maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Účtování o pořízení

Autor: Simona Kališová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

§         jakým způsobem si účetní jednotka může pořídit majetek

§         účetní případy spojené s pořízením majetku

§         jaké účty slouží k evidenci majetku

§         pojem pořizovací cena

 

Þ  je zachycen v účtové třídě 0. Je součástí stálých aktiv. Při zařazení do IM je rozhodující přepokládaná doba životnosti ve firmě (delší než 1 rok).

Þ  je majetek dlouhodobé povahy, jehož doba životnosti je delší než jeden rok. Tvoří souhrn všech věcí, peněžních prostředků a ocenitelných práv, ke kterým má podnikatel vlastnické právo nebo právo hospodaření.

 

Rozdělení IM:

NIM - nehmotný investiční majetek

HIM - hmotný investiční majetek odepisovaný

HIM - hmotný investiční majetek neodpisovaný

FI     - finanční investice

 

Nehmotný investiční majetek

     Má nehmotný charakter (ocenitelná práva, značky, patenty, vynálezy) - produkty duševní práce (činnosti). Životnost delší než 1 rok, cena majetku je vyšší než 60 000,-.

a)      tzv. zřizovací výdaje - 011 - hranice 60 000,-. Patří sem výdaje ode dne vzniku do dne zápisu do OR - náklady spojené se založením nové firmy (soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, zprostředkovatelské odměny, nájemné .. ).Pokud budou zřizovací náklady pod 60 000,- účtujeme do nákladů příštích období. Do zřizovacích výdajů však nezařazujeme výdaje spojené s pořízením investičního majetku.

- odpisují  se podle stejných pravidel jako jiný nehmotný investiční majetek!

b) DNIM - drobný nehmotný investiční majetek - 018. Doba životnosti delší než 1 rok. Cena nižší než 60 000,- účetní jednotka chce tuto položku vést v majetku firmy (program, vybavení kanceláře)

012 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné - výsledky úspěšně dokončených a využitelných prací, např. receptury, technologické postupy nebo projekty, pokud nejsou předmětem autorských, průmyslových a jiných ocenitelných práv. Podmínkou však je, že jsou nakoupeny samostatně (nejsou součástí dodávky investičního majetku) nebo vytvořeny vlastní činností za účelem jejich opakovaného prodeje. Jsou-li vytvořeny ve vlastní režii a jsou využívány jen ve  vlastní činnosti, o investiční majetek nejde. Je-li však jimi zároveň obchodováno, jde o IM..

013 - Software - samostatně nakoupený software (není součástí dodávky) - program, vytvořený program pracovníkem,...

014 - Ocenitelná práva - nákup licencí, patentů, ochranná známka, zkušenosti,...Know-How

 

 

 

 

 

 

Hmotný investiční majetek - odepisovaný

  Představuje soubor movitých věcí a nemovitostí (pozemky, budovy).Cena je vyšší než

40 000,-, doba životnosti delší než 1 rok.

 

- odepisovaný = každý IM se opotřebovává, snižuje svoji hodnotu:

a)   fyzické opotřebení - použitím

b)  morální opotřebení - zastaralý (u prostředků výpočetní techniky).

- toto opotřebení se v účetnictví vyjadřuje pomocí tzv. odpisů.

 

Řadíme sem:

1)  Budovy, stavby, haly, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, předměty z drahých kovů

2)  Samostatné movité věci, soubory věcí se  samostatným technicko - ekonomickým určením v ceně nad 20 000,- Kč a dobou použivatelnosti větší než 1 rok.

3)  Výjimka ! Drobný hmotný investiční majetek - jehož pořizovací cena je nižší nebo rovna

20 000,- Kč a životností nad 1 rok. (nábytek, faxy, telefony)

4)  025 - Pěstitelské celky trvalých porostů - chmelnice, vinice - s dobou plodnosti delší než tři roky (trvalé vybudované zařízení)

5)  026 - Základní stádo a tažná zvířata - chovná zvířata (koně, pes, papoušek). Cena vyšší než 40 000,- a doba životnosti delší než 1 rok.

6)  Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení

7)  Příslušenství hmotného investičního majetku

 

Hmotný investiční majetek - neodepisovaný

031 - Pozemky - pro vystavění skladu, parkoviště

032 - Umělecká díla a sbírky - majetek musí být zakoupen za účelem výzdoby místnosti.

 

Finanční investice

     Pro zařazení majetku do finančních investic není rozhodující forma majetkové složky, ale účel pořízení. Pokud pořizujeme majetek za účelem uložení volných finančních prostředků, řadíme jej do FI.

-         představuje investice dlouhodobého charakteru - doba životnosti delší než 1 rok

-         zlato, sbírka známek, pozemek za účelem zpeněžení, podíly zakoupené v jiných firmách za účelem částečného rozhodování (účasti):

- jsou to aktiva podniku a podnik si je pořizuje proto:

·      aby měl zajištěn výnos (úroky, dividendy, nájemné,...)

·      pro zhodnocení vloženého kapitálu (pozemek, umělecká díla)

·      aby si zajistil ekonomický vliv v jiném podniku:

 - rozhodující vliv - vlastní více než 50% 061

- podstatný vliv 20 - 50%  062

- méně než 20% - ostatní vliv (menšinový) 063

Formy FI:

1)  podnik vlastní akcie jiného podniku (přináší dividendy)

2)  podnik vlastní dluhopisy jiného podniku nebo státu (obligace) - přináší úroky

3)  půjčka podnikům ve skupině - půjčka podnikům, kde má účetní jednotka nějaký vliv (přináší úrok, podíl na zisku)

4)  ostatní dlouhodobé půjčka - účetní jednotka půjčila podniku, kde nemá žádný vliv - půjčila na dobu delší než 1 rok (přináší úrok)

Úrok - výše bankovního úroku .

Nepůjčují se však jen peníze, ale i majetek.

            Majetkové  061 - 063

FI

             Úvěrové       069

 

Oceňování FI:

- oceňují se v cenách pořízení (opce - předkupní právo na nákup FI, zaplacení „pořadí“).

   doklad: opční list  - krátkodobá FI - 373

 

Majetkové FI

- je-li cena FI k 31.12. nižší než při pořízení, ve výši rozdílu je třeba vytvořit opravnou položku 579/096.

- dojde-li ke zhodnocení akcií tím, že účetní jednotka jejíž akcie vlastníme zvýší ZJ a tím se zvýší hodnota našich. Akcií a vlivu 061....../415 - Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí

- v opačném případě 415/061

 

Prodej FM:  a) 211,221,315 / 661 - prodejní cena

                    b) 561 / 061,062,063                                     

 

Výnosy z FI: 221/665

 

Prodej akcií u kterých došlo ke zhodnocení nebo znehodnocení v průběhu vlastnictví, je třeba při prodeji zaúčtovat ještě toto zhodnocení do výnosů: 415/668

                                                                  znehodnocení: 568/415

 

FI představují:

- Investiční cenné papíry a vklady (podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím, podstatným i menšinovým vlivem).

- Půjčky poskytnuté účetní jednotkou, podnikům ve skupině a ostatní půjčky se sjednanou dobou splatnosti delší než jeden rok (vklad tichého společníka do společnosti)

- Ostatní investiční cenné papíry a vklady (nakoupené obligace, dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy, termínové vklady) se splatností delší než 1 rok)

-  Umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které byly pořízeny za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků a dále soubory movitých  a nemovitých věcí pronajímané jako celek.

 

 

 

Oceňování investičního majetku

 

Oceňování = přiřazení ceny k majetku. Oceňování majetku má vliv na hospodářský výsledek. Nelze ho nechat na libovůli podnikatele. Jak oceňovat stanoví jednotlivé předpisy a postupy.

 

 

Vstupní ceny:

§      cena pořízení - tj. cena pořízeného majetku bez vedlejších pořizovacích nákladů. Touto cenou se oceňují především finanční investice.

§      pořizovací cena - tj. cena pořízení + vedlejší náklady přímo spojené s pořízením (doprava). Touto cenou se oceňuje nakupovaný NHIM.

§      reprodukční pořizovací cena - cena za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (znalecký odhad, nebo cena obvyklá). Touto cenou se oceňuje majetek:

- nabytý darováním

- vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady

- majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (tzv. finanční leasing)

- majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený - inventarizační přebytek

- vklad nehmotného nebo hmotného investičního majetku s výjimkou případů, kdy je vklad oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

§         vlastní náklady - oceňuje se jimi NHIM vytvořený vlastní činností. Jsou jimi veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením tohoto majetku vlastní činnosti (výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru, je-li vytvoření majetku dlouhodobé povahy, tj. přesahuje období jednoho roku.

 

zůstatková cena - vstupní cena - oprávky

oprávky - souhrn již odepsané hodnoty odepisovaného majetku (suma odpisů za předcházející období)

zvýšená vstupní cena - dojde-li k technickému zhodnocení IM, kterým se rozumí nástavba, přístavba, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace.

 

 

Způsoby pořízení IM majetku

1)      nákupem (hotově, na fakturu)  04x / 321,211  

                                                         343 / 321,211   

2)      vlastní činností (aktivace) 04x / 62x (stavební firma si postaví budovu, rozmnožení zvířat)

3)      darem (bezplatně)  04x / 413 (reprodukční cena) – státní dotace

4)      vklad podnikatele – musí být sepsána smlouva  04x / 491, nebo když chce vkladem zvýšit ZJ tak účtuje 04x / 411 (společníci, tichý společník)

5)      v dražbě - obálkovou metodou (prodejna včetně vybavení, týká se celků)

6)      nákupem ze zahraničí

 

Do nákladů na pořízení nehmotných investic se započítávají i náklady na movité předměty, které slouží jako vzorky nebo prototypy. Sledují se na samostatném analytickém účtě a pokud jsou využívány v provozní činnosti podniku i po uvedení nehmotné investice do provozu, převedou se na příslušný majetkový účet hmotných aktiv. Je-li nehmotný investiční majetek vytvářen vlastní činností variantně (alternativní projekty), jsou součástí jeho ocenění i náklady na všechna variantní řešení.

 

 

Do nákladů na pořízení hmotných investic se zahrnuje:

- náklady na přípravu a zabezpečení výstavby (např. včetně úroků, odvodu za odnětí půdy zemědělské výroby apod.)

- náklady na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně nákladů na variantní projekty apod.

- dopravní náklady, náklady na montáž, clo

- faktury (i vnitropodnikové) za vlastní investici

- výdaje na zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací práce v případě zastavení pořizované investice

 

 

Součástí pořizovacích nákladů na hmotné investice nejsou (jsou součástí provozních nákladů):

- výdaje na penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod vyvolaných investiční výstavbou

- výdaje na přípravu pracovníků pro nově vznikající provozy

- výdaje na vybavení pořizovaných investic např. zásobami

- výdaje na biologickou rekultivaci

- výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované investice do užívání

- výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku

- daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů

- daň z přidané hodnoty u plátců daně (jedná se o daň zaplacenou na vstupu, na kterou plátce daně uplatňuje odpočet).

 

 

Jestliže dojede k zastavení prací související s pořízením nehmotných a hmotných investic nebo není realizovaný již hotový a vyfakturovaný projekt, jedná se o tzv. zmařenou investici, která se odepíše do mimořádných nákladů (daňové neúčinných) 582 / 04x.

 

Þ  Náklady spojené s pořízením majetku účtujeme přes účet 041 nebo 042 - tj. pořízení nehmotných či hmotných investic.

Þ  V případě, že majetek není do konce účetního období vyfakturován (máme jen dodací list) použijeme účet 389 - Dohadné účty pasivní  (04x/389)

Þ  Nejprve zaúčtujeme nákup majetku (jeho pořízení), potom jej předáme do používání       02x / 04x a po určitou dobu jej odepisujeme, až nebude mít smysl majetek v účetnictví vést, tak jej vyřadíme v ceně pořízení.

Þ  Cena pořízení u plátce DPH je při předání do používání a při vyřazení rovna ceně bez DPH, protože plátce má nárok  na odpočet daně.

Þ  Při pořizování majetku lze využít tzv. záloh.

Þ  Každý rok je účetní jednotka povinna provádět inventarizaci majetku - tj. srovnání skutečného stavu majetku se stavem účetním. Případné rozdíly je třeba zachytit v účetnictví.

 

Pořízení IM nákupem ze zahraničí

 

Při dovozu investičního majetku fakturuje zahraniční dodavatel za cenu bez DPH. Při přechodu hranice doměří celnice z fakturované ceny (přepočtené platným devizovým kursem) clo a vypočítá DPH z ceny faktury včetně cla.  Clo i DPH jsou závazkem účetní jednotky vůči celnici.

1)  dodavatelská fa v cizí měně (DM) – zaúčtuje se v Kč - je nutné přepočíst platným kurzem pro daný den, nebo kurzem, který ÚJ používá celé účetní období. 04x / 321

2)  jednotná celní deklarace -  clo                                  04x / 379

                                        DPH - u plátce:            343 / 379

                                                    u neplátce: 041,042 / 379

Výpočet DPH

DPH = cena na fa v Kč + clo + spotřební daň - a z toho 5 nebo 22%

 

Pořizovací cenu tvoří:

u plátce: cena na fa + clo

u neplátce - cena na fa + clo + DPH

Účtování předem zaplacených záloh

 

     Při nákupu hmotného i nehmotného IM může dodavatel před vlastním dodáním a vyfakturováním majetku požadovat zaplacení zálohy. Tento požadavek mívá často formu tzv.  „proforma faktury“, která není účetním ani daňovým dokladem. Jedná se pouze o výzvu k zaplacení, která slouží účetní jednotce jako podklad pro příkaz k úhradě požadované částky. Proforma faktury se tedy neúčtují!

     Zaplacená záloha na nákup investičního majetku je považována za investiční majetek, o kterém se účtuje v účtové skupině 05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek na straně Má dáti a to jak zálohy krátkodobé, tak dlouhodobé. Po vyfakturování majetku dodavatelem se poskytnutá zálohy vyúčtuje na vrub účtu dodavatelů a zaplacen je už pouze případný rozdíl mezi částkou faktury a poskytnutou zálohou. Zálohy neovlivňují hospodářský výsledek, většinou ani daně.

 

 

Dodavatel často vyžaduje předem zaplatit zálohu:

1)  záloha zaplacena v hotovosti 051,052 / 211

2)  došlá zálohová faktura (proforma fa) od dodavatele - neúčtuje se!

3)  VBÚ - o úhradě fa - zálohy 051,052 / 221

4) Po obdržení dodavatelské fa je třeba provést tzv. vyúčtování zálohy – 321 / 051,052

5)   zaplacení zálohy odčerpáním úvěru  051(2) / 461,231

 

Pořízení a odepisování drobného investičního majetku

 

PC je menší než 40 000,-, ale doba použití je delší než 1 rok a účetní jednotka chce mít majetek započítán k majetku firmy.

Pořízení DIM: pořizujeme stejně jako IM.      04x / 413,491

Zařazení do používání: 018,028 / 041,042 + zároveň se zaúčtují odpisy. Je možné je zaúčtovat ve 100% PC 551 / 078,088. Některé účetní jednotky odepisují 50% PC při nákupu a 50% při vyřazení majetku.

Vyřazení DIM: 078,088 / 028,018

 

 

Opravné položky IM - 091 - 096

 

Jestliže se na základě výsledku inventarizace zjistí, že užitná hodnota IM, jejímž výrazem je  tržní cena, je výrazně nižší než jeho zůstatková hodnota v účetnictví, avšak toto snížení hodnoty nelze považovat za trvalé, vyjádří se pomocí účtů v účtové skupině 09x - tj. Opravné položky k investičnímu majetku.

Opravná položka se vytváří k 31. 12. jestliže se při inventarizaci zjistí, že skutečná hodnota IM je nižší než hodnota v účetnictví (než ZC). Ve výši rozdílu se vytvoří opravná položka 559 / 091 ...096

  Opravná  položka se vytváří pouze dočasně a to proto, abychom v účetnictví věcně zachytili skutečnost. V dalším účetním období je třeba opravnou položku zrušit (rozpustit).

Zrušení: - pominutí důvodu pro který byla opravná položka zaúčtována

             - snížení hodnoty je trvalé (zrušíme opravnou položku a zaúčtujeme na manka a

                škody)

             - účtování: 091 ... 096 / 659  (- pasivní účty)

- tvorba opravné položky není daňově uznatelným nákladem nebo výdajem.

 

Opravná položka k nabytému majetku – 097

 

- rozdíl mezi kupní cenou a ZC u původního majitele.

- opravná položka se odepisuje - účetně daňově po dobu 15 let - 098 - Oprávky k opravné položce.

- odpis opravné položky: 551 / 098

- k opravné položce vystavujeme pro přehled inventární kartu

- možnost přeceňování majetku 098 / 097