maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Teorie literatury

Autor: Aneta Nejezchlebová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

ÚVOD DO LITERATURY

KAŽDÉ LITERÁRNÍ DÍLO MÁ OBSAH A FORMU

Obsah - To, co dílo vypovídá

Forma - Způsobuje stvárnění a uspořádání

3 VRSTVY

JAZYKOVÁ

Zvukové uspořádání hlásek, slovní zásoba, různé výrazové prostředky, estetika

EUFONIE - libozvuk

KAKOFONIE - nelibozvuk

RÝM - zvuková shoda na konci verše (židle, vidle)

VERŠ - jeden řádek básně

ZVUKOMALBA - prostřednictvím slov, vyjadřujeme zvuk (klap, klap)

FIGURY

Umělecký prostředek, využívající kombinace hlásek a slov, či opakování

Hláskové figury

ALITERACE - opakování stejných hlásek na začátku sousedních slov (plyne peníz po penízku)

ANAFORA - opakování slov na začátku veršů

EPIFORA - opakování slov na konci veršů

EPANASTROFA - opakování na konci jednoho verše a na začátku následujícího

EPIZEUXIS - opakování slov v jednom verši za sebou

Syntaktické figury

ASYNDETON - vynechané (zhutnělé) spojovací výrazy

POLYSINDETON - nadměrné užití spojovacích výrazů

Slovosledné figury

INVERZE - změněný slovosled, změněné pořadí slov

Hodnotící figury

APOSTROFA - básnické oslovení osob, věcí...

ŘEČNICKÁ OTÁZKA - položená otázka, na kterou nečekáme odpověď

HYPERBOLA - zveličování a přehánění skutečnosti

EUFENISMUS - přikrášlující pojmenování nepříjemné události, zjemňování, zlehčování

DYSFEMISMUS - zhrubění události

ELIPSA - vypouštění slov které si můžeme domyslet

APOSIOPESE - odmlčení, výpustka, nedokončená výpověď (tři tečky)

TROPY

Nepřímé nebo-li obrazné pojmenování skutečnosti, přenesení významu

METAFORA - přenesení významu na základě vnější skutečnosti

METONYMIE - přenesení významu na základě vnitřní souvislosti

SYNEKDOCHA - nahrazení celku za část nebo části za celek

PERSONIFIKACE - polidštění, přenesení lidských vlastností na zvířata či neživé věci

PŘIROVNÁNÍ - chytrý, jako sova

EPITETON - básnický přívlastek

OXYMORON - nesmyslné spojení slov

IRONIE - vyslovení opaku toho, co si myslíme

ALEGORIE - skryt pravý význam toho, co si přejeme sdělit

SYMBOL - je znakem pro jinou skutečnost, význam rozzostřuje, nepřímo vypovídá

TÉMATICKÁ

Téma je hlavní či vedlejší

MOTIV - nejmenší tématický prvek

LÁTKA - výsek skutečnosti, jež si autor vybere ze spracování

NÁMĚT - ústřední téma

PŘEDLOHA - předešlé zpracování

EPIZODA - příběh vložený do jiného příběhu

DĚJ - vypovídá, co se v příběhu odehrává

Místo, čas, prostředí, postavy

FABULE - souhrn událostí

SYŽET - realizace fabule

ICH FORMA - vyprávění v první osobě

ER FORMA - vyprávění ve třetí osobě

KOMPOZIČNÍ

Výstavba literárního díla

1. Chronologická (po časové posloupnosti)

2. Retrospektivní (pozpátku)

3. Rámcová (vkládání)

4. Pararelní (prolínání)

5. Řetězová (navazující)

EXPOZICE - úvod

KOLIZE - zápletka

KRIZE - vyvrcholení

PERIPETIE - řešení

ZÁNIK - konec

V lyrickém díle:

KONTRAST - protikladné jevy

PARALELISMUS - stejně dlouhé sloky

OPAKOVÁNÍ - refrén, část textu, jež se opakuje

GRADACE - stupňování

POINTA - překvapivý motiv, ukončení

POEZIE - dílo psané ve verších

PRÓZA - souvislý text, neveršovaný, dělí se na odstavce

 

 

 

 

POEZIE

Rýmovaná (náhodný, pravidelný)

Nerýmovaná

Pravidelná (shoda počtu slabik ve verších)

Nepravidelná

Rytmus

daktyl - -oo

trochej -o

jamb - o-

VOLNÝ VERŠ - nepravidelný rytmus

RÝMY

Sdružený - aa,bb

Střídavý - ab, ab

Přerývavý - abcd, abcd

Obkročný - a,bb,a

RÝMOVANÉ ECHO - opakování části slova

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY

LYRIKA - nemá děj

EPIKA - dílo má děj

DRAMA - čin, jednání, divadelní hry

Dramatické žánry

KOMEDIE - příběh s dobrým koncem, pozitivní hra se žerty

TRAGEDIE - příběh se špatným koncem, negativní, vážný chmurný děj

ČINOHRA - zakončení není většinou tragické, někdy komediální, obsahuje prvky komedie i tragedie, zachycování charakterů postav...

FRAŠKA - lidová komedie

MONODRAMA - hra pro jednoho herce

KNIŽNÍ DRAMA - určené ke čtení

Žánry epické

BAJKA - alegorický příběh, poučení

MÝTUS - báje

LEGENDA - vypráví o životě světců

POVĚST - lidový původ, realitě nespolehlivá

POHÁDKA - žánr lidové slovesnosti, nereálné jevy, vymyšlený příběh

NOVELA - má jednu časově omezenou linii a pointou bez epizod

EPOS - rozsáhlé veršované vyprávění, zaznamenávající významné události

ROMÁN - psaný národním jazykem, prozaická obdoba eposu, existuje v mnoha žánrových podobách

POVÍDKA - kratší vypravování s malým počtem postav a s jednoduchým dějem

Lyricko-epické žánry

BALADA - vážná, až tragická báseň

ROMANCE - opak balady, optimismus

POEMA - básnická povídka, lyricko-epická báseň

Lyrické žánry

PÍSEŇ - texty určené ke zpěvu

ELEGIE - žalozpěvy

HYMNUS - chvalozpěvy

ÓDA - vystupňovaný hymnus

EPITAF - náhrobní nápis, veršovaný

EPIGRAMY - krátká satirická báseň

PÁSMO - volný sled myšlenek