maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Husitské revoluční hnutí a jeho historický význam

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         církev je nejbohatším vlastníkem půdy, bohatne díky pravidelným poplatkům = desátky, obchoduje s náboženskými úkony, obřady a úřady, církevní hodnostáři žijí v přepychu atd. -> kritika církve od učenců nebo kazatelů -> úsilí o nápravu = reformátoři:

o       Husovi předchůdci:

§       Konrád Waldhauser = kazatel německého původu, kázal pro německou menšinu studentů

§       Jan Milíč z Kroměříže – český kazatel, který kázal v Betlemské kapli => nejradikálnější: zřekl se bohatství = úsilí o nápravu vlastním příkladem

§       Matěj z Janova – psal latinsky, nařčen z kacířství -> donucen své názory odvolat

§       Tomáš Štítný ze Štítného – bez teologické vzdělání; první, který o náboženských otázkách píše česky, aby je přiblížil nevzdělanému lidu

o       mistr Jan Hus = vůdce reformní skupiny, teolog, filosof, řečník a kazatel v Betlemské kapli, kritika církve, rozmařilosti bohatých

-         vliv na Václava IV. -> 1409 vydán Dekret kutnohorský = změna poměru počtu hlasování -> ubrány hlasy cizincům ve prospěch Čechům

-         střet s církví za podporu Wyclifa -> zákaz kázání v Betlemské kapli + výstup proti odpustkům -> dán do klatby po dobu pobytu v Praze => odchází na venkov

-         1414 pozván Zikmundem Lucemburským na koncil do Kostnice x prohlášen za kacíře => 6.7. 1415 upálen

-         > jeho smrt = signál odporu v Čechách – Husovi přívrženci: husité stojí proti církvi -> cíl: zrušení světské moci církve, zabavit majetek

§       program:

·      4 pražské artikuly:

§       svoboda kázání

§       právo přijímání podobojí

§       zbavit církev světské moci a zabavit jí majetek

§       spravedlivé trestání smrtelných hříchů

-         radikalizace pražské chudiny v čele s Janem Želivským – žádost o propuštění zadržených husitů odmítnuta -> útok na radnici, odpůrci svrženi z oken = 1. pražská defenestrace  -> ovládnuta Praha, smrt Václava IV.

o       husitské směry:

§       umírnění husité

§       střed

§       radikálové:

·      orebité

·      táboři

·      severočeští husité

-         1420 založen Tábor = vojenský opěrný bod husitů, společný majetek, v čele 4 hejtmanové -> Jan Žižka z Trocnova – r. 1420 první bitva husitů u Sudoměře = zahájení dalších vítězných bitev:

o       1. křížová výprava = boj o Prahu táborů + Pražanů x Zikmund Lucemburský během bojů se nechává korunovat na č. krále -> dvojitá porážka Zikmunda:

§       14.7. 1420 v bitvě na Vítkově

§       1. 11. 1420 na Vyšehradě

-         > 1421 Čáslavský sněm husitů -> prohlášení 4 pražských artikul za zemský zákon Zikmund sesazen z trůnu

o       2. křížová výprava – po porážce Zikmunda u Německého Brodu nebezpečí zmírněno x spory mezi husitskými svazy + Jan Želivský zatčen a popraven

x spory v Táboře Žižka přechází k orebitům -> vytvoření pevné organizace s vojenským řádem -> úspěch, tažení na Prahu – smír domluvou -> tažení na Moravu : během tažení 11.10. 1424 umírá u Přibyslavi  => nový vůdce Prokop Holý

o       3. křižácká výprava – bitva u Ústí nad Labem

o       4. křížová výprava - vítězství u Tachova -> křižáci před husity utekli

o       5. křížová výpravau Domažlic -> křižáci utekli ještě před bojem: lekli se zpěvu

-         husitské výpravy do zahraničí = spanilé jízdy: šíření husitských myšlenek, zisk kořisti

-         ochota církve řešit s husity spor a jednat o mír -> Basilejský koncil :

o       rozdíl mezi oběma stranami:

§       církev: povoluje kalich, chce rozpustit polní vojska

x

§       táborité, sirotci: obhajoba 4 artikul pražských

-         > jednání přerušeno, konzervativní strana opouští jednání, přání země uzavřít mír -> přeskupení sil: pražané, umírněnci, katolické panstvo x táborité, sirotci v čele s Prokopem Holým -> bitva u Lipan 30. 5. 1434 táborité a sirotci poraženi = konec revoluční fáze husitství

-         cesta k dohodě => vydána basilejská kompaktáta r. 1436 na jihlavském sněmu:

·      ponecháno přijímání podobojí

·      legalizace dvojí víry: katolictví a kališnictví

-         1436 Zikmund přijat za č. krále – poslední husitský odpor proti Zikmundovi Jan Roháč z Dubé 1437 u Kutné Hory x poražen, popraven + spory -> Zikmund odjíždí ze země, na cestě umírá r. 1437

 

 

-         příčiny úspěchů husitů:

§       boj za přesvědčení, ochota bojovat

§       zkušení velitelé + využití vhodných zbraní: kopí, kosa, sudlice, cep, řemdih, samostříl, prak atd.

§       využití selských vozů k převážení nákladů, k postavení vozové hradby atd.

 

-         význam:

o       vedle katolické církve vznikla nová česká církev kališnická

o       vznik sněmu se zasedajícími 3 stavy: páni, rytíři, měšťané -> základ stavovského státu

o       rozšíření češtiny, růst vzdělanosti

o       posila národního sebevědomí -> schopnost uhájit zemi i proti cizincům

o       inspirace pro umělce dalších století: Palacký, Jirásek, Vrchlický, Aleš, Dvořák atd.