřeba O2 měřená po 5 dnů)

         - zejména silážní šťávy, močůvka, fekálie, hnijící organická hmota

 

   b) Chemické znečištění

      - ropa - dostává se do vodních toků přímo nebo průsakem z půdy

                 - 1 litr ropných látek znehodnotí 1 000 000 litrů vody

                 - ve vyšší koncentraci působí jedovatě na organismy

                 - na povrchu vody může vytvořit ropný film - brání výměně plynů, slepuje peří a srst                                 - nejnebezpečnější jsou havárie ropných tankerů v mořích

 

      - detergenty = čistící a mycí prostředky z průmyslu i domácností

                          - obsahují povrchově aktivní látky, někdy i fosforečnany

                          - jed. pro vod. org. - vytváří na hladině pěnu - brání výměně plynů, odmašťuje peří

                          - dnes - lépe biologicky odbouratelné a bez fosfátů

 

      - PCB (= polychlorované bifenyly)

            - dříve - složka mazadel, nátěrových hmot, ...

            - uvolňují se do vzduchu, vody, krmiv, půdy

            - přímá jedovatost je nízká, ale hromadí se v tukové tkáni

            - do lid. těla jako součást tuků  => poškození kůže, nervstva, imunity, zvýšení  cholesterolu

 

      - hnojiva a pesticidy - splachy z půdy

                                        - pitná voda - max. 50 mg dusičnanů na 1 litr (kojenci -15 mg)

                                        - běžné technologie v úpravnách vod dusičnany neodstraní

 

      - těžké kovy - z vypouštěných odpadů, ze vzdušných imisí a splachy z půdy                                                                               - koncentrace se může zvýšit v mělkých mořích (malá výměna vodních mas s                             oceánem - mohou se kumulovat v těle ryb, vodních ptáků ....)

 

      - fenoly - z odpadních vod výroby koksu, svítiplynu, zpracování ropy

                   - znehodnocují vodu zápachem a svou toxicitou

 

      - kontaminující l. prosakují do podložních vrstev => zhoršování kvality spodních vod (i pitné)

 

   c) Fyzikální znečištění

            1) radioaktivní záření

                        - pochází z radioakt. látek z imisí, z hornin a z půdy, z těžby a úpravy uran. rud

                        - nebezpečné je ukládání radioakt. odpadů v kontejnerech na dno moří

 

            2) tepelné znečištění

                        - odpadní teplo z chladící vody jader. a tepel. elektráren, z hutí, ...

                        - při nevhodném využití dochází ve vodních tocích ke snížení obsahu kyslíku

 

            3) mechanické - netoxickými látkami (např. kaly z průmyslu)

                                    - => zanášení vod. toků a nádrží, ucpávání potrubí, filtrů v úpravnách vod

Změny vodního režimu krajiny                       

  - meliorace

      - původně měli vést ke zlepšení a vyrovnání vod. režimu

      - většinou se zvrhly v odvodnění velkých ploch, i na svazích => biol. ochuzení společenstev

      - spojeny s vysoušením mokřadů (nezastupit. fce v ekosystémech) - ve snaze získat ornou půdu

 

  - zkracování a regulace vodních toků

            - snaha "vybetonovat" koryta potoků a říček - následky :

            - ničení vodních a břehových společenstev

            - omezení vsakování vody a doplňování spodních vod

            - zrychlení odtoku vody z krajiny

            - omezení samočistíci schopnosti vody a její okysličování

 

    => rychlé vysychání půd ve vyšších oblastech + záplavy na dolních tocích řek,  krajina ztrácí 

         schopnost zadržovat vodu, zmenšuje se výpar vody, dochází k lokálním klimat. změnám

 

- řešení - čistírny, snížení spotřeby vody, zabránit průsakům nežádoucích látek do spodní vody

 

 Hluk

   - má negativní vliv na prostředí

   - hl. zdroje - doprava - nejvíce silniční a letecká (až 140 dB), nejméně vodní

                      - urbanizace (= koncentrace ve velkých městech)

   - zdravotní nebezpečí - poruchy sluchu

                                      - narušování funkce nerv. soustavy (stres, poruchy spánku)

                                      - závažný vliv infrazvuku na tělní funkce

   - řešení - snížit hladinu hluku v urbanizovaných oblastech pod 50 dB ve dne, 35 dB v noci

                  - zvuk. bariéry, snížit hlučnost provozů

 

Ochrana přírody ČR

- úkolem je zajištění obnovy a udržení rovnováhy v přírodě

- ČR patří do oblasti holoarktické, podoblasti Eurosibiřské

- na našem území žije - 30 000 druhů Ž (z toho 430 obratlovců), 2 000 druhů vyšších rostlin

- ochrana zakotvena v LZPS

 

Ochrana druhů

- rozdělení druhů podle míry ohrožení :

     1) kriticky ohrožené - jejich přežití za této situace je nepravděpodobné

                            - bledule letní, koniklec letní, zmije, ještěrka zelená, želva bahenní, hřib královský

 

     2) ohrožené - jejich početnost se snižuje

                       - rosnatka, tis červený, mlok skvrnitý, netopýr rezavý, chocholouš ob., klouzek žlutavý

 

     3) vzácné - omezená populace, změnou podmínek by se staly ohroženými

                     - plotice, rys ostrovid, svišť

 

- Červená kniha  - v ČR vycházejí díly od roku 1988 (díl Ptáci)

 

Chráněná území u nás

 

- cílem je zachování celých ekosystémů a druhové bohatosti

a) velkoplošná  - vyhlašována vládou

            - NP - málo ovlivněno člověkem, mezinárodní význam, řada vzácných druhů

                     - činnost čl. značně omezena - pohyb po vyznačených cestách , zákaz výstavby,                                 stanování, hromadných sport. akcí, ...

                     - KRNAP, Šumava, Podyjí, (v jednání Labské pískovce)

            - CHKO - Beskydy, Český Ráj, Křivoklátsko, Orlické Hory, Pálava, Třeboňsko)

b) maloplošná

            - národní přírodní rezervace - vyhlaš. ministerstvo, ekosystémy nár. i mezinár. významu

                                                             - Černé a Čertovo jezero, Boubínský prales, Praděd

            - přírodní rezervace - vyhlašována okresním úřadem, oblastní význam

                                                - Prachovské skály, Prokopské údolí

            - národní přír. památka - vyhlaš. ministerstvo, nár. i mezin. význam (př. naleziště nerostů)

                                                     - Babiččino údolí, Pravčická brána

            - přír. památka - vyhlašována okresním úřadem, oblastní význam

                                   - Dobronice u Bechyně, Modřanská rokle, Kundratický les, Orlík u Humpolce

            - památný strom

 

   c) přírodní parky - málo osídlená, esteticky zajímavá území

                                 - Kersko, Botič-Miličov, Česká Kanada, Kameničky, Kryštofovo údolí

 

Chráněná území mezinárodního významu

  Biosférická rezervace

     - vyhlašované UNESCEM v rámci programu “Člověk a biosféra”

     - u nás - Křivoklátsko, Třeboňsko, Pálava, Šumava, Krkonoše

     - Slovenský kras, Olymp, Yellowstone, Huascarán v Peru, Everglades, Serengeti v Tanzánii

 

  Lokality světového dědictví - Pirin v Bulharsku, Bělověžský prales v Polsku, Yosemite v USA

 

  Lokality chráněné Ramsarskou konvencí - Camaraque ve Francii

 

Historie

- 1. chráněné území u nás - pralesy Hojná voda v Novohradských horách a Žofínský pr. (1838)

- 1. NP u nás - KRNAP (1963)

- ve světě : 1. NP - Yellowstone (1872)

- v Evropě : 1. chráň. území - Žofínský prales a Natur Monument

 

Instituce zabývající se ochranou přírody

Česká republika

- 1. vládní

        # Ministerstvo ŽP - ustanoveno až 1990 (jedno z posledních v Evropě)

                                      - má rozhodující roli v oblasti ochrany ŽP, zajišťuje mezinár. spolupráci

                                      - ministr Kužvart

        # Česká inspekce ŽP - podřízená ministerstvu ŽP

                                          - kontroluje dodržování právních předpisů

                                          - na základě zjištění může zastavit činnost, udělit pokutu

        # Český ekologický ústav

        # Český ústav ochrany přírody             podléhají ministerstvu ŽP

        # Český hydrometeorologický ústav      

        # Státní fond ŽP - finanční zdroje na projekty zlepšující ŽP

                                   - plynou sem pokuty, poplatky

        # Okresní úřady - vykonávají státní správu v rámci okresu

                                   - vyhlašují přír. rezervace, přírodní parky, přírodní památky, ukládají pokuty

        # Stráž přírody

                        - zřizována okresními úřady nebo správami NP a CHKO

                        - uděluje blokové pokuty

        # Obce  - kontrolují zásahy do ŽP ve svém obvodu

 

- 2. nevládní

         # Zelený kruh - zastřešuje více organizací - Duha, Greenpeace, Brontosaurus, Děti Země

         # Český svaz ochránců přírody

Světové instituce

   # Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů

            - sdružuje 500 organizací ze 111 zemí světa

            - prosazuje mezinárodní akce, vydává Červené knihy

   # Světový fond pro ochranu přírody (WWF)

            - znak pandy, podílí se na financování projektů

   # Program Spojených národů v oblasti ŽP (UNEP)

            - založen 1972, vydává zprávy o stavu ŽP Země

   # Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

            - rozvoj výchovy a vzdělání v oblasti ŽP (UNESCO)

            - organizuje konference

 

Světové programy a úmluvy

- Člověk a biosféra

- Světová strategie ochrany přírody

     - základní ekonomické principy - je třeba je dodržovat a navazovat na ně národními

        ekonomickými programy

- Světová charta na ochranu přírody - dokument Valného shromáždění OSN (1982)

- Úmluva o mokřadech

- Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy divoké fauny a flory

- Montrealský protokol - o snížení spotřeby freonů

- Mezinárodní konference o záchraně ozónové vrstvy

- Konference OSN o ŽP a rozvoji - Rio de Janeiro (1992)

- Konference o populaci a rozvoji - Káhira (1994)

      - debata o zmenšení populační exploze - v roce 2050 bude na planetě 7,8 mld lidí při

         dodržování tohoto plánu (12,5 mld při nedodržení)

 

Zákony ČR o ŽP

   - Ústava - LZPS

   - Zákon o ŽP - z r. 1992, osahuje obecné definice, zásady, pojmy

   - Zákon o ochraně přírody a krajiny

   - Zákon o posuzování vlivů na ŽP

   - Zákon o ovzduší

   - Zákon o odpadech

   - Zákon o vodách

   - Freonový zákon