maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Pojmy z dějepisu

Autor: Autor neznámý

Albigenští
- heretická sekta

Apelační soud
- 1548 Ferdinand I.

Arianismus
- hnutí prosazující, že v božské trojici je věčný jen bůh - otec
325 koncilem v Nikáji odsouzeno jako kacířské

Augšpusrský mír
- Cuius regio, eius religio (Čí země, toho náboženství)

Beneficium
- léno

Bogomilství
- 10. století, bulharské protifeudální hnutí

Bojaři
- starší družiníci
- rádci knížete na kyjevské Rusi
- nižší šlechta v Rusku

Brakteáty
- měna (Václav I.)

Ciompi
- 1378 povstání ve Florencii - dělníci - česáči vlny
- na čas uchopili moc do vlastních rukou

Česká konfese
- 1575 společný program nekatolických církví (konzistoř)

Člověčenství
- vítěz pře na zemském soudu svolal všechny poddané a za přítomnosti komorníků
od nich přijal slib poddanství = člověčenství, pak spálil jeden došek ze střechy
statku na důkaz, že je vlastníkem statku a že ho může i zničit

Čtyři artikuly pražské
1420
- 1. přijímání pod obojí
- 2. trestání všech hříchů proti božím zákonům (proti odpustkům)
- 3. svoboda kázání slova božího
- 4. požadavek zákazu církvi pečovat o vlastní půdu

Cúdy
- soudnictví krajské v Čechách, mizí v období stavovského státu (vláda Jagellonců)
- soudnictví nad šlechtou v Praze
- soudnictví nad poddanými měla v rukou vrchnost a města

Defenzoři
- členové konzistoře
- dohled nad nekatolickými církvemi

Dekret kutnohorský
- 1409 za Václava II. změněn poměr hlasů na Karlově universitě
- ve prospěch Čechů 3:1

Delfský spolek
478

Denáry
- měna (Václav III.)

Diadochové
- vojenští velitelé Alexandra Velikého

Dominikál
- soupis panských pozemků

Dvorská rada
- nejvyšší poradní orgán

Dvorské desky
- u dvorského soudu, zapisovala se do nich královská léna
- dříve se zapisovala do lenních knih

Dvorský soud
- soudil věci lenní a odúmrtní

Florény
- měna (Jan Lucemburský)

Fojt
- předseda lužických sněmů
- předseda českých sněmů - král, nejvyšší purkrabí
- předseda moravských sněmů - moravský zemský hejtman
- předseda slezských sněmů - vrchní slezský hejtman

Hanza;Gilda
- sdružení obchodníků, obsazovali městské správy
- měli své soudy posuzující hospodářskou kriminalitu, (něco jako cúdy)
- hlavně německo, polsko, Hannover

Hofmistr
- předseda komorního soudu

Hnězdenská dekreta
- 1039 uznány zásady propagované sv. Vojtěchem
- zákaz pohřbívání na polích a v lesích, pití alkoholu
- svěcení svátků a monogamní manželství

Chebský soudce
- 1432 dílčí setkání v Chebu, kde byly rozhovory o závazných pravidlech disputace
- pokračování Basilejského koncilu, jednání o 4. praž. artikulách

Inaugurační diplom
- vymezoval práva a svobody české šlechty (český stavovský stát)
- 1310 pro Čechy
- 1311 pro Moravu

Investitura
- spor o dosazování biskupů mezi králem a císařem
- boj o nadřazenost

Jacquerie
- 1358 Kuba Dobrák (Jack Bono)
- povstání rolníků a sedláků ve Francii
- občanská válka

Jáchymovské tolary
- měna

Junkeři
- pruští velkostatkáři

Katarství
- heretická sekta

Komorní soud
- všechny delikty šlechticů , kromě majetkových (zemský soud)

Kompaktáta (Basilejská kompaktáta)
- 1436 v Jihlavě
- Basilejskými kompaktáty bylo povoleno přijímání pod obojí

Konrádova statuta (Sadská statuta)
- první zákoník na Moravě
- u každého soudu přísedící z řad šlechty, boží soudy, státní aparát je založen na
vazalských vztazích, výsluhy = beneficie

Kontribuce
- daně

Konzistoř
- administrativní centrum nekatolických církví
- skládá se z defenzorů

Kutnohorské horní právo
- řešení sociální otázky horníků (Václav II.)

Kutnohorský náboženský mír
- 1885 na kutnohorském zemském sněmu potvrzena platnost Basilejských kompaktát
- jejich platnost prodloužena o 31 let
- potvrzen výsledek husitské revoluce, konec politicko-náboženských sporů


Maiestas Carolina
- snaha Karla IV. o omezení moci šlechty
- donucen návrh stáhnout

Majestát Rudolfa II.
- 1609 potvrzení české konfese, zrovnoprávnění katolíků s nekatolíky
- nikdo nesmí být proti své vůli nucen k jinému náboženství

Majordomus
- správce určitého území ve francké říši

Mincovní falada
- regál na ražbu měny

Mýto
- poplatek za průjezd určitým územím, (mnoho druhů)

Novokřtěnci
- lidé znovu pokřtění v dospělosti

Novoutrakvisté
- podpora reformace, husité, (M. Luther)

Obnovené zřízení zemské
- 1627 pro Čechy
- 1628 pro Moravu
- dědičný nárok Habsburků na český trůn, jediné náboženství katolické,
zrovnoprávnění češtiny s němčinou (vydáno jen v němčině)

Odúmrť
- když nikdo nemá dědické právo, tzv. odúmrť dostane dědictví stát
- dříve, když ještě šlechta neměla takovou moc, se dávalo léno jen
doživotně a odúmrť pak připadla králi

Ondřejova privilegia (viz. Zlatá bula Ondřeje II.)
- privilegium pro pražské biskupství

Osifljané
- prosazovali vznik třetího Říma, (Moskva - Rusko)
- 1492 moskevský metropolita Zosima
- pravoslavní - jediné křesťanství
- Genadij - zmařil církevní reformu

Povstání tucchinů
- 1382-87 povstání sedláků v savojsku
- výsledek - snížení roboty, zmírnění nevolnictví

Pragmatická sankce
- 1713 vydal Karel VI.
- dokument zaručující nástupnictví jeho dceři Marii Terezii

Pražské groše
- měna

Projekt mírové unie
- snaha Jiřího z Poděbrad vytvořit z evropských států mírovou unii, jež měla
a) zabránit Turkům v expanzi
b) zajistit věčný mír a rozvoj všech států

Purkmistr
- předseda městské rady tvořené konšely 4 - 12
- představitel města

Reconquista
- boj o znovudobytí Pyrenejského poloostrova od Maurů
- 1492 ukončena dobytím Granady, poslední emír Boabdil

Rustikál
- soupis poddanského majetku

Sekundogenitura
- nástupnictví druhorozeného syna

Sirotci (Orebité)
- název od roku 1424 po smrti J. Žižky
- východočeský region, oblast Hradce Králové

Svatováclavská smlouva
- 1517 znovu uznala hlas měst na zemském sněmu
- četné ústupky šlechtě (právo konat trhy, vařit pivo, atd.)

Strigolnictví
- kacířské hnutí, hereze v Rusku
- nižší duchovenstvo, v oblasti Novgorodu
- 1375 krutě potlačeno, popravy

Valdenští
- náboženská sekta, (Pierre Valdez)

Velká ordonance
- 1357 Francie
- ústupky ze strany královského dvora po b. u Poitiers roku 1358
- aby král mohl získat peníze, musel vyhlásit daně - souhlas generálních stavů
politické ústupky
- Etien Marcel - kupecká gilda, významné postavení v generálních stavech

Velké schizma
- 1054 rozdělení církve na západní a východní
- západní, katolická - v čele papež Mikuláš I.
- Kristus je svou podstatou Bůh
- východní, pravoslavná - v čele patriarcha Foetius
- Kristus je svou podstatou člověk

Vladislavské zřízení zemské
- 1500 zárodek stavovské ústavy, šlechta omezuje městský stav
a) popírá hlas měst na zemském sněmu
b) městský soud nemá zasahovat do záležitostí ze sféry zemského práva

Zemské desky
- zapisovala se do nich rozhodnutí zemského soudu + majetek šlechticů

Zlatá bula Ondřeje II.
- uherský stát
- oficiální uznání církví zabrané půdy, nebyl brán ohled na šlechtu
- dochází k církevní emancipaci a reformě

Zlatá bula Karlova
- 1356 změna hlasování při volbě císaře Svaté říše římské
- stačila pouhá většina hlasů
- 1. úřady smí zastává jen šlechta v zemi usedlá
- 2. nevybírají se od ní pravidelné berně
- 3. šlechta nemá povinnost účastnit se vojenských tažení do ciziny

Zlatá bula sicilská
- 1212 vydána v Basileji Přemyslu Otakaru I. Fridrichem II. Sicilským
- potvrzení dědičných nároků přemyslovců na český trůn